اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اشکذر

پورعسكرى هانيه

پورعسكرى هانيه

مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الياسى مريم

الياسى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاتمى مجومرد

حاتمى مجومرد

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى اشكذرى

حيدرى اشكذرى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

انسانی
دهقانى نعيمه

دهقانى نعيمه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نورى زاده فيروزآبادى

نورى زاده فيروزآبادى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقير ابراهيم آبادى

حقير ابراهيم آبادى

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى بندرآباداى

عزيزى بندرآباداى

مديريت صنعتي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابوطالبى ابراهيم آبادى

ابوطالبى ابراهيم آبادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی