خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خاتم

شهائيان عرفان

شهائيان عرفان

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسينى زاده فاطمه

حسينى زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

6سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهمنى

بهمنى

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ملايى

ملايى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طباطبايى

طباطبايى

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرج زاده

فرج زاده

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدى پناه

احمدى پناه

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پورمحمديان

پورمحمديان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رسائى

رسائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيميان مسينانى

ابراهيميان مسينانى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليم پور

سليم پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورجواديان

پورجواديان

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی