طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر طبس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمديان مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 59
قصاب زاده رضا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 47
عابدزاده زهرا زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
حسين زاده سيد اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
سهرابى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 49
عظيمى زاده مليحه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
سعيدى محمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 3سال کانونی 39
صادق زاده رضا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
چوپانى ازميغان مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 3سال کانونی 50
عيدى امين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 4سال کانونی 73
اهار محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 4سال کانونی 68
جواديان سيد على ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
سراجى مقدم انيس تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 50
قاسمى حانيه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 30
يوسف زاده سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 41
حسينى مقدم محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 4سال کانونی 38
نيكويى پريسا تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 36
يوسفى دشتغران انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 24
كرمى زاده اصفهك انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 22
قوسيان مقدم ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 24
عابدى محمد آباد انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 32
احمدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 8
محمدپور ديهوك انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 7
خواجوى جو خواه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 3سال کانونی 45
بيكى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
داورى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 33
ناظمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 8سال کانونی 125
نظريان انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 17
شجاعى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 19
رحيمى انسانی علوم سياسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
وثوق ابراهيمى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس امام سجاد - بيرجند 5سال کانونی 81
حسينى نيا اصفهك انسانی مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 54
غلامى مقدم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 31
رفيعى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
عباسى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
بخشى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
احمدى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس دکتر شريعتي - ساري 3سال کانونی 45
غلامزاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
نظرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 26
معتمدى فر زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 58
زمانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 109
ايلخانى انسانی روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 28
نظريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 53
پردل ديهو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 62
باقرى نسب انسانی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
ابراهيمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
اوليايى ديهوك انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
قاسمى فرد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 48
هاجرى يونسى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32
برمك تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 65
نظريان دوم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 55
نخى ديهوك انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
رمضانى ثانى اصفهك تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 4سال کانونی 49
عطارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
محمدزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 15
شفيعى اصفهك انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
قاسمى فرد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 46
ادبى زاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
رهنما ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 25
احسانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
همتى فر تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 34
فرقانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فرحناكى مقدم تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 4سال کانونی 71
رجبى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 54
غلامزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
طالب زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 48
ارغائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال کانونی 43
حسين زاده ثانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال کانونی 56
فخارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 3سال کانونی 34
زمانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 2سال کانونی 41
زنگوئى اسفنديار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
اخوان صفار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 49
قوسيان مقدم انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
قاسمى فهالنج انسانی علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
كاظم زاده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 37
يعقوبى جوخواه انسانی علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
مالى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 13
حسن زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
حياتى ده محمد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 56
محمدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
آتش افروز ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
جابرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 65
مالك اسفنديار تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال کانونی 32
قاضى زاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
حامدى ديهوك ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 4سال کانونی 61
سيفى تجربی روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 45
براتيان انسانی علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
على پور ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 54
مريدا تجربی فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 23
رحيميان تجربی فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 50
بهرامى ديهوك ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 8
محمدنژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال کانونی 64
كبارى انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 30
صنعتى مقدم انسانی جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 3سال کانونی 34
رجبى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 34
كميلى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 7
سعيديان تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
متولى ديهوك انسانی جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
پاكروح انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
سجادى تجربی زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
تقيان تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 55
نوروزى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 37
اژنگ انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
رجبى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
محمدى تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
لطفى اول ديهوك تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 23
جعفرنيا ديهوك انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد 1سال کانونی 13
رجب پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 1سال کانونی 15
رضائيان تجربی مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 33
عباسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 4سال کانونی 43
محمدزاده تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 54