تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مژگانيه مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
فلاح تفتى ياسين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 21
فلاح تفتى سيدمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 57
انورى تفتى محمد على انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
دبستانى آرمان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 63
حسينى باغ گلابدان سيد على انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ميركريمى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
پورحسينى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
محمودى پندرى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 19
ايران دوست تفتى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقانى تفتى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
حسين بيكى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
صادقى تفتى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
هاشمى باجگانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
پورملكى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 3سال کانونی 49
خورسندى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
كافى تفتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 35
تفتيان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
محسنى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 45
دهقانى تفتى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
تفتيان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 8
دهقانى تفتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 46
دهقانپور فراشاهى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
آرمان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
كهدوئى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
رشيدنيا انسانی تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
برزگرى بنادكوكى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
محمودى منش تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 21
رضايى تفتى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 42
خالويى تفتى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
خداكرم تفتى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 19
صدوقى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 20
رضايى حسن آبادى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 33
مشكينى انسانی جغرافيا|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
فيضى تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24