زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زارچ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرتضوى زهرا السادات انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - شيراز 4سال کانونی 87
بابايى زارچ محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7سال کانونی 145
اسلامى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 127
اقبالى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
سلطانى گردفرامرزى مطهره انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
پوربابايى فاطمه انسانی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كريمى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 59
اقبالى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 8سال کانونی 157
صفرى انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 86
باقرى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 34
كريم زاده انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كلانترى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 49
باقرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
دره زرشكى انسانی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
كريمى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
سلطانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 49
باقيان زارچى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19