يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر يزد

نيكوئى محسن

نيكوئى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فلاح تفتى پريسا

فلاح تفتى پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميردهقان بنادكى سيدعلى محمد

ميردهقان بنادكى سيدعلى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خداكرم تفتى عليرضا

خداكرم تفتى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شورى زاده عليرضا

شورى زاده عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالحى شادكامى محمد

صالحى شادكامى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفيع زاده نصرآبادى محمد

رفيع زاده نصرآبادى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
آخوندى خبرى زينب

آخوندى خبرى زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرحسينى سيدمحمد

ميرحسينى سيدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاطرى محمدآبادى اميرطاها

شاطرى محمدآبادى اميرطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استقامت هنزائى سيداميرفرشاد

استقامت هنزائى سيداميرفرشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رنجبر محمدفاضل

رنجبر محمدفاضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصيرى محمدرضا

نصيرى محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اكبرپور على آبادى مليحه

اكبرپور على آبادى مليحه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلطانى گردفرامرزى فرزانه

سلطانى گردفرامرزى فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسرويانى رامبد

خسرويانى رامبد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رفيع زاده فرناز

رفيع زاده فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمانى منشادى داود

رحمانى منشادى داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زادگى ميرزايى على

زادگى ميرزايى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين بزرگ يزدى مرضيه

حسين بزرگ يزدى مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهرعلى مرجان

مهرعلى مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل بيدى ياسين

گل بيدى ياسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان نيرى رضا

دهقان نيرى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى محمد

صادقى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ستار محمدحسين

ستار محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلطانى گردفرامرزى وجيهه

سلطانى گردفرامرزى وجيهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رهاوى عزآبادى اميرعباس

رهاوى عزآبادى اميرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاح تفتى عليرضا

فلاح تفتى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مربى افتخار

مربى افتخار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شكارى سمانه

شكارى سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى مليكا

فلاح مهرجردى مليكا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آرشيد آرش

آرشيد آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زينيا پارسا

زينيا پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پناهى اميرخسرو

پناهى اميرخسرو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلطانى فاطمه

سلطانى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
توكلى گردفرامرزى على

توكلى گردفرامرزى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جواديان زاده دانيال

جواديان زاده دانيال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدى پناه عزيزاله

احمدى پناه عزيزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى شبنم

مرادى شبنم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

9سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
مقيمى محمدحسين

مقيمى محمدحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح كذابى ابوالفضل

فلاح كذابى ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حفيظى اميرحسين

حفيظى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آل داود سيدعلى

آل داود سيدعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدى محمد

محمدى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
استادى مهرجردى مهديه

استادى مهرجردى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورى زاده فيروزآبادى فاطمه

نورى زاده فيروزآبادى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى هرفته مهديه

جعفرى هرفته مهديه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جمشيدى كلانترى كاميار

جمشيدى كلانترى كاميار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اقبالى زارچ محسن

اقبالى زارچ محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توكلى كافى آباد زمزم

توكلى كافى آباد زمزم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى محسن

دهقان بنادكى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آزرم على

آزرم على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
تيمورى على

تيمورى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
باقرى على

باقرى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
متولى زاده بافقى فاطمه السادات

متولى زاده بافقى فاطمه السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزيزى لعيا

عزيزى لعيا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكو نهاد مبين

نيكو نهاد مبين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برومند نيما

برومند نيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محيطى اردكانى احسان

محيطى اردكانى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فلاحتى محمود

فلاحتى محمود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيروى حافظ

پيروى حافظ

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريميان ميلاد

كريميان ميلاد

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى مقصودى محمدعلى

حاجى مقصودى محمدعلى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
غيرتمند اميررضا

غيرتمند اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى مريم

دهقان بنادكى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع محمدرضا

زارع محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
همايونى باغبيدى كوثر

همايونى باغبيدى كوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برادران شركاء على

برادران شركاء على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آرمان محمدعرفان

آرمان محمدعرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
همايونى ساجده

همايونى ساجده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى فاطمه

دهقان طزرجانى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ستارزاده فاطمه

ستارزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كاشفى

كاشفى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيرازى مقدم

شيرازى مقدم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باغبانيان

باغبانيان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائى اردانى

رضائى اردانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جوادپور

جوادپور

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى

مزيدى شرف آبادى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ذاكر

ذاكر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زارع احمدابادى

زارع احمدابادى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاج محمدى يزدى

حاج محمدى يزدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارنيا

افشارنيا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كافى

كافى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حقيقى نائينى

حقيقى نائينى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مدقق يزدى

مدقق يزدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
منصورى محمد آبادى

منصورى محمد آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سودايى زاده

سودايى زاده

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان عصمت آباد

دهقان عصمت آباد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افخمى اردكانى

افخمى اردكانى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جواهرچيان

جواهرچيان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بختيار دشتلوئى

بختيار دشتلوئى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورصالح

پورصالح

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دادآفرين

دادآفرين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيم نژاد

رحيم نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عجم

عجم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عسكرى مقدم

عسكرى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دلير

دلير

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
وحيدى مهرجردى

وحيدى مهرجردى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دره زرشكى

دره زرشكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اوليا

اوليا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورطباطبائى

پورطباطبائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لاله زارى

لاله زارى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقنى پور

مقنى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سردارى مهرآبادى

سردارى مهرآبادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ضيغميان

ضيغميان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معينى

معينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجيدنيا

مجيدنيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رفيعى جوزم

رفيعى جوزم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع شاه آباد

زارع شاه آباد

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح كذابى

فلاح كذابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عسكرى ندوشن

عسكرى ندوشن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خادمى شريف آباد

خادمى شريف آباد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيدانجيرى

بيدانجيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفرى نعيمى

جعفرى نعيمى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ثقفى

ثقفى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خلاصه زاده

خلاصه زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ياورى نسب

ياورى نسب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرجانى سروى

ميرجانى سروى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حمامى بلدى

حمامى بلدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى باغشاهى

محمدى باغشاهى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى على آباد

حيدرى على آباد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زحمت كش اشكذرى

زحمت كش اشكذرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورطباطبائى

پورطباطبائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقى كيا

صادقى كيا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى حسين آبادى

محمدى حسين آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حلاج زاده يزدى

حلاج زاده يزدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نشاطى فرد

نشاطى فرد

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيخ عليشاهى

شيخ عليشاهى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آرديان

آرديان

حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهينى زاده

مهينى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماعيلى دهج

اسماعيلى دهج

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرودى قاسم آبادى

فرودى قاسم آبادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهينى

مهينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابرندآبادى

ابرندآبادى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقنى بدرآبادى

مقنى بدرآبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقانى محمودآبادى

دهقانى محمودآبادى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوق جوزم

نوق جوزم

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بقائى پور

بقائى پور

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفيع زاده بنادك

رفيع زاده بنادك

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلالى محمدآبادى

جلالى محمدآبادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هاشم زاده گدنه

هاشم زاده گدنه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرشديان

مرشديان

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوشى زاده شيخداد

جوشى زاده شيخداد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليان

عليان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
زمان زاده نصرآبادى

زمان زاده نصرآبادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
همتى

همتى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جنتى

جنتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سعيدى پناه اردكانى

سعيدى پناه اردكانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيرينى ساز

شيرينى ساز

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نورمحمدى منشادى

نورمحمدى منشادى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نبى نژاد مروستى

نبى نژاد مروستى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلى پور يزديان

قلى پور يزديان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شايق

شايق

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لاله زار

لاله زار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خالقى دهشيرى

خالقى دهشيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسنى دهج

حسنى دهج

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هرندى

هرندى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده نائينى

حسن زاده نائينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امراللهى بيوكى

امراللهى بيوكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاتمى مجومرد

حاتمى مجومرد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى خانه سر

عباسى خانه سر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شريفى مطلق

شريفى مطلق

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع رشكوئيه

زارع رشكوئيه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان چنارى

دهقان چنارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سرسنگى على آباد

سرسنگى على آباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهشتيان

بهشتيان

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاخواجه

شاخواجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امراللهى بيوكى

امراللهى بيوكى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صنعتى

صنعتى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفيق

شفيق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سجاديه

سجاديه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حكيمى راد

حكيمى راد

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينيان ندوشن

حسينيان ندوشن

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شكوفه

شكوفه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى مزرعه نو

امينى مزرعه نو

شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيدآبادى

سعيدآبادى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آرين نيا

آرين نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دره شيرى

دره شيرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبر جمال ابادى

رنجبر جمال ابادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عظيمى زاده

عظيمى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيخعليشاهى

شيخعليشاهى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وسيعى

وسيعى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملانورى شمسى

ملانورى شمسى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آذرى فرد

آذرى فرد

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ثوابى نسب

ثوابى نسب

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كوچه بيوكى

كوچه بيوكى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشم بيگى

هاشم بيگى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خبيرى

خبيرى

حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محققى نژاد

محققى نژاد

حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرعبداللهى شمسى

ميرعبداللهى شمسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لطفى كامران

لطفى كامران

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
غلام زاده

غلام زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى

دهقان دهنوى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اطمينانى قصرالدشتى

اطمينانى قصرالدشتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عقيلى مهريزى

عقيلى مهريزى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحيميان

رحيميان

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زرندوش

زرندوش

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاديان

شاديان

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى بندرآبادى

حيدرى بندرآبادى

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شريفى اردانى

شريفى اردانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعى بنادكى

رفيعى بنادكى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانى گردفرامرز

سلطانى گردفرامرز

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برادران فر

برادران فر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى شادكامى

حسينى شادكامى

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى كوه بنانى

رحمانى كوه بنانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باغستانى

باغستانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشم بيكى

هاشم بيكى

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خرميان

خرميان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكلى بامكان

توكلى بامكان

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عظيمى دخت

عظيمى دخت

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهينى

مهينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلمه نژاد

سلمه نژاد

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برزگرى بافقى

برزگرى بافقى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عطار

عطار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راهب

راهب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلطان آبادى

سلطان آبادى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاح كذابى

فلاح كذابى

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ناظم

ناظم

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كفيرى

كفيرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نى زاريزدى

نى زاريزدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيخ عليشاهى

شيخ عليشاهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرقانى اله آبادى

فرقانى اله آبادى

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارع شوازى

زارع شوازى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرتضوى مهريزى

مرتضوى مهريزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صبوحى

صبوحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اصفهانى پور

اصفهانى پور

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمى نژاد

فاطمى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالع

طالع

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقى تفتى

صادقى تفتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آژرم

آژرم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارع سخويدى

زارع سخويدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی