يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فقيه خراسانى محمدكاظم ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
مطهرى نيا محمدامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 92
نيكوئى محسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 87
ميرجليلى سيدرضا هنر سينما|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال کانونی 20
فلاح تفتى پريسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
شريف يزدى رضا انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
قلم سياه نغمه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سعيد جوان محمد بنيامين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 23
اسلامى مهدى آبادى فرزاد انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
فرقانى فرشته ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
ميرفخرالدينى ابوالفضل انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
دشتى آفاق ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
ميمنى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
ميردهقان بنادكى سيدعلى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 82
خداكرم تفتى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 85
بهشتيان مريم انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
برقى مهناز انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
زارعيان محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 24
شورى زاده عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
صالحى شادكامى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 42
صادقيان زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 29
سرساز يزدى اميرمحمد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
مهديان اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 18
جعفرى احمد انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
صديقى ابوذر انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 14
جعفرى زاده مالميرى حميد رضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 20
رفيع زاده نصرآبادى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 8سال کانونی 97
پورطالبى همت آبادى مائده انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ميرجليلى فريبا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 7
مدرس سبزوارى سارا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
آخوندى خبرى زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
ميرحسينى سيدمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 13
موسوى سيده مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 32
شاطرى محمدآبادى اميرطاها تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 26
زارع امير حسين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
پارساييان فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
استقامت هنزائى سيداميرفرشاد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
هويدا سيما انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
فلاح كذابى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
حاجى محمدرضائى امين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
ايمانى ريحانه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
رنجبر محمدفاضل تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 48
توفيقى محمدى عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
نصيرى محمدرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 45
اكبرپور على آبادى مليحه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
كلامى يزدى محمدصادق ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 26
عبدالهيان بهابادى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 21
سلطانى گردفرامرزى فرزانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 29
مطهرى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 30
ردائى مينا انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
خسرويانى رامبد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
حيدرپور زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
شجاعى فر محمدمهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
طلابى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
شاكر محمد انسانی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
پوراكبرى عادله زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
رفيع زاده فرناز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
صادقى على ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
رحمانى منشادى داود تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 33
مدرس حسنى سيدعليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
زادگى ميرزايى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
برابرى فريما انسانی اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس امير کبير - كرج 1سال کانونی 18
حسين بزرگ يزدى مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 41
پوراكبرى عارفه زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس رسالت - زاهدان 2سال کانونی 36
پورطالقانى مهديه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 27
مهرعلى مرجان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 43
ردائى على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
حميدى محمد ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
ابوالحسنى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
رضائيان رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
گل بيدى ياسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 34
دهقان منشادى محمدحسين انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
زارع حسين آبادى محمدجواد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
پاكزبان حميده انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
بلوچى سارا انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
دهقان نيرى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 20
دهقان نيرى عليرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
ميرحسينى محمد انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 12
قوامى سيدشهاب الدين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
رفيعى هامانه حانيه انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
باقرى بيداخويدى على انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ابوشمسيا محسن ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 33
ضيمران شيوا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
رعيت پور محمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 18
ابوطالبى بيوكى فرزانه انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
صادقى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 26
نظرى ندوشن امير محمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 77
نشاطى فرد عسل ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
ستار محمدحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 31
سلطانى گردفرامرزى وجيهه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
رهاوى عزآبادى اميرعباس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
فلاح تفتى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 45
جلالى مهدى انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 24
نوروزيان يزدى شيرين ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
ناصرزاده امين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
مربى افتخار تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 62
امينيان ندوشن آرمان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
آبيار سميرا انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
شكارى سمانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
وفادارى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
شيخ احمد صفارى ناديا انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 24
فلاحتى على انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 52
فلاح مهرجردى مليكا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 39
آرشيد آرش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
دهقانى سانيج سيد مهدى انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
جعفرى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
ميروكيلى ريحانه السادات انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
زينيا پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 51
حاجى مهدى ئى محدثه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ميرجليلى الهه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
خليلى بركوئى على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
هاشمى زهراالسادات انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
غفورى احمدآبادى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
پناهى اميرخسرو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
نصيرى فخرآباد ليلا انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 62
فلاح كذابى مصطفى انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
سلطانى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 65
توكلى گردفرامرزى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 46
مسلمان بافقى مجتبى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
ترابى ميرزائى محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
اقبالات على انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
جواديان زاده دانيال تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
مرادى شبنم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 9سال کانونی 144
احمدى پناه عزيزاله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
محمدباقرى ناصر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
صادق زاده فيروزه آبادى محمد صادق ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
حسينى سيدمسعود ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
قادرى قهفرخى زهرا انسانی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 30
اعتمادى نژاد محمدنويد انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
مقيمى محمدحسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 38
خدايارى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 24
محمدى پور كريم آباد فائزه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شايق شريعه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
نخعى عاطفه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
اديبان هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 14
ملك ثابت على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 33
مميز الاشجار ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 63
قانع عزآبادى مهدى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
محمدى خمسيان فرزانه انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
صفرى زارچ اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
گلرسان محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
رنجبربافقى مرضيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
فلاح كذابى ابوالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
حفيظى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 46
اكرمى اميرسبحان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
آل داود سيدعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 50
داورانى اصل حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
رحيمى ببرويى محمدجواد انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 29
كوه پيماى اردكانى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دهقان تفتى زهرا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
حاجى صادقى نژاد زهرا انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
طباطبايى عقدا فائزه السادات انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
نخل بند على انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
محمدى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 68
شارق فريد الميرا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
توكلى سانيج پارسا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
مودت موحده انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
موركى على آباد محمد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
وحيدى محمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 24
كدخداپور مطهره انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
هاشمى سيريزى آتنا السادات انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 9
استادى مهرجردى مهديه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
اسماعيلى آتوسا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
مجاهدفر مريم انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
ميرجليلى فاطمه انسانی فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
جعفرزاده محمدامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
ابوئى پورسخويدى فرزانه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
جلالى مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نورى زاده فيروزآبادى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
خبرگى نيلوفر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
همتيان عرفان انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
محمدى روزبه ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
شريعتى نويد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 93
جعفرى هرفته مهديه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
پورابراهيمى محمدصالح ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
مدرس وامقى ريحانه السادات انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 16
مشكاتى سيدسينا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 30
حسينى فهرجى فائزه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 41
ميرشمسى مطهره انسانی روانشناسي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
قلع گرباشى الهه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سالارى سيدمرتضى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
دهقان منشادى زهرا انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
نظرى محمد رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
جمشيدى كلانترى كاميار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
ميرجليلى مهديه سادات انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
دزفوليان زاده ياسمين زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 14
رضوى مروست سيد رضا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 21
اقبالى زارچ محسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 54
توكلى كافى آباد زمزم تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
ملانورى شمسى زهرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
بابائى فيض آباد فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
زارع زردينى زينب انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دهقان بنادكى محسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 37
فاضلى نيا هادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
جعفرى خرمى محمدفاضل ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 23
كفيرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 23
برهانى عاطفه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
آخوندى ابراهيم آبادى محمدحسين ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
يزدان شناس اميررضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
باقرى فهرجى فاطمه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
عباسيان بافقى حجت ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 37
ارجمند حميد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مثنوى تابان انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 17
شيرسليميان احمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
زبرجدى زهرا انسانی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
تجمليان زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
امين دربرزى محسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 68
محسنى الحسينى سيدعلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
پورشرعياتى احمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
هراتى زاده اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 44
ساعى زهرا انسانی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
زارع زردينى مريم انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ساعت ساز يزدى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مسلم يزدى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
فلاح على آبادى اميرمحمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
درخشانى سيدمحمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
آزرم على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 90
كهدوئى طاها ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
تيمورى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7سال کانونی 120
سالاروند هنر طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
خباز زاده يزدى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 12
ميرحسينى مينا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 60
باقرى على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 62
پارسائيان محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
متولى زاده بافقى فاطمه السادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 28
عزيزى لعيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
نيكو نهاد مبين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 40
صالح راد انسيه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
بهروزمند مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
حاجى حسينى على انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كاظمى مغستان مهديه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
زارع گاريزى مطهره انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 39
مشتاقيون عطيه السادات ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
سلطانى گردفرامرزى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نوذرى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
جعفرى نجف ابادى زينب ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
برومند نيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 37
كارگر حاجى آبادى عارفه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
اسمعيل زاده حسينى مينا السادات انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ميرحسينى فاطمه السادات انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
محيطى اردكانى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 51
ميرجليلى فاطمه السادات ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
حاجى زينلى بيوكى محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سلطانى على آباد ساجده انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
غلامحسينى عزآباد فاطمه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
طحان يزدى الهه ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
مرتضوى سيدمجتبى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
آبافت آذر انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 4سال کانونی 57
دشتى رحمت اباد مهديه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
خواجه افضلى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
مهدوى اردكانى سيدمرتضى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 49
مدرسى سعيده السادات انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
آدرسى مريم ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
خاكپور مائده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
پورمحمدى هفتادر آرزو ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فلاحتى محمود تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
فلاح بهزاد ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 26
پيروى حافظ تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 58
كريميان ميلاد تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
دهقان طزرجانى محمدمعين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
حاجى مقصودى محمدعلى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 61
غيرتمند اميررضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
سليمانى محمد انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
زارع اميد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
ميرباقرى سيدعلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
حاجى اسمعيلى سخى عطيه انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
سالارى فرزانه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
نامدان اميررضا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دهقان بنادكى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
هاشمى نسب سيده سارا انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
كافى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 50
آزاد محمدجواد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
همايونى باغبيدى كوثر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
اميدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 58
پوراخوان اميررضا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
رهاويان محمدوحيد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
سنجيده اميرمحمد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ميرجليلى مريم السادات انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
برابرى يسنا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
برادران شركاء على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
دهقان منشادى محمدسينا ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 32
منتظرى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
حرير فروش سعيد انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
محمدى سليمانى محمدرضا انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
جعفرى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
آرمان محمدعرفان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 64
همايونى ساجده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 40
افلاطونيان آرمان انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نورى اميرحمزه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ياورى محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقان طزرجانى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 45
كارگرحاجى آبادى زهرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زمانيان بهابادى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
نصيرى باغ دهوك مطهره زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
ستارزاده فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 47
ابوئى مينا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
كلانترى شادى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
نظرى پناه محيا السادات انسانی تاريخ|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
دشتى رحمت آبادى على اصغر انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
پارسائيان محسن ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خواجه فائزه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
زارع ده آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
فخرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
دهقان دره شير ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
صحت بين آبادى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 19
ميرحسينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
طباطبايى انسانی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 24
كاشفى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
شيرازى مقدم تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
وجهى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
بنائى مقدم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
بحرى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 26
كمالى مروست ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
عبداللهى فوزى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
ميرجليلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فرزين يزدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
دهقانى محمدآبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
فلاحتى مروست تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 51
شريفى دهجى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
باغبانيان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 45
مميزالاشجار انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 24
زارع رشكوئيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
منتظرى هدشى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
يثربى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
هاشمى سانيج ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
دهشيرى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
زمانزاده بافق انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 18
فهيمى هنزائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
آيت نيا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
زارع شاه آبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كارگر دهنو دشتى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
قائمى دره انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
برزگرى دهج انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 23
شفيع زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دهقان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
سراج ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
ميرحسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
رضايى ده جمالى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
پوريه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
رضائى اردانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
اسلامى مهدى آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
همايونى باغبيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
زارع سروى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
عرفانيان بى غم حمامى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
پورابراهيمى خلفى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
برادران فر ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
طباطبائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
كفيرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 17
خطائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
وارث وزيريان انسانی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 13
فلاح تفتى انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 31
رحيمى بندرابادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
خوشبين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
ميردهقان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
بهشتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
زارع محمودآبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
ناعم ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
عزيزى لارى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 19
كشورى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
سبزه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
جوهرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
اسمعيلى تفتى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
امينى حاجى آبادى انسانی اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 19
سلطانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 60
جوادپور تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 24
موذن ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
توكلى بهابادى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دستمالچيان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مزيدى شرف آبادى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 45
زارع رشكوئيه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
شجاع ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
جعفرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
لبافى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
حيدرى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 33
افراز انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهقانى تجربی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 38
ذاكر تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 77
زارع احمدابادى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 31
خدامى بافقى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شرقى راد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
حبيبيان محمدآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
حسين بيكى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كريمى مدوئيه زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دلدل انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
ابطحى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كيهان ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
سپرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
منوچهرى كلانترى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
شعبانى نژاد چاورچى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
وفادارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كلانترزاده طزرجانى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
حجت آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
دشتى رحمت آبادى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
حاج محمدى يزدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
دانش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 64
اسمعيل پور ریاضی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
افسانى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
اقتدارى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
افشارنيا تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
كفيرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
كافى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
جلادت ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
رنجبريزدى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
كماليان ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 32
حقيقى نائينى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
مدقق يزدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
بى نياز ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
منصورى محمد آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
سودايى زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
محمدى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
دهقان عصمت آباد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
حمامى دره ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
توكلى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 12
مجاهد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 15
عطارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
عزيزى بندرآبادى انسانی زبان شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
افخمى اردكانى تجربی دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 32
جواهرچيان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
فتوحى فيروزآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نافعى يزدى زبان زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
بختيار دشتلوئى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
شهنازى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
حسينى كهدوئى انسانی علوم سياسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
رضوى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
پورصالح تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
ياورى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 9
موسوى تجربی دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
مزرعه ملائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 91
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
شريفى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 72
مرادى هرزويلى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 4سال کانونی 51
دهقان بنادكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
ميرجليلى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
شهنازى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
رنجبر بافقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 17
شجاعى چراتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حسينى نسب ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
پوررجب انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
دستواره ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
ولى خانيان باقى آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
شيبانى سخويدى انسانی حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 4سال کانونی 38
ميرجليلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
مرتضوى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
كرمى انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 21
بمانى هنومرور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
دادآفرين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 37
رحيم نژاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 55
غلامى قوام آبادى ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
فتوحى اردكانى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
محبوبى نيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ميروكيلى ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 23
جوكار ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 8سال کانونی 145
جديدى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 13
صالحى بهابادى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
عجم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 113
عسكرى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
مسعودى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 3سال کانونی 43
دلير تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 69
حاجى حسنى بافقى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حاجى رضايى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
بهابادى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 9
وحيدى مهرجردى تجربی دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 19
محسن زاده هدش انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دره زرشكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
زهرائى نيا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 6
جنتى انسانی تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
تيمورى بهابادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 30
وزيرى يزدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
فتوحى فيروزآباد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
سالارى انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 15
فلاح تفتى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 24
زارع كمالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
درخشانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
فرداديان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
جعفرى زاده مالميرى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ترقى ریاضی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 22
فكورى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
دشتى خويدكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دهقان منشادى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
مقدس انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
انصارى فر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
شريفى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 16
امين الساداتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 31
اوليا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
پورطباطبائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
جعفرزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
حيرانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
فلاح فضل آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 58
جليلى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
رضا زاده انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 20
لاله زارى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
اكبرزاده شوركى انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
شاه محمودى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 49
دهقان منشادى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
عباسى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
صابرى حسن آباد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
جعفرى ندوشن تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
مقنى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
سردارى مهرآبادى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 42
ضيغميان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 29
معينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
مجيدنيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 39
ميرحسينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
رفيعى جوزم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
دشتى رحمت ابادى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 31
كريمى ميمونه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
مقصوديان شرف ابادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
ضرابيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 22
مقيميان انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
حشمتى عقدائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 25
صداقت ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 18
سروش امين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 25
منصورى على آباد انسانی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 33
روشن بخش يزدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
دهقانى سانيج ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
اميرى دهج انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 26
زارعى على آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 61
يوسفى هنومرور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
دهقان بنادكى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
شايق انسانی روانشناسي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
هاشم زاده هدش ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ستارزاده ریاضی جهانگردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
شاطرى محمدآبادى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 31
يوسفى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 57
زارع ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 25
طباطبايى فيض آبادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
محزون انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ميرجليلى تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال کانونی 37
بشارت انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
دشتى رحمت آبادى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 23
نصيرى انسانی حقوق|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
آب سالان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 34
على پور جلبرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
زارع شاه آبادى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 33
زارع شاه آباد تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 38
فلاح كذابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 29
غنى زاده احمدآباد انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
عسكرى ندوشن تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 32
نجم پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
هلالى زاده انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
ميرحسينى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
دهقان منشادى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
زرگر تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
رضا نژاد ریاضی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 33
ابوطالبى نصرآباد انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
اميرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
دهقان شادكامى ریاضی اقتصاد|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محبوب ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 33
عبدلى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 30
دهقان بنادكى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
ميدانى انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
پارسائيان انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
خادمى شريف آباد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 17
لاله زارى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
مقيمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
طبايى عقدايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 33
ميرطاهرى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
آيت اللهى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
رحيم پور خضرآباد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 54
طالبى مورى آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 27
بيدانجيرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
زارع تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
جعفرى نعيمى تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
محمودآبادى تجربی پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 21
ثقفى تجربی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي استان يزد / فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 42
ميرحسينى انسانی مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
لطف آبادى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
خلاصه زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 29
سادات الحسينى انسانی تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ضياء كاشانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
نوظهورى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
جعفرى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 16
ياورى نسب تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
رحيمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
ميرجانى سروى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
فرشچى يزدى ریاضی جهانگردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رحمانى شمسى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
قربانى كوهبنانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 44
حمامى بلدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
محمدى باغشاهى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
مشايخى تجربی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
يوسفى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
مدقق ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 4سال کانونی 46
محمدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 72
حيدرى على آباد تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 22
كرمى محمدآبادى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
دهقان تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
امينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
زحمت كش اشكذرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
لسان زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
زارع شحنه ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
شادان انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
وفا زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 26
حسينى عزآبادى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
پورطباطبائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
صادقى دهنودشت انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
صادقى كيا تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 48
محمدى حسين آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
رنجبر جمال آبادى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ابوالحسنى جمال ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
ابويى مهريزى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
لطيفى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
دلدار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 43
كريم زاده عفدا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 20
حمامى بلدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 30
حلاج زاده يزدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
خواجه افضلى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
نشاطى فرد تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
مزيدى شرف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 29
شيخ عليشاهى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
زارع زردينى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 10
صالح عباسى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
نعمت زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
عسكريان زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 30
جعفرى خواه ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
احمدى زاده زبان زبان چيني|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
آرديان تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 35
احمدى بيداخبيدى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
نوردى انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
مهينى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 40
رئيسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
اسماعيلى دهج تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 35
افخمى عقدا ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
زكى زاده انسانی تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ابراهيمى باجگانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
عاقلى يزدى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
جوكار انسانی مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
طاهرنژاد جوزم ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
محمديان مغانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
حاجى احمدى رحمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 11
فرودى قاسم آبادى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 49
نگارش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 14
غلامى گردكوهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 46
مهينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال کانونی 36
استاديان پور ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 29
ميرزابابائى مزرعه آخوند ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
ابرندآبادى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
زقاقى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
مقنى بدرآبادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
هنرمندباش ساروق ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
دانشور مروست ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 26
دهقانى محمودآبادى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
نوق جوزم تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 24
كوكب زاده ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
بقائى پور تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 42
دهقانى زاده انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
رفيع زاده بنادك تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
مرادى شهربابك ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
مزيدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
كوه گرد مباركه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
موركى على آباد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زارع گاريزى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
كرامت بچه على ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
جلالى محمدآبادى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ميرجليلى ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 36
حجازى نژاد يزدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 28
ناصرى بندرآبادى انسانی مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
محسن زاده هدش ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
باغيانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
خندانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
دانشور ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
علائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 20
دهقان طزرجانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ابنى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
بحرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 28
زارع تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
هاشم زاده گدنه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 42
محبوبى اردكان ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
كارگر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 26
شاه زينبى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
مرشديان تجربی زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
مرتضائى رتكى انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
زارع زردينى تجربی زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 31
مكى منشادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
قاسم شريفى انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان 1سال کانونی 12
جوشى زاده شيخداد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
عليان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 101
زمان زاده نصرآبادى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
تقوايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
همتى تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
جنتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
حيدرى اشكذرى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
نگهبان انسانی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 20
سعيدى پناه اردكانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
افكار ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
قاسمى سلطان آبادى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
شيرينى ساز تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
اسماعيلى عليائى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
آروين پيلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
موحدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 14
شاكرى حسين آباد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 18
جعفرى انسانی حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 10
فتحى ریاضی مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 69
نورمحمدى منشادى تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
سليمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
اسمعيلى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نبى نژاد مروستى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 32
ميرزايى نسب انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 23
قلى پور يزديان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 19
دهقانى اشكذرى انسانی ايران شناسي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
شايق تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
ميرحسينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 38
سالم ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 37
لاله زار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 65
خالقى دهشيرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
زحمتكش انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهان 1سال کانونی 8
ذوالفقارى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ابوطالبى ابراهيم آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
نوظهورى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
صنعتى كرمانى ریاضی اقتصاد|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
حسنى دهج تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
طالب زاده انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
منتظرى انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
هرندى تجربی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
اولياء ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 32
صفائيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 18
حسن زاده نائينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 10
احمدى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
امراللهى بيوكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 6
حاتمى مجومرد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
زارع سنگدرازى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
عباسى خانه سر تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 69
اخوان بافقى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
حامدمحمدى انسانی جغرافيا|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
شريفى مطلق تجربی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
زارع رشكوئيه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 8
دهقان چنارى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 39
سرسنگى على آباد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 36
اعتصام ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ذوالفقارى طرنجى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 22
بهشتيان تجربی زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 36
شاخواجه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 24
امراللهى بيوكى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
نوربالاتفتى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 10
لاله انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
صنعتى تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 37
جهان بخش ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 37
سعيدفرد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 28
عسكرى باغميانى انسانی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
سرفراز انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
شفيق تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
توكلى كمكوئى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 3سال کانونی 60
پاكدل انسانی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
شكيب مهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 40
شرافت ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
منتظرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
سجاديه تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
حكيمى راد تجربی زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
حسينيان ندوشن تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
شكوفه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 12
امينى مزرعه نو تجربی شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
سعيدآبادى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 3سال کانونی 40
مهينى زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
ايرجى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
آرين نيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
زارع زاده مهريزى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
دره شيرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 23
رنجبر جمال ابادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
دشتكى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
ميرجليلى تجربی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 92
فريدباغشاهى ریاضی فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 23
زارع انسانی زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
ارجمندى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
عظيمى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
محى الدينى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
شيخعليشاهى تجربی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 23
وسيعى تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 36
ملانورى شمسى تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 45
مشايخى ریاضی امار|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
ابريشم ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
آذرى فرد تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
مهديان نيا انسانی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
مظفرى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دره شيرى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
دريائى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
خواجه رضايى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كريمى عقدا انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
گندمى نسب انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 16
ثوابى نسب تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
كوچه بيوكى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 27
رحمان زاده فخرآبادى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دهقان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
هاشم بيگى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
امامى زاده ميبدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
خبيرى تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال کانونی 44
نجيب ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
زكى زاده درب هنزى ریاضی امار|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
ملك ثابت ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
حيدرى باب دهوئيه انسانی جغرافيا|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
جوكار ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
محققى نژاد تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 37
ميرعبداللهى شمسى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 39
لطفى كامران تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 43
ميردهقان انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
حسينى تجربی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 74
غلام زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
دهقان دهنوى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 52
نخعى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
اطمينانى قصرالدشتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
حيدرى خورميزى ریاضی امار|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
عقيلى مهريزى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 27
دشتى تجربی روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
رحيميان تجربی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 36
خرسندى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 22
زرندوش تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 65
احمدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نجف زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 27
شاديان تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 46
حيدرى بندرآبادى تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 22
تركى ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 21
شريفى اردانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
بابائى انسانی ايران شناسي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
رفيعى بنادكى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 24
طباطبايى مهريزى انسانی حقوق|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 21
جديدى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 12
سلطانى گردفرامرز تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
مسعودى تجربی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 35
حجتى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
ميرجليلى تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 30
دهقان طزرجانى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 51
رنجبر تجربی شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 30
برادران فر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 38
عابدى ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
حسينى شادكامى تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
رحمانى كوه بنانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 45
باغستانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
هاشم بيكى تجربی زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
آبيار تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
جعفر پور ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
فلاح تفتى تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
نعيمى بافقى ریاضی مهندسي معدن|مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 15
خرميان تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
عدل ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 20
مشايخى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 15
توكلى بامكان تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
عظيمى دخت تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
صديقى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
على حيدرى بيوكى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 10
مهينى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 30
سلمه نژاد تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
برزگرى بافقى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
اويسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 25
عطار تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 13
دهقان طزرجانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
مقيمى فيروزآبادى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 13
راهب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 52
هنربخش ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
سلطان آبادى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 36
دهقان نيرى ریاضی اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 31
فلاح كذابى تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ناظم تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ميرحسينى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 12
كفيرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 19
فتحى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
نى زاريزدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 34
شيخ عليشاهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
غياثى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
فرقانى اله آبادى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
زارع شوازى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 36
دهقان نيرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 15
ابوئى مهريزى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 4سال کانونی 48
مرتضوى مهريزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 27
صبوحى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 1سال کانونی 10
اصفهانى پور تجربی زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
فاطمى نژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
طالع تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 2سال کانونی 29
صادقى تفتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 31
آژرم تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 3سال کانونی 64
زارع سخويدى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 1سال کانونی 15
شاكر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 1سال کانونی 11
اميرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 2سال کانونی 36
دادخواه تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين 1سال کانونی 15