رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رزن

على بنده لو حسين

على بنده لو حسين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نامدار ابوالفضل

نامدار ابوالفضل

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرادى سرور مرضيه

مرادى سرور مرضيه

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شجاعى مرتضى

شجاعى مرتضى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كريمى محمد

كريمى محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خليلى رضا

خليلى رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مولابيگى حسين

مولابيگى حسين

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شهبازى مطلوب على

شهبازى مطلوب على

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هاشمى حسين

هاشمى حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سعادت معصومه

سعادت معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى اظهر كامران

صادقى اظهر كامران

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرادى نوين الهام

مرادى نوين الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صالحى اشرف

صالحى اشرف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانى كيا

قربانى كيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصيرى شرف

نصيرى شرف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
حسينى اقليم

حسينى اقليم

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى مثبت

حيدرى مثبت

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آقامحمدلو

آقامحمدلو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خادمى فر

خادمى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينلو

حسينلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رياضى زعيم

رياضى زعيم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مروتى دانشگر

مروتى دانشگر

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
طاهرلو

طاهرلو

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موسوى نوروز

موسوى نوروز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرتوى جمال

پرتوى جمال

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عربلو

عربلو

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهراميان هوشيار

بهراميان هوشيار

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قلى پور احمر

قلى پور احمر

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مجيديان

مجيديان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-محل تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميدى صانع

اميدى صانع

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عقيقى روان

عقيقى روان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی