اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسدآباد

ميرزائى رشيد جواد

ميرزائى رشيد جواد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رستمى جليليان الناز

رستمى جليليان الناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادى رسول

مرادى رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كردستانى رسول

كردستانى رسول

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابا پور محمد رضا

بابا پور محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدرى محدثه

حيدرى محدثه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بخشى سياوش

بخشى سياوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جهانى راستين

جهانى راستين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شركائى

شركائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وصالى مزين

وصالى مزين

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فلاح اميدوار

فلاح اميدوار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سرخوش

سرخوش

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زيورى جميل

زيورى جميل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهريارى متين

شهريارى متين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پشوتن

پشوتن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى نويد

حسينى نويد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاكائى فتح

كاكائى فتح

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی