همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر همدان

اشرفيان پوريا

اشرفيان پوريا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى سيد عليرضا

حسينى سيد عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
چرچى بابايى مائده

چرچى بابايى مائده

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رستمى على

رستمى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يالپانيان فاطمه

يالپانيان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
رفعتى امير على

رفعتى امير على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مصلحيون شهره

مصلحيون شهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عينى پويا

عينى پويا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شمس امين

شمس امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى شكيبا

محمدى شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ضيافتى ماكان

ضيافتى ماكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشيدى سنا

رشيدى سنا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهفولى ياسين

دهفولى ياسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شريفى محمد حسين

شريفى محمد حسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كرمى حميد

كرمى حميد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نورى رضا

نورى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
‌لك حميد رضا

‌لك حميد رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جماليان سيد پارسا

جماليان سيد پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خداكرمى فراز

خداكرمى فراز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شعبانى احمد رضا

شعبانى احمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياراحمدى ابوالفضل

ياراحمدى ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زبرجديان فرشاد

زبرجديان فرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمى حامد

كرمى حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدر پور ميلاد

حيدر پور ميلاد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
همتى مهدى

همتى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خان چرلى محمد مهدى

خان چرلى محمد مهدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كاشى الهه

كاشى الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على پور سارا

على پور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضوى سيد امين

رضوى سيد امين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
زنگنه نجفى محمد

زنگنه نجفى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شادگان فائزه

شادگان فائزه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ولايى مينا

ولايى مينا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زهرايى عارف محمد مهدى

زهرايى عارف محمد مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
به نظر سارا

به نظر سارا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قنبرى زهرا

قنبرى زهرا

حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سالمى آرش

سالمى آرش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضائى لعل على

رضائى لعل على

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عزيزى عطيه

عزيزى عطيه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
همايى مراد محمدمحسن

همايى مراد محمدمحسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مقيمى شوكت طيبه

مقيمى شوكت طيبه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعى محمد رضا

زارعى محمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى محدثه

محمدى محدثه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نظرى پريسا

نظرى پريسا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طريقتى زهرا

طريقتى زهرا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سرمدى على

سرمدى على

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهرضائى شكوفه

شهرضائى شكوفه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سلطانى ياس حسين

سلطانى ياس حسين

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رجبى الهه

رجبى الهه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طليم خانى محمد مهدى

طليم خانى محمد مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افشارى معصومه

افشارى معصومه

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چهاردولى فاطمه

چهاردولى فاطمه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قنبرى زهرا

قنبرى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضايى صامتى مهناز

رضايى صامتى مهناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاميل مدبران طناز

فاميل مدبران طناز

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رشيدى سعيد

رشيدى سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختارى زينب

مختارى زينب

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دلبرى سجاد

دلبرى سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذبيحى فرداد مليكا

ذبيحى فرداد مليكا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زاده پاشاييان سجاد

زاده پاشاييان سجاد

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبدالله زاده كسرى

عبدالله زاده كسرى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خادمى امير

خادمى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رجبى بصير ياسمن

رجبى بصير ياسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عسگرى طبائى شهريار

عسگرى طبائى شهريار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هيربد فاطمه

هيربد فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسكندرى خوشگو هديه الزهرا

اسكندرى خوشگو هديه الزهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باستان محمدرضا

باستان محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عينى تشريق نسرين

عينى تشريق نسرين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نادرى عزيز امير حسين

نادرى عزيز امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كدخدا متين

كدخدا متين

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بتويى سينا

بتويى سينا

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارجمندى عطيه

ارجمندى عطيه

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى سمانه

مرادى سمانه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حجتى فهيم محمد جواد

حجتى فهيم محمد جواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفرى رقيه السادات

جعفرى رقيه السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى متين

جعفرى متين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى محمد

محمدى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كيانيان ثمينه

كيانيان ثمينه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
كورشى پيران زهرا

كورشى پيران زهرا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منصورى نسترن

منصورى نسترن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ولدى ياسمن

ولدى ياسمن

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شمشاديان سولماز

شمشاديان سولماز

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مروتى محمد حسين

مروتى محمد حسين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامى فاطمه

بهرامى فاطمه

علوم مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قاسمى سيد سروش

قاسمى سيد سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فضلى محمدرضا

فضلى محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مكارى امجد نيلوفر

مكارى امجد نيلوفر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهزاد پرديس

بهزاد پرديس

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صادقى پوريا

صادقى پوريا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مظاهرى محمدمعين

مظاهرى محمدمعين

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
فتاحى نيرومندپ عرفان

فتاحى نيرومندپ عرفان

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صدفى همدانى بهينا

صدفى همدانى بهينا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وطنى احمد

وطنى احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
فضلى عليرضا

فضلى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عليان محمد جواد

عليان محمد جواد

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى امير

قاسمى امير

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قانع پور امير حسين

قانع پور امير حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقى فرنيا اشكان

صادقى فرنيا اشكان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنبرى محمد مهدى

قنبرى محمد مهدى

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهربان سينا

مهربان سينا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پاكبين فرناز

پاكبين فرناز

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
فلاح ساناز

فلاح ساناز

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هوشيار پويا

هوشيار پويا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جناتى مينا

جناتى مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گلمحمدى مصطفى

گلمحمدى مصطفى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امام به آفرين

امام به آفرين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جليليان پارسا

جليليان پارسا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
احمدى دهر زينب

احمدى دهر زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
موسوى سيد امير حسين

موسوى سيد امير حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سالم فرناز

سالم فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كرمى يونس

كرمى يونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاخانى مرضيه

ميرزاخانى مرضيه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مكاريان عليرضا

مكاريان عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى محمد

يوسفى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على زاد حميدرضا

على زاد حميدرضا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كهوندى نيكو

كهوندى نيكو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نياوند محمدرضا

نياوند محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ازادى حديث

ازادى حديث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افشارى نفيسه

افشارى نفيسه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى ساناز

احمدى ساناز

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عسكريان سيده ماهرخ

عسكريان سيده ماهرخ

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فارسى رويا

فارسى رويا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قديمى دهقان پور مهدى

قديمى دهقان پور مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مجيدى زهرا

مجيدى زهرا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
علافچى آيناز

علافچى آيناز

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دينى پارميس

دينى پارميس

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
وارثى حورا

وارثى حورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تقديرى محمد حسين

تقديرى محمد حسين

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خزايى سجاد

خزايى سجاد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زمانيان مبينا

زمانيان مبينا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
فضل اله على

فضل اله على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطانى آنيتا

سلطانى آنيتا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سلطانى امير محمد

سلطانى امير محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسماعيلى مجتبى

اسماعيلى مجتبى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
بوجاريان ناديا

بوجاريان ناديا

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منوچهرى مسعود پريسا

منوچهرى مسعود پريسا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروى امير محمد

خسروى امير محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى محمد

احمدى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبادى مهران

عبادى مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بياتى نگار

بياتى نگار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارعى مصطفى

زارعى مصطفى

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمى زينب

هاشمى زينب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خاورى محمد

خاورى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شوشترى عاطفه

شوشترى عاطفه

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نعمت الهى پوريا

نعمت الهى پوريا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الوندى محمد صالح

الوندى محمد صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبريان على

اكبريان على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ربانى يكتا فاطمه

ربانى يكتا فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سلطانى عطيه

سلطانى عطيه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خشنودى

خشنودى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصنفات

مصنفات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مينايى

مينايى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مستقيمى

مستقيمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيدآبادى

بيدآبادى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زارعى كريم پور

زارعى كريم پور

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
قراباغى

قراباغى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مخدومى

مخدومى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
روناسى

روناسى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كرمپور

كرمپور

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهارى

بهارى

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خضريان

خضريان

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جيحونيان

جيحونيان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رئوفى نسب

رئوفى نسب

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادى مويد

مرادى مويد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هوشيار بخش

هوشيار بخش

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
راستى

راستى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوشش

كوشش

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معينى شكوه

معينى شكوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
تجلى

تجلى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قهرمانى

قهرمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صحرا كار همدانى

صحرا كار همدانى

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
توسن

توسن

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ايمان طلب

ايمان طلب

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبرى محب

اكبرى محب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
توتونچى

توتونچى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خسروى بهمند

خسروى بهمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آوج

آوج

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهرى طجر

طاهرى طجر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حصار خانى

حصار خانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بديعى

بديعى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرورى

سرورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اجاقى

اجاقى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسنى حلم

حسنى حلم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
اسد بيگى

اسد بيگى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حرمتى

حرمتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ترك

ترك

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مشهدى

مشهدى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چايانى

چايانى

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مليح

مليح

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمانى سالار

سليمانى سالار

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
الهى تبار

الهى تبار

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ميرزا محمدى

ميرزا محمدى

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پور صدرى

پور صدرى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جلالى محب

جلالى محب

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مديريان

مديريان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بختيارى هفت لنگ

بختيارى هفت لنگ

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
چهاردولى ملاير

چهاردولى ملاير

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يونس زاده

يونس زاده

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حجتى

حجتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غياثى

غياثى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
قاضى خانى

قاضى خانى

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
رايگان

رايگان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهراد مجد

بهراد مجد

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خداويسى

خداويسى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پاك

پاك

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كلهرى

كلهرى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمى محبوب

قاسمى محبوب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طبى خرم

طبى خرم

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرح پور

فرح پور

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
شعبانى اميرآباد

شعبانى اميرآباد

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
حبيبى بينا

حبيبى بينا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پور ميدانى

پور ميدانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عيوقيان

عيوقيان

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسيوند

موسيوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پرتوى فر

پرتوى فر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
اميرى

اميرى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عين آبادى

عين آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تركمان

تركمان

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرباسى

كرباسى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امين حاتمى

امين حاتمى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شريفى پسنديده

شريفى پسنديده

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ساغريچيان

ساغريچيان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى پور

طاهرى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهرامن

بهرامن

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيدى نيا

وحيدى نيا

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

6سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پوربياتى

پوربياتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نامور

نامور

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رادفر

رادفر

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
على بابائى

على بابائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابراهيمى وركانه

ابراهيمى وركانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طاهر پور

طاهر پور

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پرديس

پرديس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بى نياز

بى نياز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بختياريان

بختياريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نعمتى بهار

نعمتى بهار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

5سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چائى چى

چائى چى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عشايرى

عشايرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كاويان امجد

كاويان امجد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كيميايى اسدى

كيميايى اسدى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حجازى فر

حجازى فر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهاجرى

مهاجرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرابى فهيم

مهرابى فهيم

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پويان نيا

پويان نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حدادهمدانى

حدادهمدانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى مهر

موسوى مهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محسنى هرمز

محسنى هرمز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مير باقرى

مير باقرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
مجذوبى

مجذوبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كرديان

كرديان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جام بزرگ

جام بزرگ

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى نافع

قاسمى نافع

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرين وفا

زرين وفا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خليفه

خليفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مطلبى فرد

مطلبى فرد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهدى عباس پور

زهدى عباس پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حليمى

حليمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فخارى

فخارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يوسفلويى

يوسفلويى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فهلى

فهلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد ظاهرى

محمد ظاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسمعيليان

اسمعيليان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قيطرانى

قيطرانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پوينده

پوينده

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
عليقارداشى

عليقارداشى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نائينى

نائينى

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
زمرديان

زمرديان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شمس

شمس

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بادامى

بادامى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
موسوى نيك

موسوى نيك

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فيروز بهر

فيروز بهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلمحمدى

گلمحمدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علاقبنديان

علاقبنديان

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذاكريان

ذاكريان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسلاميه همدانى

اسلاميه همدانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لقمانى

لقمانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى حشمت

حيدرى حشمت

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يدالهى

يدالهى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خضريان

خضريان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
متين فر

متين فر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عزيزى خليل

عزيزى خليل

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرهپور

فرهپور

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سابعى

سابعى

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قراگوزلو

قراگوزلو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بادامى

بادامى

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى اورنگ

مرادى اورنگ

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صديقى دلاور

صديقى دلاور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خانيان

خانيان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جماليان

جماليان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آسيابان همدانى

آسيابان همدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شادمانى

شادمانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
كريمى

كريمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اصلانى

اصلانى

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لشگرى

لشگرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عزيزيان

عزيزيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنايى وثيق

سنايى وثيق

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عارفى مهر

عارفى مهر

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جنابى بنياد

جنابى بنياد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى مهر نيا

رحيمى مهر نيا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هژير كمال

هژير كمال

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يارمطاقلو

يارمطاقلو

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گوران جلالى

گوران جلالى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بخشايش

بخشايش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمانى اصل

سليمانى اصل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهرى شكيب

طاهرى شكيب

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حوائجى

حوائجى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قهرى

قهرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همايونفر

همايونفر

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بخش خاورى

بخش خاورى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهرامى مشعوف

بهرامى مشعوف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى محب

يوسفى محب

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوكبيان

كوكبيان

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بحيرائى

بحيرائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسلم

مسلم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گلابتونچى

گلابتونچى

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گروسى

گروسى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پرورن

پرورن

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهنامى

بهنامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى نيا تشجيع

اميرى نيا تشجيع

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى نگار

رحيمى نگار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيد حسينى

سيد حسينى

زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گروسيان

گروسيان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يارم طاقلو

يارم طاقلو

مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزى پسنديده

نوروزى پسنديده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سفيد ابيان

سفيد ابيان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صيفى

صيفى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قوام پور

قوام پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چلبى

چلبى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارژنگى

ارژنگى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيروسى معز

سيروسى معز

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهراميان

بهراميان

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى همدانى

بهرامى همدانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مفتاح

مفتاح

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
افتخاريان

افتخاريان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بودلايى

بودلايى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جهانشيرى

جهانشيرى

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلشائيان

گلشائيان

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبزه اى

سبزه اى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حاتم پور

حاتم پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيك داد

نيك داد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ايواز

ايواز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسبى

حسبى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كلهرى

كلهرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ورمقانى

ورمقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غروى همدانى

غروى همدانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكيان

ملكيان

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دوست پرست

دوست پرست

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
جديدى نژاد

جديدى نژاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رنگ چى

رنگ چى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حقدوست

حقدوست

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-محل تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايى آذروان

رضايى آذروان

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يادگارى

يادگارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلشن محمدى

گلشن محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كرباسى

كرباسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضيئى

رضيئى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چوگانى

چوگانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صدر

صدر

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شانه ساز

شانه ساز

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غفاريان

غفاريان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحاب چراغيان

سحاب چراغيان

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهرجو

مهرجو

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عزيزيان

عزيزيان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خداويسى

خداويسى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وفايى

وفايى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شانه ساز

شانه ساز

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرجو

مهرجو

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايلام / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
كاظميان

كاظميان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمودى تبار

محمودى تبار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرخوش

سرخوش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهربان

مهربان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمند

آرمند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ساعتيان

ساعتيان

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اخلاصيان

اخلاصيان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خداويسى

خداويسى

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اژدر تشريق

اژدر تشريق

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينتى دانشمند

زينتى دانشمند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نصرى شعار

نصرى شعار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلاقى

خلاقى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئوفى فرد

رئوفى فرد

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آئينه چى

آئينه چى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصلانى رخ

اصلانى رخ

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانى

خانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شايانى

شايانى

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمديان صفدر

محمديان صفدر

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كبودى

كبودى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قياسوند

قياسوند

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى دانا

حيدرى دانا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيگ زاده

بيگ زاده

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهره وند

زهره وند

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دل زنده

دل زنده

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خادمى منفرد

خادمى منفرد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مينائى

مينائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صفدرى

صفدرى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گرجيان

گرجيان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تركمنى

تركمنى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى زاده

مرادى زاده

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حميدبيگى مقدم

حميدبيگى مقدم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سنائى

سنائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همتى

همتى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ثمودى

ثمودى

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهرامى مشعوف

بهرامى مشعوف

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زينتى دانشمند

زينتى دانشمند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قنبرى هرمز

قنبرى هرمز

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گرامى بروجردى

گرامى بروجردى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يعقوبى نيا زارع

يعقوبى نيا زارع

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فياض

فياض

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آهنگرى

آهنگرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خداداده

خداداده

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خرم

خرم

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيكوكار شايان

نيكوكار شايان

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شفيعى شهپر

شفيعى شهپر

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرزادگان

مهرزادگان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جبلى

جبلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خدارحمى

خدارحمى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلهرى

كلهرى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خوشبخت

خوشبخت

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برفر

برفر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شريفيان

شريفيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جليلى

جليلى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامى پاك

غلامى پاك

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قديمى گرجايى

قديمى گرجايى

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سورى

سورى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قلرى

قلرى

امار|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زبردستى نيك

زبردستى نيك

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادرى شهپر

نادرى شهپر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پور مطلبى

پور مطلبى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رئوفى راد

رئوفى راد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
امير صادقى

امير صادقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زوارى

زوارى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرمستى زاده

سرمستى زاده

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوشنودان

خوشنودان

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كشورى مزين

كشورى مزين

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زرگر نژاد سلطانى

زرگر نژاد سلطانى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاملويى

شاملويى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى خو

احمدى خو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كفاشان همدانى

كفاشان همدانى

زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهاريان

بهاريان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سپهر

سپهر

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ليلاچيان

ليلاچيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سپهرى راد

سپهرى راد

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاظمى خرام

كاظمى خرام

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جامه بزرگ

جامه بزرگ

مهندسي علوم دامي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی