مامونيه / زرنديه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مامونيه / زرنديه

مشعورا مهدى

مشعورا مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كارگران سحر

كارگران سحر

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضيايى اميرحسين

ضيايى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلطانى رضا

سلطانى رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پژوه

پژوه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افرادى

افرادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حسنى

حسنى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
تمجيدى

تمجيدى

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضالو

رضالو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
واحد

واحد

فيزيک مهندسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقدامى

اقدامى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاشى

كاشى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ذوقى

ذوقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داورى

داورى

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشعوفى

مشعوفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلمانيان

سلمانيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی