ساوه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ساوه

صادقى محمدعرفان

صادقى محمدعرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
رضائى مهر عليرضا

رضائى مهر عليرضا

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عظيمى محمدرضا

عظيمى محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عظيمى عليرضا

عظيمى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رمضانى عليرضا

رمضانى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرقانى پور وحيد

فرقانى پور وحيد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نصرخادملى محمدمعين

نصرخادملى محمدمعين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهروزى نيا على

بهروزى نيا على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تقوى پور حسام الدين

تقوى پور حسام الدين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرجى مقدم فهيمه

فرجى مقدم فهيمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قانع فرزاد

قانع فرزاد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

9سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
استانى عليرضا

استانى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رعيت فدايى ميثم

رعيت فدايى ميثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسنى حديثه

حسنى حديثه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جلالى فر معصومه

جلالى فر معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلامى عماد

غلامى عماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى محمدعلى

حيدرى محمدعلى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينى مرضيه سادات

حسينى مرضيه سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي مرکزي / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصرى محمد

نصرى محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سقايى مهدى

سقايى مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
قاسمى عليرضا

قاسمى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جعفرى متين

جعفرى متين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى پوريا

محمدى پوريا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرورپور سارا

سرورپور سارا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
مصفا عليرضا

مصفا عليرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصغرى محمدرضا

اصغرى محمدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قديرلى محمدحسين

قديرلى محمدحسين

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسحاقى مرجان

اسحاقى مرجان

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
همائى شقايق

همائى شقايق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى زهرا سادات

حسينى زهرا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تاره راميار

تاره راميار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شريف ميلاد

شريف ميلاد

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تواره فرزانه

تواره فرزانه

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سخنگوى سيد عرفان

سخنگوى سيد عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
لطيفى رضا

لطيفى رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ابراهيمى اميرحسين

ابراهيمى اميرحسين

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جاماسبى

جاماسبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى نورى

كريمى نورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شنگى

شنگى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سعيدى نيك

سعيدى نيك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
منفرد

منفرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اقليمى

اقليمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مصباحى بابايى

مصباحى بابايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابوطالبى

ابوطالبى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

9سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احدى

احدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جولانى

جولانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قراخانلو

قراخانلو

اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاتح

فاتح

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دليريان

دليريان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجارلو

نجارلو

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستم پور

رستم پور

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مريخى

مريخى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پيرعلى

پيرعلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان شيرمرد

دهقان شيرمرد

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بادپا

بادپا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چراغعلى

چراغعلى

تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قربانلى

قربانلى

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قانع

قانع

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
خانكى

خانكى

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالح پرهيزگار

صالح پرهيزگار

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساعد

ساعد

تاريخ|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

تاريخ|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروى دوست

خسروى دوست

فلسفه|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستگار خالد

رستگار خالد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجف لى

نجف لى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
راهدار

راهدار

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صلاحى

صلاحى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تندرى

تندرى

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوان

جوان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عليشاهى

عليشاهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حشمتى

حشمتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حنيفى

حنيفى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسفى صبور

يوسفى صبور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعتمادى

اعتمادى

امار|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى منش

كريمى منش

فيزيک|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مجلسى

مجلسى

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی