سروآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سروآباد

اداك جلال

اداك جلال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فيضى سمن

فيضى سمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مرادى هاوژين

مرادى هاوژين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
اريس ميلاد

اريس ميلاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خضرى سيروس

خضرى سيروس

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نادرى رقيه

نادرى رقيه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قادرى هوشمند

قادرى هوشمند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرخ نژاد

فرخ نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امينى

امينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خوند

خوند

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
على رمائى

على رمائى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مروارى

مروارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

تاريخ|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی