بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بانه

محمودى ايوب

محمودى ايوب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مونسى بهنام

مونسى بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توكلى سارا

توكلى سارا

حقوق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صالح نژاد شيما

صالح نژاد شيما

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مولوى آرمان

مولوى آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
انورى بانه سولاف

انورى بانه سولاف

روانشناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانى هدايت

رمضانى هدايت

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امينى سعدى

امينى سعدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رستمى آرام

رستمى آرام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درويش حسينى سارو

درويش حسينى سارو

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدى مصلح

محمدى مصلح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدرى عادل

خدرى عادل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رستمى پرستو

رستمى پرستو

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى عادل

احمدى عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قادرى فرزاد

قادرى فرزاد

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليمانى على

سليمانى على

عکاسي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
رحيمى فرشاد

رحيمى فرشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفورى صهيب

غفورى صهيب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مشيرپناهى على آباد

مشيرپناهى على آباد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راهى

راهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احمدپناه

احمدپناه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوربخش

نوربخش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
حسنى

حسنى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدپناه

محمدپناه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
محمدپور

محمدپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مولودى

مولودى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
صالح

صالح

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبداله نژاد

عبداله نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادرى گوزله

قادرى گوزله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهيدى

شهيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقبال

اقبال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
هنرمند

هنرمند

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
حقيقت

حقيقت

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

فيزيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرج نژاد

فرج نژاد

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فدايى

فدايى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معروفى

معروفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صيرجو

صيرجو

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امين پور

امين پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
على دوست

على دوست

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سرشيوى

سرشيوى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرشيوى

سرشيوى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پيروتى

پيروتى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كبابى

كبابى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

فيزيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتح الهى

فتح الهى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فقه شافعي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی