سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سقز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ويسى احمدآبادسفلى ادريس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
شهابى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 65
ويسى احمدآبادسفلى سميه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 66
صالحى سهند تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 52
ميرزائى كوثر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 81
شاه محمدى ميلاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
رستمى كاويان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 34
فيروزى ماردين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 45
قدمى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 60
خسروى سامان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 98
عزيزى مبين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 68
نامدار فرهاد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 4سال کانونی 70
شهرتى ياسين ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 42
زارعى جنيان سينا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 47
صالحى سياوش انسانی مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
محمدى شهاب انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
ريحانى بهنام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
احمدى نوين محمد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 133
حداد نگار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 31
محمدى سيد اسماعيل ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
فتحى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 5
پادخزاعى تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 63
برارپورپشكوهى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
وجدى ریاضی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
برارپورپشكوهى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
هبكى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 51
صادقى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 36
قبلهء تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 34
رحيم زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
علائى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 34
حاج حسنى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 4سال کانونی 56
حسنى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 67
هدايتى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 2سال کانونی 33
وحيدى انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
قادرپناه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
برفروشان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
فريدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 38
يوسف زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 43
مهدى نيا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
رحمانى حصار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 27
خضرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 87
احمديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 33
روى دل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 85
مصطفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 71
محمدزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 28
رياحين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
رستگار ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
فداكار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 24
امين بيگى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 86
ياسينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 62
مدرسى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
رضاپور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
نورى زاده انسانی تاريخ|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
اكبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 31
مهرمحمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 52
صالحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
حيدريان زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
محمدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
مصطفائى يازيبلاغى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
صالح زاده تجربی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 6سال کانونی 88
توكلى فر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
قادرى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
آهنگرى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
نمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 70
محمودى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 10
فتاحى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 40
على پور ریاضی اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
خزائى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 39
دانش پژوه تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 33
ميرزائى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
احمدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
احمديان تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 19
بداقى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
كريميان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
فاطمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 24
تاتائى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
پيروتى ریاضی امار|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
درخشى ریاضی امار|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
زاهدى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
محمدزاده ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
مصونى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
صادقى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
خدامرادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 62
رشيدى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
عابدى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
فرجى انسانی جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
فتحى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
نبوى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 56
رشيدپور تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
احمدزاده ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 33
محمدپور ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
حسينى ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
فرج زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 3سال کانونی 36
طاطائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
شكرالهى تجربی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 16
آمانى تجربی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمودزاده تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 35
ياسينى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
يزدانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 15
فرجيان تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 58
آمانى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
سليمى تجربی فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 17
حسنى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 57
عزيزى تجربی زيست شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
معروفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
ايزدپناه تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
كريميان تجربی زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20