كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كلاله

آق اركاكلى عبدالله

آق اركاكلى عبدالله

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حيدرى فر زينب

حيدرى فر زينب

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
مجاهدى راد فاطمه

مجاهدى راد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آق اركاكلى محمدسليم

آق اركاكلى محمدسليم

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بدراق نژاد سولماز

بدراق نژاد سولماز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قاسمى عاطفه

قاسمى عاطفه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورا

نورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آق اركاكلى

آق اركاكلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رهنما

رهنما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
غفران صبور

غفران صبور

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ميرحسن زاده

ميرحسن زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجى حسينى

حاجى حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دانشگر

دانشگر

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرتق زاده

آرتق زاده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرحسنى

ميرحسنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خالى زاده

خالى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صالحى فرد

صالحى فرد

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سارانى

سارانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كوكى

كوكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نفسى

نفسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آب تين

آب تين

تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پقه

پقه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قرناس

قرناس

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خواجوى پور

خواجوى پور

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
طقانى

طقانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آدينه زاده

آدينه زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پنجه كوبى

پنجه كوبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آذريان

آذريان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اروم

اروم

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاغانى

طاغانى

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
داورزنى

داورزنى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رامرودى

رامرودى

زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دلبرده

دلبرده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى قراجه

محمدى قراجه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی