كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كلاله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حيدرى فر زينب هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 26
آق اركاكلى محمدسليم انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
قاسمى عاطفه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
نورا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 61
رهنما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 77
غفران صبور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
قربانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 4سال کانونی 87
ميرحسن زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 35
دانشگر تجربی دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 21
آرتق زاده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
ميرحسنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 30
صالحى فرد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 47
صفرزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 37
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال کانونی 58
رهنما انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
سارانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 55
كوكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 74
طالبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
آب تين انسانی تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
قرناس ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
خواجوى پور زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
طقانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 19
پنجه كوبى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
آذريان ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
مرادى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 33
اروم انسانی حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 16
بابائى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 12
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
طاغانى انسانی جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
رامرودى تجربی زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 33
دلبرده تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
محمدى قراجه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل سرايان) 1سال کانونی 15