كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كردكوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مداحى سيده زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 69
لشكربلوكى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 8
حامدى مايسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
مقدم حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
زنگى شيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
تبرائى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 13
مازندرانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
مصدق تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
ايرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
مهربان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
كيا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
مقدم ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
پناهيان تجربی زيست فناوري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
نظرى راد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 14
عرب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
كمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
پورغلامعلى چهارده فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
گودرزى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 8
منوچهرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 5
يگنى آلتين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
ساتلخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 1سال کانونی 17
سقالى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 11
آذرى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
شهسوارى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
كبيرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 12
سوداگر تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 10