بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندرتركمن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيخى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 35
دوجى مرضيه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال کانونی 118
توحيدى عاليه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 15
نورعلى نژاد محمدرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 50
گلى فر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
اونق ساناز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 35
نورعلى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
كمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
ميرطالبى سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
پنق تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
اسكندريان انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ميرقربان زاده انسانی مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 11
سقلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
نيازى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 37
كاغذى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
خزينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال کانونی 29
انق ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
قروى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 52
اونق تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 52
چوكان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
رحيم زاده ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
علاقى نژاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 56
قره قول ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 13
كاغذى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 67
كم‌ ریاضی امار|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
قندليبى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 14
ايگدرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
سلاخى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
بالكانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
كاغذى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 34
قزل تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 18
قزل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 3سال کانونی 59
دوجى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
ايرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 15
صعودى تجربی حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
عظيمى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 6
آرون تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 22
هاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
ايمر تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 18
نيازى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال کانونی 16
حاسملى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 40
تراج تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
صيادى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
رسولى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
بشارتى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 14
مرادى فر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 25
پيكر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 6
حسينى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 38
پناهى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15