بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندرگز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
كاويانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
بهى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
على زاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 8
احمدى ليوانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
حسين پور ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 14
بهراميان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
رضايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 33
رفعتى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
گلى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 11