بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندرگز

شمالى

شمالى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهى

بهى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى ليوانى

احمدى ليوانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رمدانى

رمدانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلى

گلى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی