علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر علي آبادكتول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آسمانى كنارى محمد هنر نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
بذرافشان فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 37
نظريان الهه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
جعفرى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
حسينى فاطمه سادات هنر طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
بافندگان اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
چكاك محمدامين تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
دنكوب حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 35
گرائيلى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 39
كردكتولى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 44
مهدوى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 21
اسدى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 46
افشار تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 1سال کانونی 18
نظرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
مزيدى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 55
عطارچى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
حسين زاده انسانی جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
نصرتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 9
نساج انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
رحيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
هاشمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 45
شكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
موسوى مهاجر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
موسوى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 20
كشير تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 38
شهركى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
منتظريون ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 31
مهدوى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 33
شيخى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 42
تجرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
شكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
بهرآبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
حسين زاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 23
مقصودلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 76
منتظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 29
مشهدى زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
رضايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
آرتين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال کانونی 17
گرى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 37
قربانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 35
احدى پور تجربی پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 29
مزيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
سنچولى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 49
مزيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
اسلانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
بادآور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 12
شكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 8سال کانونی 120
كهنسال تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 8
برگى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 33
گزمه تجربی روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 42
علمشاهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 23
گل افشان تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
كاتبى نيا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
عمادى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 14
جهانبخش تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
گلوى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
سليمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
عباسى انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 8
خراسانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
همتى انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 11
غيجى انسانی روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
گيلك تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 62