گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گرگان

فتاحى اميرحسين

فتاحى اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
طيارى سيده نسيم

طيارى سيده نسيم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فقيه امير

فقيه امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفار فاطمه

صفار فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حبيب الهى مبينا

حبيب الهى مبينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشيرى اميرمحمد

كشيرى اميرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پارياب پوريا

پارياب پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صائبى مصطفى

صائبى مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقامحمدا سيدرضا

آقامحمدا سيدرضا

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهرويه صبا

دهرويه صبا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حفظ الصحه محمدحسين

حفظ الصحه محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سعدالدين شكيبا

سعدالدين شكيبا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفار حسين

صفار حسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضوانى گيل كلائى ژاله

رضوانى گيل كلائى ژاله

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قورچى نگين

قورچى نگين

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
پورقاز عرفان

پورقاز عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
چراغعلى زهرا

چراغعلى زهرا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

هنر
رودسرابى محمد

رودسرابى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صحنه محمد

صحنه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رئيسى محمدرضا

رئيسى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هزارجريبى اميدرضا

هزارجريبى اميدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعيمى على

نعيمى على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاضى شموشكى على اكبر

قاضى شموشكى على اكبر

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اصغريان كيانا

اصغريان كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قرنجيك ياسين

قرنجيك ياسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستمانى احمدرضا

رستمانى احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بشارتلو عرفان

بشارتلو عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آق ء مرضيه

آق ء مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زمانى پدرام

زمانى پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نازنين

ابراهيمى نازنين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد ابوالفضل

رحيمى نژاد ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سرورى نازنين

سرورى نازنين

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حسينى سيدمصطفى

حسينى سيدمصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شاهينى كورش

شاهينى كورش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مازندرانى على

مازندرانى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زنجانى فاطمه سادات

زنجانى فاطمه سادات

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غنودى على

غنودى على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفرى محمدرضا

جعفرى محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزى متين

نوروزى متين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سن سبلى عاليه

سن سبلى عاليه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يلمه سيما

يلمه سيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفى حصارى ناديا

صفى حصارى ناديا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لطف آبادى احسان

لطف آبادى احسان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلالى روناك

جلالى روناك

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شموشكى محدثه

شموشكى محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى تقى آبادى محسن

محمدى تقى آبادى محسن

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مردانى شورمستى سپيده

مردانى شورمستى سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى جلوه

محمدى جلوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ذاكرى نژاد فرهاد

ذاكرى نژاد فرهاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پقه پريسا

پقه پريسا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تشكرى اصغريان صادق

تشكرى اصغريان صادق

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قزلى راضيه

قزلى راضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادق نژاد پگاه

صادق نژاد پگاه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسى پور سيده نازنين

موسى پور سيده نازنين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليمى بهار

عليمى بهار

معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجبى استرآبادى على

رجبى استرآبادى على

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
قره ئى نرجس

قره ئى نرجس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميكائيل على

ميكائيل على

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گلستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
حسينى ديبا سادات

حسينى ديبا سادات

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قنبريان مريم

قنبريان مريم

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پارياب دانيال

پارياب دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلال عارفه

جلال عارفه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 7 آزمون

زبان
دوگونچى دانيال

دوگونچى دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على آبادى مهدى

على آبادى مهدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داداشى درسا

داداشى درسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسفى هيدى

يوسفى هيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زوار مهدى

زوار مهدى

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بختيار زاده ماه دخت

بختيار زاده ماه دخت

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افضلى كرد محله پارسا

افضلى كرد محله پارسا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى نصر آبادى محسن

قربانى نصر آبادى محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاميلى دوگونچى نفيسه

فاميلى دوگونچى نفيسه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى قزل

منصورى قزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وحيدى پيمان

وحيدى پيمان

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرسليمانى مبينا

اميرسليمانى مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضوانى عليرضا

رضوانى عليرضا

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجبى كلته متين

رجبى كلته متين

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجلرى صاحب

حاجلرى صاحب

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى صدف

محمدى صدف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شاهدى يلمه وحيد

شاهدى يلمه وحيد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدخانى على

محمدخانى على

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى پرنيان سادات

حسينى پرنيان سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالى كندى

سالى كندى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رايج

رايج

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهيمنى

مهيمنى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
پقه

پقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حسن پور

حسن پور

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آل جليلى

آل جليلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجفى مفيدى

نجفى مفيدى

روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دورهى

دورهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رامين نزاد

رامين نزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ستارزاده گرمرودى

ستارزاده گرمرودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صباغى سرخنكلاته

صباغى سرخنكلاته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضانى قشلاق

رمضانى قشلاق

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
طالبى

طالبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى قلندرى

حسينى قلندرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى نوچمن

محمدى نوچمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نسا قلندرآبادى

نسا قلندرآبادى

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امير اعظمى

امير اعظمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اورسجى

اورسجى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
تربتى نژاد

تربتى نژاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بدراقى

بدراقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امين نژاد

امين نژاد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مومن زاده

مومن زاده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جانى

جانى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتح ابادى

فتح ابادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كلته

كلته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوهكن

كوهكن

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايزدپناه

ايزدپناه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كليدرى

كليدرى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هروى

هروى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بى غمى

بى غمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفر پور واوسرى

جعفر پور واوسرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كردوالش آبادى

كردوالش آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عين الله زاده

عين الله زاده

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صيدانلو

صيدانلو

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عرب طاهرى

عرب طاهرى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تابان

تابان

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آل حسينى

آل حسينى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
چراغعلى

چراغعلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قرنجيق

قرنجيق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قريشى

قريشى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قلندرى

قلندرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
روشنى يساقى

روشنى يساقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدرى

خدرى

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كردبچه

كردبچه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
عباسى

عباسى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساجدى

ساجدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
توحيدى اصل

توحيدى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جاور

جاور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاهه

كاهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آهنى آذرى

آهنى آذرى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميراكبرى

ميراكبرى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قربانى پور

قربانى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غنى مغرور

غنى مغرور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قزاق

قزاق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسنى تبار

حسنى تبار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عرب ديزجى

عرب ديزجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زرگ زاهى

زرگ زاهى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خواجه مظفرى

خواجه مظفرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پاشافومشى

پاشافومشى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفارنيا

صفارنيا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
تازيكه

تازيكه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مقصودلو

مقصودلو

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

5سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هوزيارى

هوزيارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقاخانى

آقاخانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقصودلوئى

مقصودلوئى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرخى

آرخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورمحبى

پورمحبى

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مغيثى

مغيثى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حصارنوى

حصارنوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين زاده يونسى

حسين زاده يونسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاضيانى

قاضيانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طهرانى پور

طهرانى پور

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كبير

كبير

هنراسلامي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
مباركى

مباركى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فعالى

فعالى

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضا پور

رضا پور

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مسلمى پور

مسلمى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گرگانى

گرگانى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ديندار

ديندار

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هلاكويى

هلاكويى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مكتبى

مكتبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيز

عزيز

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جرجانى چالكى

جرجانى چالكى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيارى

بيارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نيك پيام

نيك پيام

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باشقره

باشقره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاتم زاده

حاتم زاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
روشن

روشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسن قاسمى

حسن قاسمى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معماركاشانى

معماركاشانى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
لك زائى

لك زائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يلقى

يلقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرخى

آرخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى شيخى

اكبرى شيخى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دولتى

دولتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بزونه

بزونه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بنى هاشمى

بنى هاشمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رخشانى

رخشانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قرنجيك

قرنجيك

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدى ليوانى

احمدى ليوانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گروئى ها

گروئى ها

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
استيرى

استيرى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قدمنان

قدمنان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتاح زاده

فتاح زاده

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى مهاجر

موسوى مهاجر

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكرم قادرى

اكرم قادرى

مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دروگر

دروگر

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صعيدى

صعيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پقه

پقه

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قانقرمه

قانقرمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوش بخت

خوش بخت

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
اسمعيلى

اسمعيلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملامحمدجعفرى

ملامحمدجعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غيناقى

غيناقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پاويز

پاويز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دباغ

دباغ

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرادپورقزل

مرادپورقزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سادات گلچوبيان

سادات گلچوبيان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى پته نوئى

جعفرى پته نوئى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گالشى

گالشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بابامحمد

بابامحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آخوندنژاد

آخوندنژاد

حسابداري|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى ليوانى

احمدى ليوانى

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اداى

اداى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پقه

پقه

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ژوله

ژوله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقصودلو

مقصودلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صحت

صحت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاردل

كاردل

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربعلى

قربعلى

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نظامى زاده

نظامى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لكزايى

لكزايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چربگو

چربگو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امان زاده

امان زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گرزين

گرزين

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مولانا

مولانا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سوداگر

سوداگر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گرى

گرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كميزى

كميزى

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گرى

گرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسن مفيدى

محسن مفيدى

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كمال غريبى

كمال غريبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
روح افزايى

روح افزايى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طحانيان

طحانيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معززى

معززى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفايى سبزوار

وفايى سبزوار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تورنگ تپه

تورنگ تپه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جقيقت گو

جقيقت گو

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدحسين نژاد

محمدحسين نژاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايمانى فر

ايمانى فر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعدآبادى

سعدآبادى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميرحسينى

ميرحسينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هروى

هروى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
جلالى

جلالى

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيخ فندرسكى

شيخ فندرسكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پقه

پقه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلمى

قلمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كشير

كشير

مهندسي برق|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پقه

پقه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علمشاهى

علمشاهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قربانى نصرآبادى

قربانى نصرآبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجيلر

حاجيلر

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خواجه مظفرى

خواجه مظفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضايى زاده

رضايى زاده

روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرنژاد

طاهرنژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يساقى

يساقى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لشكر بلوكى

لشكر بلوكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظام دوست

نظام دوست

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهاجر اورسجى

مهاجر اورسجى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفيعى فوجردى

شفيعى فوجردى

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بومرى

بومرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آب باريكى

آب باريكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاووسى

كاووسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قدس مهدوى

قدس مهدوى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امانجانى

امانجانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهينى

مهينى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گرزين

گرزين

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علمشاهى

علمشاهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بز ى

بز ى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صمدى سعيدآباد

صمدى سعيدآباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بستام

بستام

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعدآبادى

سعدآبادى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميردار

ميردار

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

کارداني مکانيزاسيون کشاورزي|اموزشکده کشاورزي کرج -وزارت جهادکشاورزي / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خراسانى

خراسانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خوشحال

خوشحال

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينا حصارى

امينا حصارى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوروزى پور

نوروزى پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
مراديان زرمهرى

مراديان زرمهرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريم پناه

كريم پناه

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سنگدوينى نوده

سنگدوينى نوده

مهندسي انرژي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قندهارى

قندهارى

مهندسي بهداشت حرفه اي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سوقى

سوقى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يلمه

يلمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سقايى

سقايى

زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تازيكه كلوئى

تازيكه كلوئى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب عامرى

عرب عامرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ستايش

ستايش

مهندسي صنايع|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تيمور سركلاته

تيمور سركلاته

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اوزينه رمضانى

اوزينه رمضانى

امار|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خوشحال

خوشحال

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سنگدوينى قلى آباد

سنگدوينى قلى آباد

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيائى

كيائى

شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بنى خزاعى

بنى خزاعى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برتاشك

برتاشك

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اژيرآبى بيگلو

اژيرآبى بيگلو

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مير

مير

زمين شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مفاهیم اولیه حد از ریاضی 3
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی