سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سنقر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پيشوايى علوى سجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 53
ابراهيمى محمد حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 57
واحدى ثنا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 67
قاسمى پويا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 41
قهرمانى زاهد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 31
خالقى ميلاد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
قبادى بيستونى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 63
ياورى تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
رنجبر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23