جوانرود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جوانرود

اسماعيل پور ياسر

اسماعيل پور ياسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
داوودى زاده پيمان

داوودى زاده پيمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمودى يكتا شيما

محمودى يكتا شيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خسروى محمد

خسروى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
طهماسبى راد ناصح

طهماسبى راد ناصح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبداله زاده هنرمند

عبداله زاده هنرمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فرجى كاوه

فرجى كاوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادى فرشاد

مرادى فرشاد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرجى مهسا

فرجى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صيدى مسعود

صيدى مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سلمانى دانا

سلمانى دانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
ميرزايى سرور

ميرزايى سرور

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رضايى شهلا

رضايى شهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالهى زكريا

عبدالهى زكريا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قيطولى

قيطولى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
خوش صورت

خوش صورت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صوفى

صوفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باباخانى

باباخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اله وردى

اله وردى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهره

زهره

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى زاده

محمدى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاضى زاده

قاضى زاده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صيادزاده

صيادزاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آقاويسى

آقاويسى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قادرى دوست

قادرى دوست

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمپور

كرمپور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى برنا

عزيزى برنا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحمانزاده

رحمانزاده

زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی