سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سرپل ذهاب

سليمى على

سليمى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادى ديره احسان

مرادى ديره احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحيان امير

فتحيان امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مراديان محمدرسول

مراديان محمدرسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاده بان سارا

پاده بان سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى فرشته

محمدى فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
يارى سميه

يارى سميه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادى مهكى زهره

مرادى مهكى زهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ابوالفتحى مهديه

ابوالفتحى مهديه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فتحى سارا

فتحى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دارابى امير

دارابى امير

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى عليرضا

عباسى عليرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورعقيل على

پورعقيل على

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اردشيرى

اردشيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برومند

برومند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اختيارى

اختيارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فتحعلى

فتحعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رعنايى

رعنايى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قنبرى كلاشى

قنبرى كلاشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فردى

فردى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پالانى جافى

پالانى جافى

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شكربيگى

شكربيگى

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توفيقى ذهابى

توفيقى ذهابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيريزى

نيريزى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صاحبى

صاحبى

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابلى

بابلى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پردل

پردل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفتارى

رفتارى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
يارى

يارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بابائى اصيل

بابائى اصيل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهديانى

مهديانى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على كرمى

على كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امينى

امينى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
چولكى

چولكى

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی