سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سرپل ذهاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سليمى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
مرادى ديره احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
فتحيان امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 64
مراديان محمدرسول تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
پاده بان سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
محمدى فرشته تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 87
يارى سميه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 59
مرادى مهكى زهره تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 70
دارابى امير تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
فتحى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
عباسى عليرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
اردشيرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
برومند تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
حيدرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
اختيارى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
فتحعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
رعنايى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 43
قنبرى كلاشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 26
پالانى جافى انسانی حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
شكربيگى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
توفيقى ذهابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
حاتمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 29
صاحبى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
بابلى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
پردل تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 25
رفتارى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 15
يارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
فتاحى انسانی حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
كريمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 17
ترابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
امينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 36
بابائى اصيل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 17
مهديانى تجربی شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
مرادى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
بخشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 21
بيگى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
على كرمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
كرمى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
امينى تجربی شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
نظرى تجربی زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 65
چولكى تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 12
عباسى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
نورى تجربی شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
مردانى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23