گراب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گراب

كوشكى رضا

كوشكى رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عباسى جم

عباسى جم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ايواز

ايواز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدراكيا

صدراكيا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شيرى پور

شيرى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پناهى امرايى

پناهى امرايى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز-بومي لرستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آدينه وند

آدينه وند

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی