دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دوره

فتح اللهى چگنى نيما

فتح اللهى چگنى نيما

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طولابى

طولابى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
اميرى

اميرى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طولابى

طولابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طولابى

طولابى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كولى وند

كولى وند

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی