دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دوره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فتح اللهى چگنى نيما انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
طولابى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 16
طولابى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
كولى وند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32