الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر الشتر

پيرنيا اميرمحمد

پيرنيا اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
انصارى مقدم مصطفى

انصارى مقدم مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صيادى نظرآباد على

صيادى نظرآباد على

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسنوند

حسنوند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پاپى زاده

پاپى زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گودرزى مهر

گودرزى مهر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقى نژاد مهاجر

تقى نژاد مهاجر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روشن نيا

روشن نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دكاموند

دكاموند

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سبزى

سبزى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ميرزايى حسنوند

ميرزايى حسنوند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
پورشيخى

پورشيخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مظاهرى

مظاهرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى عزيزآبادى

محمدى عزيزآبادى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حق نظرى

حق نظرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

7سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نظرزاده

نظرزاده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی