دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دورود


باجلان على

باجلان على

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جمشيدى على

جمشيدى على

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كريمى معين

كريمى معين

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شكيب آرا معين

شكيب آرا معين

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رازانى

رازانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رازانى

رازانى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرزبان

مرزبان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خان جمالى

خان جمالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دلفانى

دلفانى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان-بومي استان لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اشتابى

اشتابى

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كليايى

كليايى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پيامى

پيامى

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خورشيدوند

خورشيدوند

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دليخون

دليخون

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ژوله

ژوله

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لشنى زند

لشنى زند

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی