نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نورآباد

رضايى اميد

رضايى اميد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اله يارى كريم آبادى

اله يارى كريم آبادى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفرى سارا

جعفرى سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
برزوئى

برزوئى

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى چشمه خانى

كريمى چشمه خانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مراديان خوشنامى

مراديان خوشنامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خاصييان سرابى

خاصييان سرابى

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
لطيفيان

لطيفيان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نقدى

نقدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ياريان

ياريان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمى تاج امير

قاسمى تاج امير

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نقدى پرى

نقدى پرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستمى سرآورى

رستمى سرآورى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومي لرستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 77 آزمون

زبان
حسن نيا

حسن نيا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
محمديان ظفرآبادى

محمديان ظفرآبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميربگ

ميربگ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عزيزى شترخفت

عزيزى شترخفت

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى واحد

حسينى واحد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اكرمى يوسفيان

اكرمى يوسفيان

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كاوئى سرچقا

كاوئى سرچقا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيخى حسن آبادى

شيخى حسن آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بابايى محمدى

بابايى محمدى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسينى پاى چك

حسينى پاى چك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شمسيان قلندر

شمسيان قلندر

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يارى مرادآبادى

يارى مرادآبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كرمى طلايى

كرمى طلايى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
يارى

يارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساروقى

ساروقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى سركشتى

جعفرى سركشتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادى حسين آبادى

آزادى حسين آبادى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرادپور اولادى

مرادپور اولادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
افتاده هرسينى

افتاده هرسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاراجيان

تاراجيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيزيان ده نو

عزيزيان ده نو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صيادى نصرت اباد

صيادى نصرت اباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهريان گاوبازه

مهريان گاوبازه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى حسين آبادى

احمدى حسين آبادى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسفى نسب

يوسفى نسب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصورى صحبت آباد

منصورى صحبت آباد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زالى

زالى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاضلى داود

فاضلى داود

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ذكاوت خواه

ذكاوت خواه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمعلى

كرمعلى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تركى

تركى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يارى زاده

يارى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لطيفى پور

لطيفى پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جمشيديان رودكى

جمشيديان رودكى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عزيزى قمش

عزيزى قمش

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كاكايى سبزه خانى

كاكايى سبزه خانى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی