كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كوهدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گراوند محمد جواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 81
امينى زاده عباس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال کانونی 123
رشنو عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 21
مرادى پرهام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 61
امرايى على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 40
قادرى نژاد عيسى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
دهقانى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 18
قلندرپور پژمان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
رحيمى انيس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
سورى لكى على ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 24
نظرى هانيه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
كوشكى على اصغر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 65
نورى نورعلى نسرين انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 1سال کانونی 17
افتخارى غزل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
مهدى پور على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 68
سورى هانيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
شكرى گيزرود انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد 2سال کانونی 42
سليمى تيمورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال کانونی 127
هاشم پور تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 67
خسروى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 24
مهدى پناه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
محمودى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
شرفى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 25
دهقانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال کانونی 123
محمدنظرى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد 2سال کانونی 41
قرليوندزاده ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 3سال کانونی 52
احمديان انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد 1سال کانونی 12
عبدالهى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
عباسى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
گراوند فر انسانی روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
قرليوندى انسانی علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 18
گراوند انسانی حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
محبى تيزابى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
رضوى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 57
محمدى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
دينارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 72
قاسمى تيزابى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
تيمورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال کانونی 19
احمدى تبار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 39
شرفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 36
شهريارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 2سال کانونی 46
عبدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 54
اكبرى نسب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 4سال کانونی 49
نوريانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 4سال کانونی 78
شهبازى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال کانونی 6
عباس زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
فلاحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 6سال کانونی 82
على نيايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
رحمتى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 40
جهانشاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 1سال کانونی 19
رستمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال کانونی 19
رستمى مجد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 51
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 6
رستمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
كرميانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
يوسف وند تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 38
ميرزاپور ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
طولابى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 12
حاتمى صدر تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
آزادبخت تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
ميرزايى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
شاهيوند تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
پيرمحمدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 69
آزادبخت تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 23
يوسف وند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
وفايى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 47
سورى لكى انسانی حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 14
آزادبخت تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 18
كرمى تجربی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 21
امرايى تجربی روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 20
آزادبخت ریاضی فيزيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
همتى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 76
روشنى تشكن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 55
آزادبخت تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 28
كريمى يگانه انسانی علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 37
شهبازى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 5سال کانونی 93
ايزدى طاقوساطانى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
سليمانى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 19
مرادى مقدم تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 3سال کانونی 28
آزادبخت تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
قبادى فرد تجربی شيمي محض|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 28
كوشكى انسانی جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 18
مرادى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33