كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كوهدشت

گراوند محمد جواد

گراوند محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
امينى زاده عباس

امينى زاده عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
رشنو عليرضا

رشنو عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى پرهام

مرادى پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امرايى على

امرايى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قادرى نژاد عيسى

قادرى نژاد عيسى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى زهرا

دهقانى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلندرپور پژمان

قلندرپور پژمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى انيس

رحيمى انيس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سورى لكى على

سورى لكى على

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظرى هانيه

نظرى هانيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوشكى على اصغر

كوشكى على اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نورى نورعلى نسرين

نورى نورعلى نسرين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افتخارى غزل

افتخارى غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى پور على

مهدى پور على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سورى هانيه

سورى هانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكرى گيزرود

شكرى گيزرود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سليمى تيمورى

سليمى تيمورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
هاشم پور

هاشم پور

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدى پناه

مهدى پناه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
محمدنظرى

محمدنظرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قرليوندزاده

قرليوندزاده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گراوند فر

گراوند فر

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
قرليوندى

قرليوندى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گراوند

گراوند

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبى تيزابى

محبى تيزابى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دينارى

دينارى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسمى تيزابى

قاسمى تيزابى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى تبار

احمدى تبار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اكبرى نسب

اكبرى نسب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوريانى

نوريانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
على نيايى

على نيايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
جهانشاد

جهانشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى مجد

رستمى مجد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كرميانى

كرميانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسف وند

يوسف وند

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طولابى

طولابى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاتمى صدر

حاتمى صدر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاهيوند

شاهيوند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسف وند

يوسف وند

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سورى لكى

سورى لكى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آزادبخت

آزادبخت

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

فيزيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
روشنى تشكن

روشنى تشكن

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كريمى يگانه

كريمى يگانه

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شهبازى زاده

شهبازى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ايزدى طاقوساطانى

ايزدى طاقوساطانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى مقدم

مرادى مقدم

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قبادى فرد

قبادى فرد

شيمي محض|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی