انار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر انار

تيغ خورشيد امير حسين

تيغ خورشيد امير حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
احمدى تهرانى الهه

احمدى تهرانى الهه

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
صادقى زهرا

صادقى زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
هاشمى فاطمه

هاشمى فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

9سال کانونی / 162 آزمون

ریاضی
پوزن زهرا

پوزن زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
غلامرضائى نوه امير حسين

غلامرضائى نوه امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمى فرزانه

قاسمى فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
رضازاده عاطفه

رضازاده عاطفه

حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجبى زاده

رجبى زاده

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تقى زاده حاج محمدحسينى

تقى زاده حاج محمدحسينى

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رشيدى پور

رشيدى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى نژاد شاهم آباد

كريمى نژاد شاهم آباد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طزرجى

طزرجى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدى پور انارى

اسدى پور انارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اعرابى

اعرابى

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غلامزاده

غلامزاده

تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پابرجا

پابرجا

فرش|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
انارى سليمانى

انارى سليمانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مهر عليزاده انارى

مهر عليزاده انارى

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

7سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
رضايى عباس آبادى

رضايى عباس آبادى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اركيان

اركيان

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غلامرضايى

غلامرضايى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
منگلى

منگلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
حيرانى

حيرانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صاحبى قربان آبادى

صاحبى قربان آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محسنى شريف آبادى

محسنى شريف آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشيدى شريف آبادى

رشيدى شريف آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشيدى رنجبر

رشيدى رنجبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كمسفيدى

كمسفيدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى بن توت

قربانى بن توت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حلاجى زاده

حلاجى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بمانى

بمانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدوى زاده

مهدوى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رشيدى رنجبر

رشيدى رنجبر

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جعفريان دولت اباد

جعفريان دولت اباد

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرابى پور

مهرابى پور

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسد عبدالعليزاده

اسد عبدالعليزاده

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زارع نظرى بياض

زارع نظرى بياض

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اركيان

اركيان

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبرى پور

اكبرى پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابولى بشرآبادى

ابولى بشرآبادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی