كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كهنوج

عمرانى دهكهان مصطفى

عمرانى دهكهان مصطفى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زارعى منوجان امين

زارعى منوجان امين

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سالارى خالص امير حسين

سالارى خالص امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شفيعى دهكهان فاطمه

شفيعى دهكهان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قنبرى نژادسلطان ابادى محمدرضا

قنبرى نژادسلطان ابادى محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
چراغ پور محلا

چراغ پور محلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عمرانى احمدرضا

عمرانى احمدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جداوى مهلا

جداوى مهلا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خيرخواه حجت الله

خيرخواه حجت الله

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ناروئى افسانه

ناروئى افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظرى نيار رودبارى صادق

نظرى نيار رودبارى صادق

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودى لورگى ناهيد

محمودى لورگى ناهيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قارى زاده

قارى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رادمنش

رادمنش

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيت الهى

بيت الهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جرگه

جرگه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چاوشى

چاوشى

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بى باك

بى باك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقى چاه نصير

صادقى چاه نصير

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
راوند

راوند

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليمانى كهنوج

سليمانى كهنوج

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توكلى زاده

توكلى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اذرشب

اذرشب

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طاهرى كندر

طاهرى كندر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خوبى زاده

خوبى زاده

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
رئيسى خواه

رئيسى خواه

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لورگى پور

لورگى پور

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
انصارى ده كهان

انصارى ده كهان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ازادى شيبكوه

ازادى شيبكوه

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لورگى قوچ آباد لورگى

لورگى قوچ آباد لورگى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شهريارى كردى

شهريارى كردى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بنگل زهى

بنگل زهى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قانعى فرد

قانعى فرد

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ريسى مقدم

ريسى مقدم

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى نسب

سالارى نسب

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكسارى تجدانو

خاكسارى تجدانو

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پايسته

پايسته

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آژده

آژده

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پور بهزادى

پور بهزادى

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نيك نفس دهقانى

نيك نفس دهقانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحيمى نيا

رحيمى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرى كهنوج

اميرى كهنوج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جداوى

جداوى

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نارويى

نارويى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرامى نيكخو

بهرامى نيكخو

مهندسي برق|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مارزى

مارزى

مهندسي صنايع|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افشارى پور

افشارى پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهريارى نسب

شهريارى نسب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالارى نسب

سالارى نسب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خشتابه

خشتابه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرشكارى ده كهان

ميرشكارى ده كهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى راد

كريمى راد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جرجندى پور بند كوهى

جرجندى پور بند كوهى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي معدن|مجتمع اموزش عالي زرند / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وزيرى

وزيرى

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
لورگ حسين اباد

لورگ حسين اباد

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهرى كندر

طاهرى كندر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دورانديش

دورانديش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى كندر

طاهرى كندر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمت الله پورحسين ابادى

رحمت الله پورحسين ابادى

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رئيسى فر

رئيسى فر

مهندسي شيمي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جداوى

جداوى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
درويشى پور

درويشى پور

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حيدر زهى

حيدر زهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى پور

رضايى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اطمينانى

اطمينانى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رمضانى نيا

رمضانى نيا

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بازگير

بازگير

فيزيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهريارى كوتك

شهريارى كوتك

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي شيمي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خانه شير

خانه شير

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رهبان

رهبان

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رازبان

رازبان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مارزى

مارزى

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شهريارى

شهريارى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خانگاه

خانگاه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سكندرى سيف الدينى

سكندرى سيف الدينى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى زه

محمدى زه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باران زاده دهقانى

باران زاده دهقانى

امار|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرانى

ميرانى

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سالارى خالص

سالارى خالص

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
گوشكى

گوشكى

تاريخ|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
لطف الهى

لطف الهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانگاه

خانگاه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
راوند

راوند

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خواستگارى

خواستگارى

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى نيا منوجان

حسينى نيا منوجان

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

فيزيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جداوى عباس اباد

جداوى عباس اباد

شيمي محض|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرانى نيا

مهرانى نيا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى زادگان بندرعباس

احمدى زادگان بندرعباس

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ر هى

ر هى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
راوند

راوند

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى حيدرى

احمدى حيدرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى امجزى

احمدى امجزى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی