زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سعيدى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 140
ايزدى محمد حسين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
عرب نصرت آبادى زهرا هنر هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
محمدى اكبر ابادى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 101
پور حبيبى زينب انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
اكبرى محسن ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
سعيدى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمان / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 7سال کانونی 146
عرب پور فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 44
آئينه حيدرى هادى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
ميرزائى فاطمه ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
جعفرى محمد ابادى زهره زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
جعفرى احمدرضا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
غلامى فاطمه ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
سلطانى رضا ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 24
عرب پور زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
سعيدى مرضيه انسانی باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
عبدى عليرضا ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 26
حسنى سرزه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 41
فضايلى راد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
صادقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
اسدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
برزگمهر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 24
عليزاده ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
سعيدى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
عرب زاده ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 24
ضياالدينى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
ميرزايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 30
تهامى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
جعفرى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
سلطانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
اكبرزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
زمانى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
اكبرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
اسمعيلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 49
ضياالدينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
اميرى انسانی حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 12
آرقند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
جعفرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
ميرزايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
متصدى زاده انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
عرب پور تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 49
اكبرزاده انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 23
مختارى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
سعيدى زرندى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 7سال کانونی 57
ضياالدينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 44
ايزدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 17
عليزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
عرب زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 40
منصورى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
شيخى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
محمدى اكبرآبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 118
ملايى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 47
ترك زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
دهقانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 31
رحيم ابادى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
محمد رضا خانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
برزنده تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 42
عرب پور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
ملا نسب ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
سالارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
ايزدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
زمانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 27
حسنخانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
ناظرزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 41
عليزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
عرب انسانی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
جعفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 48
قاسمى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
فتح ابادى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
ابولى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
عليزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
ضياالدينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 26
مختارى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
سيف الدينى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
بهاالدينى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
پرتابيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 32
كردى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 72
عربپور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 52
شكيبى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
صبورى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
ضيالدينى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
يزدان پناه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
مومنى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
پور يزدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
مهدوى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
رامشگر ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 34
حسنى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 17
جعفرى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 31
تهامى پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 33
عليزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
ابولى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 8
سلطانى تاج ابادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 90
ايزدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 58
متصدى زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 32
زراعتكار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
پورباقر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
يزدانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال کانونی 32
رجبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال کانونی 27
تهامى پور ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
ضياالدينى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 33
پور شبانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 16
حسنى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 17
عرب پور انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
خاندانى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 19
مهديزاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 35
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 13
اميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
نورالدينى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
اثنى عشرى زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
ميرزائى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 53
روشن پور انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
زعيم باشى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
قليزاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
هاشمى فرد انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
رضائى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 40
عليزاده ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
جعفرى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 36
منصورى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
قائم پناه تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 29
ميرزائى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 52
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
مهدى زاده تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
جماليزاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 62
طباطبائى تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
ميرزائى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
حسن زاده تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
زمانى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 18
محمدرضايى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
احمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 9
حسنخانى انسانی جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 40
اسلامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
عبدالهى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
منصورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
گلستانى انسانی علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 2سال کانونی 15
نخعى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
ايزدى انسانی جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
ناطقى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 46
محمدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 35
حسن زاده تجربی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 16
نورى تجربی شيمي محض|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
ناظورى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 2سال کانونی 36
ايزدى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20