جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جيرفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سيدى سرحد محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 90
به نژاد محمدحسن انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 31
خواجه حيدرى امين رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
اميرى هنزايى حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
كريمى نمچ محمدرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 54
شجاع الدينى حافظ تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 60
رشيدى توت اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
مقبلى نسب سربيژن كيانوش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 66
مقبلى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 52
رستمى نژاد اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 26
برخورى مهنى مولود تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 45
گرجى عباس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
امانى على اكبر ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 10
افشارى پور عرفان انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 52
توان على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 52
گرگندى پور عاليه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
شاهرخى ساردو اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 52
شاهرخى ساردو زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 52
سعيدى گراغانى حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
فاريابى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
عليزاده امينه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 53
اميرانى پور محمدسعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 60
افشارمنش فرزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 48
خزائى امين رضا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
جبالبارزى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 41
شاهرخى ساردو فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
حسام عارفى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 44
عمرانى ساردو حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 52
حيدرى قرائى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 46
ديمه كار على انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
فاريابى محمدامين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 60
مقبلى هنزايى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 44
مشايخى فائزه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 36
محمدى سليمانى محمدصالح تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 36
دهش حجت تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 59
بلبلى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
نژاد احمدى ياسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
محمدى ساردو شبنم هنر هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
موحدى نژاد على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 62
جهانبخش گروهى مرجان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 7سال کانونی 104
افضلى سيد اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 10سال کانونی 99
مانى زاده انسانی روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
ملائى نژاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 49
اميرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 6سال کانونی 75
افشارى پور تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 44
سالارى ده شيخ ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
رنجبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 18
قادرى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
جوكار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 9سال کانونی 126
عرب سربيژن انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
سالارى جلگه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 35
احمدى راد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
مشايخى ساردو تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 64
سالارگنجى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 15
جعفرى مسكونى انسانی حقوق|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 23
تركى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 32
علائى هنر باستانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 43
مشايخى انسانی روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22
برهمند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
فكورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 8سال کانونی 127
كريمى افشار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
دهقان قنات سامان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 43
حقگو تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 7سال کانونی 74
مارزى ریاضی مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 33
افشارمنش ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
پوررئيسى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 26
شاهرخى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
گروهى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 22
پلاشى انسانی حقوق|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 21
صديق پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
كمالى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 42
اسكندرى دامنه انسانی حقوق|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
عليزاده باب كيكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
اميرى قنات سامان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال کانونی 41
ملايى بهرآسمان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 55
على توكلى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 8
نظرى چمك انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
اميرى ميجان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
على نژاد انسانی حقوق|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 26
رفيعى سربيژن ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
افشارى انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 13
آزادرخت ریاضی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 43
اميرتيمورى بهرآسمان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 26
اميرمحمدى پوردولت آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
اقتدارنژاد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 19
جهانى انسانی حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 39
اقتدارى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
مقبلى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
مرادى بنى اسد تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 51
سالارى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 30
حسينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
مرسلپور زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
اخلاصپور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 7سال کانونی 94
خسروى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
مشايخى اسفيچار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
عظيمى جلگه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
شاهرخى ساردو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
جلالى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 44
بختيارى اسفندقه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
مقبلى قنات سامان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
احمديوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 49
فلكى نافچى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
كمالى انسانی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
اميرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
قلندرنژاد ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
نادرى كلرود ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
انجم روز تجربی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 3سال کانونی 44
جهانى مسكون ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
عباسى زاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 21
سلندرى يزدى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
بصيرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
حقيقى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
دلفاردى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
كريمى مقبلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
فاريابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
مشايخى ساردوئى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 51
كريمى نمچ ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
اميرمحمودى انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 18
مارزى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
محمدى سليمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
ميرزاده زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
طهماسبى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 25
برسم ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 29
يارى دامنه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
پارياد تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
قرشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 29
شريفى لر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 7سال کانونی 102
طيبى فر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 28
شيخ حسينى لرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
سعيدى نژاد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 20
سعيدى تم ميرى انسانی حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 19
اميرى زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 25
كمالى نراب ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
عباس نژاد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
كاميابى تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 47
سنجرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
هليرودى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 3سال کانونی 18
درگوش پور رئيسى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 52
برخورى مهنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
سعيدى گراغانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 21
اخلاصى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
شريفى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
اسفنديارى مهنى ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 19
نصيرى خاتون اباد انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
افشارى پور زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 40
عارفى مسكونى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 43
بنى ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
نژادكمالى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 23
كمالى سراب ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 51
ابراهيمى آبشور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 31
فلاح نژاد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
افشارمنش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 43
برخورى مهنى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
على توكلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 67
خسروى انسانی تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
شيرزادى دلفارد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 40
بهادر تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 17
خوشاب ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
كمالى سراب ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 52
اقتدارنژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 15
سنجرى بنستانى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
اميرى دومارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 55
احمديوسفى گيومرد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
جوانمرد تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 6سال کانونی 51
حسينى كهنوج ریاضی مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
عطايى زاده ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 23
سيدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
رستمى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 87
مرسلى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
خواجه بهرامى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 6سال کانونی 73
سرحدى ساردوئى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
شبرنگ تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 18
سلطانى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
اقتدارى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 56
توكلى روداب زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 46
حسينى كهنوج زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
محمودى على ابادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 24
سيدى مرغكى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اميرشكارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
بازيار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
افشارمنش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 52
احمديوسفى انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
پارياد تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 39
كريمى مسكونى انسانی باستان شناسي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 22
درى جانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 23
وطنخواه تجربی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
رئيسى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 17
ميرساردو تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 57
اسفنديارى مهنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 26
اميرمحمدى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
حيدرى دلفارد تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 35
حاتمى مسكونى انسانی تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 21
خالصى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
شاهرخى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 18
اميرى دومارى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 32
آباريان انسانی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
سليمانى دامنه تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 46
كريمى مسكونى انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
فاريابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 39
رضوانى مهنى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 51
مهنى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 50
رشيدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 11
اقتدارى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 42
گلپايگانى جلگه ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
سنجرى دربيد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 18
محمدى دامنه تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 36
ميرشكارى رودفرق ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
سيدى مرغكى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
جلالى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
غلامحسين نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 22
حسينى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 22
احسان جو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
مشايخى ساردو تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 29
طيبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
عباسپور انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
صباحى گراغانى تجربی زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
سمندرى بحرآسمان ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
پورخاوش انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
سنجرى بنستانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 30
رستمى پور دولت آباد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 13
اقتدارنژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 30
اسفنديارى بهراسمان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 26
شفيعى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
مقبلى هنزائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
اورامن ریاضی مهندسي معدن|مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 15
كردستانى ده شيخ انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 21
سلطانى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
موسوى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 12
سيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
ذوالفقارى ریاضی امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
اسفنديارى بهرآسمان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
شاهرخى ساردو تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
صفوى گردينى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 53
دهش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 32
دوستكى نسب انسانی تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
اميرى كچمى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 21
عباسى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 33
اقتدارنژاد انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
قاسمى نراب انسانی زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
گروهى ساردو انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
كمالى نراب تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 38
اميرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
قيصرى انسانی باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
شاهرخى ساردو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
رنجبر تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
افشارمنش تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 68
دانشى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 45
غياث الدينى راينى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
شفيعى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
اميرى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
پيش آهنگ ریاضی امار|دانشگاه فسا / روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 14
خالصى انسانی جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
ميركهنوج تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
اميرى كچمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
سالارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 34
قادرى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 23
مشايخى ساردوئى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
عبدالعظيم زاده سليمانى انسانی باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
دهقان تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 35
درينى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
هجرتى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 27
حاتمى مسكون تجربی علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 41
بادپر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 35
ابراهيمى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
رهبرى نژاد تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 15
نادرى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
ملائى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
رودبارى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11