بم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بم

قلعه خانى محمدحسام

قلعه خانى محمدحسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ابارقى محمدامين

ابارقى محمدامين

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورطاهرى ميلاد

پورطاهرى ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
پورمقدم عليرضا

پورمقدم عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رادنيا سينا

رادنيا سينا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اميرى صهبا

اميرى صهبا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 49 آزمون

زبان
رستم آبادى على

رستم آبادى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
جزينى زاده محمد رضا

جزينى زاده محمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

9سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
رشيدى نژاد بهاره

رشيدى نژاد بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رستمى پور محمدحسين

رستمى پور محمدحسين

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
بهرامى على

بهرامى على

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خليلى زاده ماهانى تكتم

خليلى زاده ماهانى تكتم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
افضلى نيا سعيده

افضلى نيا سعيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
جزينى زاده فائزه

جزينى زاده فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جزينى زاده

جزينى زاده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورطاهرى

پورطاهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضياء آبادى

ضياء آبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درويش زاده صالح آبادى

درويش زاده صالح آبادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
غضنفرى

غضنفرى

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
پورمحمدزاده

پورمحمدزاده

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نيكپور

نيكپور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
توكلى امجزى

توكلى امجزى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پور بهزاد

پور بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مشكى

مشكى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قائميان

قائميان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباس زاده جرجندى

عباس زاده جرجندى

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

هنر
حسين پور

حسين پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رضائيان

رضائيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
شيخعلى بابائى

شيخعلى بابائى

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جنت آبادى

جنت آبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رمضانى نژاد

رمضانى نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروشاهى

خسروشاهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صباغ نژاد

صباغ نژاد

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دريجانى

دريجانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

9سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
درى جانى

درى جانى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عباس زاده بارانى

عباس زاده بارانى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقان گويكانى

دهقان گويكانى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رامش

رامش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ريماز

ريماز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى پور

حسينى پور

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باغگلى

باغگلى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افشارمنش

افشارمنش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كوارويى

كوارويى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مجيد زاده

مجيد زاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حجت آبادى

حجت آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بيدرانى

بيدرانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
رضوانى مقدم

رضوانى مقدم

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على آبادى

على آبادى

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رنجبر

رنجبر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افغانى پور

افغانى پور

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خديوپاك

خديوپاك

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پورعاشورى برواتى

پورعاشورى برواتى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ملاكى زاده

ملاكى زاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

9سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آبگرمى ميجى

آبگرمى ميجى

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جلال آبادى

جلال آبادى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طالب الدينى

طالب الدينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورمنتظرى

پورمنتظرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سپهرى نيا

سپهرى نيا

نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
قلى زادگان

قلى زادگان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرادقلى

مرادقلى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مومن آبادى

مومن آبادى

مردم شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خدادوست

خدادوست

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اماندادى

اماندادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كارگران

كارگران

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زين الصالحين

زين الصالحين

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درى جانى

درى جانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
الهامى راد

الهامى راد

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورمنعمى

پورمنعمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غلامشاهى

غلامشاهى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اسدآبادى صفات

اسدآبادى صفات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
مير ابادى

مير ابادى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

زبان
سرحدى امجز

سرحدى امجز

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رئيسى كوشاهى

رئيسى كوشاهى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرى بمى

باقرى بمى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گورى بمى

گورى بمى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زعيم آبادى

زعيم آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على نژاد پوطارى

على نژاد پوطارى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

8سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
محمدآبادى

محمدآبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خورشيدى جرجندپور

خورشيدى جرجندپور

مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مشكيان

مشكيان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سكندرى صفى الدينى

سكندرى صفى الدينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استقامت

استقامت

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افشارى پور

افشارى پور

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رضوانى فر

رضوانى فر

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشكى

مشكى

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خمر

خمر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جرجندى

جرجندى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريماز

ريماز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى نژاد

قربانى نژاد

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سام نژاد كروكى

سام نژاد كروكى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب

عرب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كفاشى برواتى

كفاشى برواتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادقلى

مرادقلى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
اماندادى كروكى

اماندادى كروكى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بلوچ آبادى

بلوچ آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حافظ نژاد

حافظ نژاد

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيغم

بيغم

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مازندرانى

مازندرانى

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مويدى

مويدى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رشيدى فرد

رشيدى فرد

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمالى

شمالى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توپا

توپا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عدلى

عدلى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستم آبادى

رستم آبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كمال الدينى

كمال الدينى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
طاهرى يزدى

طاهرى يزدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جوشايى

جوشايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بارانى

بارانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ملك آبادى

ملك آبادى

جغرافيا|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صيادى

صيادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزيزآبادى

عزيزآبادى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راينى نژاد

راينى نژاد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورحميدى

پورحميدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طبسى نژادباغچمكى

طبسى نژادباغچمكى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اردبيلى

اردبيلى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شكورى فر

شكورى فر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بازدار

بازدار

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جزينى زاده

جزينى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لشكرى زاده

لشكرى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرزاده

اميرزاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سرحدى نژاد

سرحدى نژاد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فقيرآبادى

فقيرآبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مشكى

مشكى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ايزدشناس

ايزدشناس

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ركن آبادى

ركن آبادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيك رفتار محمدآباد

نيك رفتار محمدآباد

شيمي محض|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محرر

محرر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدآبادى

محمدآبادى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نهرشهرى زاده

نهرشهرى زاده

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على پور بمى نژاد

على پور بمى نژاد

زمين شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آشناگر

آشناگر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی