كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كرمان

سالمى مقدم شكيلا

سالمى مقدم شكيلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهدفروش سجاد

شهدفروش سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمى زهرا

رستمى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده اميرحسين

حاجى عليزاده اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدرضاخانى ساغر

محمدرضاخانى ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقى اميرمحمد

صادقى اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارجمند دانيال

ارجمند دانيال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقيمى زاده محمدعلى

مقيمى زاده محمدعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاجى پورفرسنگى كيانا

حاجى پورفرسنگى كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرانى محمدمهدى

شيرانى محمدمهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى پورفرسنگى پارميدا

حاجى پورفرسنگى پارميدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سليمانى برف انبار مبين

سليمانى برف انبار مبين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زندوكيل فرناز

زندوكيل فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورمحى آبادى مصطفى

پورمحى آبادى مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خواجه پور حميد

خواجه پور حميد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربانى نژاد سبحان

قربانى نژاد سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هژبرپورراورى حميده

هژبرپورراورى حميده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بنى اسدى نژاد مهدى

بنى اسدى نژاد مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارى پل پيران مهلا

سالارى پل پيران مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميزانى آرمين

ميزانى آرمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورسليمانى فاطمه

پورسليمانى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عامرى مينا

عامرى مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيخ حسينى سحاب

شيخ حسينى سحاب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدى عليرضا

احمدى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مونسى مهلا

مونسى مهلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خالوئى محمد

خالوئى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميراحمدى چناروئيه على

ميراحمدى چناروئيه على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرح بخش مينا

فرح بخش مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيروانى سعادت آبادى عليرضا

شيروانى سعادت آبادى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گنجوزاده محمداحسان

گنجوزاده محمداحسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شكوهيان سينا

شكوهيان سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلاجقه على

سلاجقه على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خدايارى محمدعلى

خدايارى محمدعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد فاطمه

سلطانى نژاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور امين عباس

ابراهيمى پور امين عباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرحبخش زهرا

فرحبخش زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهريارى خيرآبادى اميرحسين

شهريارى خيرآبادى اميرحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حكمتى فرد فائزه

حكمتى فرد فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى دانيال

سعيدى دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقابابائى بابكى اميررضا

آقابابائى بابكى اميررضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منعمى عرفان

منعمى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لبيبى بتول

لبيبى بتول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افضلى زهره السادات

افضلى زهره السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختارآبادى زهرا

مختارآبادى زهرا

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده محمدامين

عليزاده محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حق دوست بهار

حق دوست بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رجائى نژاد سينا

رجائى نژاد سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دريجانى غزاله

دريجانى غزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزعلى محمد

فرزعلى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طهمورسى امين حسين

طهمورسى امين حسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى محب

محمدى محب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانى محمدمهدى

دهقانى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حافظى بافتى عارف

حافظى بافتى عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عباسى زاخت محمدحسين

عباسى زاخت محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بلوچ سيرگانى فاطمه

بلوچ سيرگانى فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين خانى دريا

حسين خانى دريا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سالارى هنزائى ثنا

سالارى هنزائى ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زنگى آبادى

زنگى آبادى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باغينى پور

باغينى پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اله توكلى

اله توكلى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفوى گردينى

صفوى گردينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهرى چترودى

طاهرى چترودى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اساسهرابى

اساسهرابى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمس الدينى مطلق

شمس الدينى مطلق

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اردانه

اردانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سپنجى بابكى

سپنجى بابكى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تكاسى

تكاسى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افزون

افزون

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على نژاد خبيصى

على نژاد خبيصى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خشنود

خشنود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گل زاده

گل زاده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مفلحى

مفلحى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيخ نصرى

شيخ نصرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرخانى جارچى

جعفرخانى جارچى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان زاده پشترودى

دهقان زاده پشترودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گساوى نژاد

گساوى نژاد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معتمد

معتمد

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى رباطى

كرمى رباطى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

9سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
پوريزدان پناه كرمانى

پوريزدان پناه كرمانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجى زاده عسكرى

حاجى زاده عسكرى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
متقى

متقى

زيست فناوري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميربزنجانى

ميربزنجانى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاج سيدعليخانى

حاج سيدعليخانى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سادات حسينى گروه

سادات حسينى گروه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على پور كرمانى

على پور كرمانى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شمس الدين پور

شمس الدين پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقى پور جوپارى

صادقى پور جوپارى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاحت نژاد

فلاحت نژاد

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن پور ده نوروزى

حسن پور ده نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صافى زاده

صافى زاده

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
خجسته موسوى

خجسته موسوى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لنگرى نژاد راينى

لنگرى نژاد راينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدوى راد

مهدوى راد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ستائى مختارى

ستائى مختارى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خالوئى پور

خالوئى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقتدارى

اقتدارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوررضائى نسب راينى

پوررضائى نسب راينى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسكندرزاده افشار

اسكندرزاده افشار

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالارى منش

سالارى منش

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رستمى زنگى آبادى

رستمى زنگى آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى محمدآبادى

جعفرى محمدآبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزائى باغگلى

ميرزائى باغگلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدجعفرى اولياء

سيدجعفرى اولياء

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نامجو

نامجو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حجازى زاده

حجازى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب نژاد خانوكى

عرب نژاد خانوكى

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طباطبائى فر

طباطبائى فر

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
برشان

برشان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رحيم آبادى

رحيم آبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاس

پاس

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرين نمازى

آرين نمازى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبرى پور

قنبرى پور

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راورى

راورى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرخى پور

فرخى پور

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برائى نژاد

برائى نژاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شوكتى

شوكتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجى زاده عسكرى

حاجى زاده عسكرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خدير

خدير

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ستاريان

ستاريان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاميابى

كاميابى

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نجم الدينى

نجم الدينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كارآموزيان

كارآموزيان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايران منش

ايران منش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهجتى

بهجتى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نشاط

نشاط

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيد

سعيد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربى

قربى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامپور

بهرامپور

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عرب نژاد خانوكى

عرب نژاد خانوكى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقريان رفسنجانى پور

باقريان رفسنجانى پور

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آيت اللهى موسوى

آيت اللهى موسوى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دلكش

دلكش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نخعى زاده عبدل آبادى

نخعى زاده عبدل آبادى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوشنام

خوشنام

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدرى فرد

حيدرى فرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پريور

پريور

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ارجمندكرمانى

ارجمندكرمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى مقدر

طاهرى مقدر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طيارى ايلاغى

طيارى ايلاغى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مهرابى ماهانى

مهرابى ماهانى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طغرلى

طغرلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آخوندفيض

آخوندفيض

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرفتاحى كوهبنانى

ميرفتاحى كوهبنانى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودى خورندى

محمودى خورندى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايران منش

ايران منش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرم نژاد

كرم نژاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورمندى پور

نورمندى پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
راجى زاده

راجى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رشيدى نژاد طغرالجردى

رشيدى نژاد طغرالجردى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كيان مهر

كيان مهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نوروزماهانى

نوروزماهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يكتاپور

يكتاپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارع باب حوضى

زارع باب حوضى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فارسى نژاد

فارسى نژاد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جعفرى كنگى

جعفرى كنگى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانى قنات غستانى

دهقانى قنات غستانى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفى صابر

يوسفى صابر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجبى راورى

رجبى راورى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بارانى برواتى

بارانى برواتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صديقى دريجانى

صديقى دريجانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن زعيم

حسن زعيم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابوحيدرى كرمانى

ابوحيدرى كرمانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نبى زاده مشيزى

نبى زاده مشيزى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قرائى رابر

قرائى رابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرضاخانى نژاد

محمدرضاخانى نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى كاشانى

نوروزى كاشانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محسنى تكلو

محسنى تكلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جديدالاسلام

جديدالاسلام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى سعدى

حسنى سعدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وديعتى

وديعتى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ربيعى وزيرى

ربيعى وزيرى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جديدالاسلامى

جديدالاسلامى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نگارستانى

نگارستانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برخوردار

برخوردار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پورمحى آبادى

پورمحى آبادى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درياقلى بيگى

درياقلى بيگى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع مهدى آبادى

زارع مهدى آبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسكرى رفسنجانى

عسكرى رفسنجانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محياپور لرى

محياپور لرى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شادمان

شادمان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترابى پاريزى

ترابى پاريزى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين آبادى خنامان

حسين آبادى خنامان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدالكريمى راورى

عبدالكريمى راورى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خجسته موسوى

خجسته موسوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زينلى برواتى

زينلى برواتى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اكبرى جور

اكبرى جور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرى سردرى

اميرى سردرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايرانمنش شاهرخ آبادى

ايرانمنش شاهرخ آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاحت

فلاحت

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عندليب

عندليب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده

ابوالحسن زاده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده زرندى

حسن زاده زرندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آموزنده

آموزنده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجارجوپارى

نجارجوپارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضياءالدينى دشتخاكى

ضياءالدينى دشتخاكى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيبانى راد

شيبانى راد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسعودى فر

مسعودى فر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آذين

آذين

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دلفاردى

دلفاردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجايى نژاد

رجايى نژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شقايق

شقايق

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فغفورى

فغفورى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ماريكى هونى

ماريكى هونى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد رفيعى

محمد رفيعى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محزونى

محزونى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى سعدى

حسنى سعدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايزديان

ايزديان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجى ماهانى

حاجى ماهانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سليمانى تنگانى

سليمانى تنگانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهاجرى سيرچى

مهاجرى سيرچى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسين نخعى

حسين نخعى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امينى مقدم

امينى مقدم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكوئى دستجردى

نيكوئى دستجردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواجوئى

خواجوئى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بريم نژاد

بريم نژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قطبى راوندى

قطبى راوندى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرمى رباطى

كرمى رباطى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبداللهى ماهانى

عبداللهى ماهانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقوى نژاد

نقوى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومنى رق آبادى

مومنى رق آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اشرفى پور روكرد

اشرفى پور روكرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيان فر

كيان فر

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسين شاهى برواتى

حسين شاهى برواتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ميرزائى پارسا

ميرزائى پارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زرين ترنج

زرين ترنج

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترك زاده بمى

ترك زاده بمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قطب الدينى زاده

قطب الدينى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشرف زاده

اشرف زاده

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى رشك عليا

سعيدى رشك عليا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملك فر

ملك فر

زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قديرنسب

قديرنسب

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهرابيان

مهرابيان

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميروئى

ميروئى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توحيدى نسب

توحيدى نسب

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خدادادپور

خدادادپور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسنى سعدى

حسنى سعدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالارى اسكر

سالارى اسكر

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقيب زاده تهامى زرندى

نقيب زاده تهامى زرندى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابولى

ابولى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
همايون پور

همايون پور

شيمي محض|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خالوئى پور

خالوئى پور

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دولت آبادى تكابى

دولت آبادى تكابى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حمزه نژاد

حمزه نژاد

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهمند فر

فرهمند فر

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنخانى اندوهجردى

حسنخانى اندوهجردى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برخوردار برواتى

برخوردار برواتى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدالله زاده رضاآبادى

اسدالله زاده رضاآبادى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسكندر زاده

اسكندر زاده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اتشبار

اتشبار

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ضياالدينى دشتخاكى

ضياالدينى دشتخاكى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اخلاقى يزدى نژاد

اخلاقى يزدى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى اندوهجردى

مرادى اندوهجردى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شعبانى پور ده يعقوبى

شعبانى پور ده يعقوبى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورحسينى نژاد

پورحسينى نژاد

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريم زاده نگارى

كريم زاده نگارى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی