ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ملارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يزدان پناه سعيد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
رستمى فرزانه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس امير کبير - كرج 1سال کانونی 16
آقاجانيان مجيد انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
فروتن رويا انسانی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 39
باقرى محمد رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
حسينى سيد شايان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 62
گلسرخى نيا سيما انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
نورى عابد فرشيد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
عبدحاتمى يزدان ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
ناكينى سمانه هنر کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / نوبت دوم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 17
جمعه زاده محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
بيرامى رضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
فراهانى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 35
نقدعلى پوريا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
خانبلوكى مرىم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 70
افشارى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 63
حسينى سيدپوريا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
ميرزائى عاطفه زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 33
رجبى رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 6سال کانونی 93
رستمى مرى مهسا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
نظرى پور اميرحسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
قالى شوريان رضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 61
خميس آبادى زهرا ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 47
ولى محمدى الهام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 22
كوزه گرى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
رونق نيك قلب محمد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 29
حيدرى سجاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 17
محمدلو امين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
وظيفه جمايران ليلا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
اسدى آسيابدرى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 22
شيرعلى پورتقى ديزج ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 26
پوررحمت ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
حميدى راد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 31
بيچرانلوئى حسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
عزيزى بدربانى انسانی حقوق|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 31
نادمى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 9
ميرنيكان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 26
پزمقدم ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 59
اسپرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 37
اقبالى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 69
صادق كوهستانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
ابراهمى شارك تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
نظرى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
بشيرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
امجدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
كاكاوند زبان مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 18
تيمورى انسانی حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
جعفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
خوشبختى دىزجى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 8سال کانونی 161
زرگرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
غلاميان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
عسگرى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
شرين پور ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 30
زمانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
لشكرى زوارم انسانی روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
برزگران ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
درخشان نژاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 64
مرسلى هريس تجربی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
فرجى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 7سال کانونی 133
حدادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
قانعى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
على رضاپور زبان زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
تقى زاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
باقريان زينكانلو ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
عظيمى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
خيشوند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 39
كاس پورچلارسى ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 17
حيدرى تركمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
ممى زاده سامانلو ریاضی مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
حسنى تجربی زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
مدبرنها انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
روستايى زبان زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
صادقيان پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
كريمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
باباعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 25
كارخانه محمودى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 39
عارفى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 34
مرده كتان ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
رحمتى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
دهقانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 3سال کانونی 48
فلكى انسانی حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 34
غايبى گرگرى انسانی جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
آبك انسانی جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
صالح مرام تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 75
ميرزائى پرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
افلاكى پاشاكى انسانی جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
زندى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
ترابى زاده تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 16
بيك پور مانقوطاى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
حسينى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
بيگى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
قريشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
مهران آبى بيگلو ریاضی مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 2سال کانونی 34
منفرد ریاضی مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج 1سال کانونی 16
رنجبر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 21
زارعى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
كاظمى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 15
زمانى امىر ذكرىا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 8سال کانونی 152
جداخانلو تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 23
قاسمى ملومه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
بزمى تجربی زمين شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
نىك زاد انزاب تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
حيدرى اشكجانپهلو تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
مهدى زاده اسطلخ كوهى تجربی روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 23
بخشى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 16
ابراهيمى انسانی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 22
عسگرپور ریاضی مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك 1سال کانونی 15
يگانه انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 23
جاويدفخر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
اسلامى لله لو تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 16
بابائى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
شاه رضائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال کانونی 73
محمدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
عليجانى تجربی زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 56
گنجى سيگارودى انسانی مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 18
تيمورى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 1سال کانونی 14
جمشيدى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
جاويدى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت 2سال کانونی 26
اسمعيلى سانيانى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري 3سال کانونی 61
صلابيگى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 18
اشرفى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 3سال کانونی 32
زمانى پور تجربی مديريت بيمه|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 19