دماوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دماوند

شيبانى آذردخت

شيبانى آذردخت

صنايع دستي|دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
زردان پور محمدمهدى

زردان پور محمدمهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سبحانى فاطمه

سبحانى فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فضلى على

فضلى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دماوند على

دماوند على

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نعيمى دره مرادى

نعيمى دره مرادى

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دانش

دانش

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
واسعى

واسعى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پرديس

پرديس

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرغفورى

ميرغفورى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صيفى

صيفى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دوست على

دوست على

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی