پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پاكدشت

كارگر حسين

كارگر حسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ولى زاده زهرا

ولى زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سرلكى سجاد

سرلكى سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گل محمدى رامشه على

گل محمدى رامشه على

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
مرادى رضا

مرادى رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبدالملكى اميرحسين

عبدالملكى اميرحسين

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پازوكى مهدى

پازوكى مهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
معينيان فر بهرام

معينيان فر بهرام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صالحيان خالدآبادى محدثه

صالحيان خالدآبادى محدثه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شجرى مهديه

شجرى مهديه

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فهيمى فاطمه

فهيمى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مرادخانى بيتا

مرادخانى بيتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملكى محمدرضا

ملكى محمدرضا

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شكرى فائزه

شكرى فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيمى فرنوش

رحيمى فرنوش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طالش صالحى غزاله

طالش صالحى غزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مراديان غم خورقزوينى على

مراديان غم خورقزوينى على

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهادرى اسما

بهادرى اسما

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خواجوندصالحى اميرحسين

خواجوندصالحى اميرحسين

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهاقين على

دهاقين على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سياه منصورى امير

سياه منصورى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسنى كلشترى مهدى

حسنى كلشترى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هداوندى امير حسين

هداوندى امير حسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جلالى حانيه

جلالى حانيه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على پور رضا

على پور رضا

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدى پازوكى زهرا

احمدى پازوكى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خراسانى على

خراسانى على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رحيم پور محمد

رحيم پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قرمز چشمه امير حسين

قرمز چشمه امير حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شاه حسينى نرجس

شاه حسينى نرجس

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيرى يگانه

سيرى يگانه

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى پرنيان سادات

حسينى پرنيان سادات

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارعى محمد حسين

زارعى محمد حسين

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
بشيرى برازنده

بشيرى برازنده

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

9سال کانونی / 154 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فرامرز بختيارى

فرامرز بختيارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ثقفى

ثقفى

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پازكى

پازكى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فضلعلى سيركانى

فضلعلى سيركانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رنجبرپازوكى

رنجبرپازوكى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پردلى

پردلى

مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيرى انزر

شيرى انزر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برخوردارى

برخوردارى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پرورده

پرورده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
طالبى سياوشانى

طالبى سياوشانى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موجرلو

موجرلو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهانى جهانبهان

جهانى جهانبهان

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صالحى مقدم

صالحى مقدم

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خداكرمى

خداكرمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سخاوتى

سخاوتى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حق پناه

حق پناه

اديان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خراسانى

خراسانى

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پرويز

پرويز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمديان احمد آباد

محمديان احمد آباد

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ياوريان مفرد

ياوريان مفرد

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شصتى

شصتى

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پور نظرى

پور نظرى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بوربور

بوربور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قهرمانلو

قهرمانلو

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميدى وديق

حميدى وديق

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيروزى سياهكوهى

فيروزى سياهكوهى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بوربور اژدرى

بوربور اژدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى مهر

رضايى مهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمانشاهى

كرمانشاهى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سجاديان

سجاديان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جليلوند

جليلوند

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهمنى فر

بهمنى فر

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيدگلى

بيدگلى

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
برجك

برجك

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قلى نژاد

قلى نژاد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سليمى بالانى

سليمى بالانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحى نصرت ابادى

فلاحى نصرت ابادى

مديريت بيمه|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قره خان زاده دويل

قره خان زاده دويل

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سرايى

سرايى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بنى مصطفى

بنى مصطفى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طرهانى

طرهانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی