پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پاكدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كارگر حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 48
ولى زاده زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 45
سرلكى سجاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
گل محمدى رامشه على ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 85
مرادى رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 43
عبدالملكى اميرحسين ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
پازوكى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 28
معينيان فر بهرام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
صالحيان خالدآبادى محدثه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 26
شجرى مهديه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
مرادخانى بيتا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 46
ملكى محمدرضا انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
شكرى فائزه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال کانونی 40
رحيمى فرنوش ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
طالش صالحى غزاله تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
مراديان غم خورقزوينى على ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
بهادرى اسما انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
خواجوندصالحى اميرحسين ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
دهاقين على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 65
سياه منصورى امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 32
حسنى كلشترى مهدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 20
جلالى حانيه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 28
على پور رضا انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
احمدى پازوكى زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 54
خراسانى على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 87
رحيم پور محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
شاه حسينى نرجس ریاضی ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 1سال کانونی 20
سيرى يگانه ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 22
حسينى پرنيان سادات ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 29
زارعى محمد حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
بشيرى برازنده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 9سال کانونی 154
جمالى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 37
ثقفى انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
رنجبرپازوكى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
پردلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
شيرى انزر تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
تركاشوند ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
برخوردارى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
هاشمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
خسروى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
عزيزى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 40
طالبى سياوشانى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
موجرلو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
جهانى جهانبهان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
محمدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
صالحى مقدم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 32
يوسفى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
خداكرمى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
سخاوتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حق پناه انسانی اديان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
خراسانى ریاضی مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 26
پرويز ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
محمديان احمد آباد انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
ياوريان مفرد ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 12
شصتى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
پازوكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
پور نظرى انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
بوربور تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 29
اسماعيلى ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 22
قهرمانلو ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
حميدى وديق تجربی مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
رضايى مهر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
طبسى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
كرمانشاهى انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
سجاديان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
شكيبا انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
پازوكى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
جليلوند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 11
تاجيك انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
شريفى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
ملائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 27
بيدگلى ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 42
برجك انسانی علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
سليمى بالانى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
نصرى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 37
قره خان زاده دويل انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
سرايى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
قربانى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 9