شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار


فاضل نژاد آتوسا

فاضل نژاد آتوسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افروزه محدثه

افروزه محدثه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
مرادى عليرضا

مرادى عليرضا

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مير مرضيه

مير مرضيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بازگير نغمه

بازگير نغمه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

5سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ذوقى اصغر پور سعيد

ذوقى اصغر پور سعيد

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نفيسى ساره

نفيسى ساره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غفورى محدثه

غفورى محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوراللهى عارفه

نوراللهى عارفه

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقايى پور دهكاء ساناز

آقايى پور دهكاء ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جديدى فاطمه

جديدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى پريسا

كريمى پريسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ريحانى مالفجانى مهديه

ريحانى مالفجانى مهديه

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجمى سهيلا

نجمى سهيلا

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كمالى سيرچى نفيسه

كمالى سيرچى نفيسه

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى اردانى حديث

شريفى اردانى حديث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

4سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عينى عليرضا

عينى عليرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رضايى خيرى مژگان

رضايى خيرى مژگان

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مصلح كل تپه سپيده

مصلح كل تپه سپيده

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاج منوچهرى فاطمه

حاج منوچهرى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اصغرزاده مهتاب

اصغرزاده مهتاب

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گلشن عاطفه

گلشن عاطفه

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفورى

غفورى

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدرى كرده مهين

حيدرى كرده مهين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اميريزدگرد

اميريزدگرد

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمديان صومعه

محمديان صومعه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ستايش سارائى

ستايش سارائى

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاشانى بزچلوئى

كاشانى بزچلوئى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انصارى شهيد

انصارى شهيد

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سياحى قور قورى

سياحى قور قورى

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رهگذر

رهگذر

جغرافيا|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
لالى دوليسكانى

لالى دوليسكانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ستايش سارائى

ستايش سارائى

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميدوارنياول

اميدوارنياول

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
راهپيما

راهپيما

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خان محمدى

خان محمدى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بيات

بيات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ساكى

ساكى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مجرد تازه آباد

مجرد تازه آباد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسمعلى جعفرقلى اوشاغى

اسمعلى جعفرقلى اوشاغى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قره داشى

قره داشى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسين

حسين

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسويان

موسويان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
همتى

همتى

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غفارى كرهرودى

غفارى كرهرودى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسفنديار

اسفنديار

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايمانلو

ايمانلو

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهاجر مازندرانى

مهاجر مازندرانى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
غفورى قطب آبادى

غفورى قطب آبادى

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
افسرى

افسرى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آقايى

آقايى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آقاجانلو

آقاجانلو

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عليخانى

عليخانى

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی