شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار


بابايى محمدرضا

بابايى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدى محمد امين

احمدى محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بصيرت رضا

بصيرت رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شمشادى فر سروش

شمشادى فر سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى ثنا

محمدى ثنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفر بالو عسل

صفر بالو عسل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كنعانى ناميانى عليرضا

كنعانى ناميانى عليرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
وزينى جوان نيره

وزينى جوان نيره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطفى فائزه

لطفى فائزه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفربگلو فريبا

جعفربگلو فريبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى محمدحسين

محمدى محمدحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نفر

نفر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جافرى

جافرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانعلى زاده ايمانى

خانعلى زاده ايمانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نيك روش

نيك روش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدامينى

محمدامينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرآخورى

ميرآخورى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سركش

سركش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نجفى زاده

نجفى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيل قاز

نيل قاز

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عبدالحميدى

عبدالحميدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قهرمانى گاوينه رودى

قهرمانى گاوينه رودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه آبادى

شاه آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اوغازيان

اوغازيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قصبه

قصبه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آشيانى

آشيانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خادم

خادم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرشاسبى

گرشاسبى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قربانى كهريزسنگى

قربانى كهريزسنگى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقايى ميبدى

آقايى ميبدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلمبادانى

جلمبادانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قياسوند

قياسوند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على بلندى

على بلندى

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمددوست ششكل

محمددوست ششكل

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملك پور شهركى

ملك پور شهركى

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جوانشيررهورد

جوانشيررهورد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نفريه

نفريه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى ثابت

شفيعى ثابت

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برقى

برقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احدى

احدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آبش زاده قره تپه

آبش زاده قره تپه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالرحمانى

عبدالرحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرحاجيان

ميرحاجيان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بنى على

بنى على

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خودروى ماورديانى

خودروى ماورديانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مينائى

مينائى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيدگل

بيدگل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالك رحمانى

سالك رحمانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خلخالى

خلخالى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موگوئى

موگوئى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داسدار

داسدار

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهارلو

بهارلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقر زاده

باقر زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نبى زاداروشكى

نبى زاداروشكى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيراحمدى اردبيلى

نيراحمدى اردبيلى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى نسب

رحيمى نسب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجى حيدرى

حاجى حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباس زاده هوشيار

عباس زاده هوشيار

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روحى

روحى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شمس

شمس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ايران نژاد نيرى

ايران نژاد نيرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرى تنكابنى

باقرى تنكابنى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى قره شيران

رحيمى قره شيران

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خواجه لو

خواجه لو

شيمي محض|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اجلى

اجلى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بنى نژاد

بنى نژاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طباطبائى تبريزى

طباطبائى تبريزى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رهگذر

رهگذر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آهنگرانى فراهانى

آهنگرانى فراهانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على وند

على وند

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزازيان

رزازيان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاداش هفشجانى

پاداش هفشجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمى نيا

فاطمى نيا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک / غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رهگذر

رهگذر

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی