تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تهران

پاشاپور يگانه اميررضا

پاشاپور يگانه اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اعرابى سيد سحاب

اعرابى سيد سحاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برخورداريون محمدى اميرعلى

برخورداريون محمدى اميرعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هوشنگ پور بامداد

هوشنگ پور بامداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرزاده محمد حسين

حيدرزاده محمد حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اكبرى اسبق رضا

اكبرى اسبق رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى على

رفيعى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقوى سيدمحمدرضا

تقوى سيدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدى پور ارشيا

زاهدى پور ارشيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سجادى سيد محمد

سجادى سيد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى آيدا

محمدى آيدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى هليا

حسينى هليا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاظمى احسان

كاظمى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توانايى روزبه

توانايى روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شريفى عليرضا

شريفى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خالقى آرمين

خالقى آرمين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى ميانرود ابراهيم

بهرامى ميانرود ابراهيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جليلى نسب سيدجواد

جليلى نسب سيدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاهرى آنيتا

طاهرى آنيتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرنود خشايار

فرنود خشايار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شريفى عرفان

شريفى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چالاكى بهزاد

چالاكى بهزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
لك مظاهرى احسان

لك مظاهرى احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمشيدى آلاشتى نسيم

جمشيدى آلاشتى نسيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طباطبايى سيداميرحسين

طباطبايى سيداميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
متانت سپهر

متانت سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نريمان زهرا

نريمان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرعلى دانيال

مهرعلى دانيال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عدل پرور كيميا

عدل پرور كيميا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فروزان نيا سيدعلى

فروزان نيا سيدعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دروى نيلوفر

دروى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتحى مبينا

فتحى مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امينى حسن

امينى حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنگتراش ها پرستو

سنگتراش ها پرستو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقگو زهرا

حقگو زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صدر زاده سيدامير

صدر زاده سيدامير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرهادى كوشا

فرهادى كوشا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دوستدار رزى مائده

دوستدار رزى مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن پور درگاه آرش

حسن پور درگاه آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اعتمادى نژاد پريسا

اعتمادى نژاد پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى اميرمحسن

قاسمى اميرمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى يامچى فريبا

محمودى يامچى فريبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى فاطمه

قنبرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اجلى سپيده

اجلى سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
منصورى اميررضا

منصورى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملكى مهرداد

ملكى مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يحيى ريحانه

يحيى ريحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى طنين

اكبرى طنين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
آيتى سيدمهدى

آيتى سيدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسحاق ابيانه مرضيه

اسحاق ابيانه مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خليل زاده داريوش

خليل زاده داريوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زاده صابر

زارع زاده صابر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومى سيداميرحسين

معصومى سيداميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى يمقانى سيده نرگس

حسينى يمقانى سيده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرم محمدصالح

كرم محمدصالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رافعى دهكردى پرديس

رافعى دهكردى پرديس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لونى پوريا

لونى پوريا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حق گو فائزه

حق گو فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيزى شادى

عزيزى شادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اروجلو عارفه

اروجلو عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بخشى گل افزانى عماد

بخشى گل افزانى عماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصغرى هانيه

اصغرى هانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرپور زهرا

جعفرپور زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زاهدى مهدى

زاهدى مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانيان زينلى

زمانيان زينلى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مورعى نغمه

مورعى نغمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبادى محمد

عبادى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايتامى شهريار

ايتامى شهريار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايران زاده درابى سعيد

ايران زاده درابى سعيد

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فهيم عاطفه

فهيم عاطفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوذرى ارشيا

نوذرى ارشيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوربخش سيد عليرضا

نوربخش سيد عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داود زاده موناسادات

داود زاده موناسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى فرهود

صادقى فرهود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پاكروان نوقابى مجتبى

پاكروان نوقابى مجتبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جليلى عطااله

جليلى عطااله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورى خشه حيران نسيم

نورى خشه حيران نسيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خزايى فاطمه

خزايى فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقيان على

صادقيان على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نكونام مهدى

نكونام مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دماوندى محمدحسين

دماوندى محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرزاد فاطمه

شيرزاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زكوى مهجبين

زكوى مهجبين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسمعيلى احسان

اسمعيلى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدرى رامشه فاطمه

حيدرى رامشه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شمس ساحل

شمس ساحل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسلمى ارشام

مسلمى ارشام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زين الدين كيميا

زين الدين كيميا

دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناطقى ياسين

ناطقى ياسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى پرهام

كريمى پرهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى عنصرودى مهدى

نجفى عنصرودى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرى ورنامخواستى ابوالفضل

شيرى ورنامخواستى ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جوانمردى سارا

جوانمردى سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كمالى سيد على

كمالى سيد على

دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورصاحبى ابوالفضل

پورصاحبى ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعى على

شجاعى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امينى معين

امينى معين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبادى سيد هومان

عبادى سيد هومان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهريارى نژاد دلارام

شهريارى نژاد دلارام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هرندى رامين

هرندى رامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب اميرمحمد

عرب اميرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمى سارا

خادمى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى نجمى مسعود

مرادى نجمى مسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
والى نژاد ياسمين

والى نژاد ياسمين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حمامى محمدامين

حمامى محمدامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يارندى سبا سادات

يارندى سبا سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رى بد

رى بد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزم آور محمدرضا

رزم آور محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالهى پريسا

عبدالهى پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى شايان

صالحى شايان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصطفايى منيره

مصطفايى منيره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هشدار تهرانى عليرضا

هشدار تهرانى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معينى محدثه

معينى محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سپهرى رومينا

سپهرى رومينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبحانى فاطمه

سبحانى فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى كيا فائزه

محمدى كيا فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرآبادى كيانا

جعفرآبادى كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكيبا محمدرضا

شكيبا محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى ابوالفضل

احمدى ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارعى محبوبه

زارعى محبوبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مختارى مليكا

مختارى مليكا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيرى اظهر پرى ناز

شيرى اظهر پرى ناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كشاورز مژده

كشاورز مژده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهرخى اميرعلى

شاهرخى اميرعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيكبخت محمدامين

نيكبخت محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى آرش

اكبرى آرش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاشازاده كوثر

پاشازاده كوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجيدى ريحانه

مجيدى ريحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرآبادان مليكا

سرآبادان مليكا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدزاده فرد فرزاد

احمدزاده فرد فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصومى على آبادى مهدى

معصومى على آبادى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاتمى زهرا

حاتمى زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
همتى كيان

همتى كيان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين ابادى اميرمحمد

حسين ابادى اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجى نژاد محمدجواد

حاجى نژاد محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى سيده زهرا

حسينى سيده زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزايى سارا

ميرزايى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسوليان موزان

رسوليان موزان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زينعلى فاطمه

زينعلى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادرى صديق مهدى

قادرى صديق مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هدايتى اميرحسين

هدايتى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزيزخانى محمدرضا

عزيزخانى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قريشى الميرا

قريشى الميرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قيطاسى اميرحسين

قيطاسى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مينوئيان محمد مهدى

مينوئيان محمد مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى طورى فاطمه

ابراهيمى طورى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسكندرى شقايق

اسكندرى شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرالعلومى على

بهرالعلومى على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پروهان نگين

پروهان نگين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفيعى سياوش

صفيعى سياوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاتم پور گراويانى سپهر

حاتم پور گراويانى سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زيبايى بانى محمد جعفر

زيبايى بانى محمد جعفر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كمان گرى نرگس

كمان گرى نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قريب نژاد امير سجاد

قريب نژاد امير سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليلى اميرحسين

خليلى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسماعيلى سوگل

اسماعيلى سوگل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليرضايى الهام

عليرضايى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرام بيگى فاطمه

بهرام بيگى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دوستى اوا

دوستى اوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نويدى هلان فاطمه

نويدى هلان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جديدى سهيلا

جديدى سهيلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزيزى نسترن

عزيزى نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرگر سيد محمد سجاد

زرگر سيد محمد سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين زاده شهرزاد

حسين زاده شهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فتح آبادى فاطمه

فتح آبادى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاييد رحمتى شكيبا

قاييد رحمتى شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزدان پناه كيانا

يزدان پناه كيانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتح على زاده فرزان

فتح على زاده فرزان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملاصادقى ركن ابادى مهدى

ملاصادقى ركن ابادى مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زمانيان فكورى نيلوفر

زمانيان فكورى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زنگنه مليكا

زنگنه مليكا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهى پگاه

پناهى پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلمانى آروين

سلمانى آروين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيردل على

شيردل على

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهسوند مانا

شاهسوند مانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خنجرانى ارشيا

خنجرانى ارشيا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترحمى شقايق

ترحمى شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى نسب رامين

رضايى نسب رامين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشكوسادات مهرنوش

مشكوسادات مهرنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همتى سجاد

همتى سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابايى دانيال

بابايى دانيال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولى پور شكوهى ساناز

ولى پور شكوهى ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى محمد آبادى صبا

دهقانى محمد آبادى صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضايى على

رضايى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرمحمدمهدى رها

ميرمحمدمهدى رها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى محمدمهدى

كاظمى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صدرى سيد عليرضا

صدرى سيد عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گودرزى صبا

گودرزى صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابايى ارغوان

بابايى ارغوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى نيا پوريا

ناصرى نيا پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوى محيا

رضوى محيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى سارا

رحيمى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاظم پور هادى

كاظم پور هادى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرزاده امير حسين

باقرزاده امير حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عباسى مهسا

عباسى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كلائى مهدى

كلائى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نعمتى زينب

نعمتى زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاشنده سميرا

كاشنده سميرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهرابى هليا

سهرابى هليا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على ابادى فائزه

على ابادى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دولتشاد ياشار

دولتشاد ياشار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيراللهى محمدرضا

خيراللهى محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
استرابى حسام

استرابى حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمى رومينا

سليمى رومينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصوريان مهدى

منصوريان مهدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقى محمد

صادقى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احدى موژان

احدى موژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميكائيلى فرشته

ميكائيلى فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بدرفر محمد

بدرفر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قرين پانيذ

قرين پانيذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضايى سارا

رضايى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يزدانى بروجنى اميرارسلان

يزدانى بروجنى اميرارسلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مصطفوى نرگس

مصطفوى نرگس

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عسكرپور على

عسكرپور على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوى سيدعلى

مهدوى سيدعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضائى اميرحسين

رضائى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رنجبر كرمانى عرفانه

رنجبر كرمانى عرفانه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى مينا

اميرى مينا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفائى پور پرديس

صفائى پور پرديس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى محمدجواد

حيدرى محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توفيقى محمدى مهسا

توفيقى محمدى مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسگرى محدثه

عسگرى محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزتى فراز

عزتى فراز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وكيل باشى فاطمه

وكيل باشى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ملكى دستجردى سحر

ملكى دستجردى سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فضل الهى محمدى كيميا

فضل الهى محمدى كيميا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى ارمان

جعفرى ارمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى يسنا

سليمانى يسنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رجبى مهديه

رجبى مهديه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شايان منش مريم

شايان منش مريم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پيرستانى نيما

پيرستانى نيما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فطوره چى مريم

فطوره چى مريم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خوش قامت ناطق مريم

خوش قامت ناطق مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساجدى سعيده سادات

ساجدى سعيده سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هداوند الهه

هداوند الهه

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالعى فرد ارشيا

طالعى فرد ارشيا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تبيانيان معصومه

تبيانيان معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گيوه كى محمد

گيوه كى محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاه حسينى سهند

شاه حسينى سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى سيدحسن

موسوى سيدحسن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى ابادى حديث

حاجى ابادى حديث

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نقى موسوى مهدى

نقى موسوى مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى مهدى

صالحى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدس رومينا

قدس رومينا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذوالقدر آيدا

ذوالقدر آيدا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خراسانى مريم

خراسانى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلجى فاطمه

خلجى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيخى تانيا

شيخى تانيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على بابايى حميدرضا

على بابايى حميدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منبتى سيدحسين

منبتى سيدحسين

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى هنجنى اميرعباس

رضايى هنجنى اميرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى نورى هنگامه

حاجى نورى هنگامه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدابنده لو محمدميلاد

خدابنده لو محمدميلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شير محمدى امير رضا

شير محمدى امير رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهجور پرهام

مهجور پرهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلوكى عليرضا

سلوكى عليرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
همتيان غزاله

همتيان غزاله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيك انديش پوريا

نيك انديش پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحيان سيداميررضا

صالحيان سيداميررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدى پايين لموكى سپهر

اسدى پايين لموكى سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدحسين زاده مليكا

محمدحسين زاده مليكا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قلى پور زرين آبادى اميرمحمد

قلى پور زرين آبادى اميرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نظرى پانيذ

نظرى پانيذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيرانى سيداميرحسين

حيرانى سيداميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رسا ستاره

رسا ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمديان مريم

احمديان مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كلانترى بنگر شيرين

كلانترى بنگر شيرين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيك جوانبوهى راحله

نيك جوانبوهى راحله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهربان لياولى مريم

مهربان لياولى مريم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
لوافيان عطيه

لوافيان عطيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقصودپور على

مقصودپور على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوهدار توحيد

كوهدار توحيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى فاطمه

غلامى فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آزادى يكتا حامد

آزادى يكتا حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سالمى سامان

سالمى سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاگردى فاطمه

شاگردى فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عطار طاهره

عطار طاهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يزدى محسن

يزدى محسن

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانى امير ذكريا انسيه

زمانى امير ذكريا انسيه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

8سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
خزاعى كاميار

خزاعى كاميار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
صادقى آهنگر محمد

صادقى آهنگر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى حليمه

رحيمى حليمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحمانى حانيه

رحمانى حانيه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا نيايش

رضا نيايش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كروشاوى محمدحسن

كروشاوى محمدحسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضانى شهاب

رمضانى شهاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى نسترن

يوسفى نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پور محسنى محمدرضا

پور محسنى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
همتى شهريار

همتى شهريار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصررنجبر شقايق

ناصررنجبر شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطان زاده ندا

سلطان زاده ندا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزاده الهام

ميرزاده الهام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دانش فرد عطيه

دانش فرد عطيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى ياسمين

حسينى ياسمين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولى زاده نگار

ولى زاده نگار

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلطان دهقان حامد

سلطان دهقان حامد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقدسى على

مقدسى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيشه بران سروش

شيشه بران سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جليل پور محدثه

جليل پور محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيرزادى آبتين

شيرزادى آبتين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سبحانى فر ايلى

سبحانى فر ايلى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفيعى شكيبا

شفيعى شكيبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پاكزاد رضا

پاكزاد رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يكتا جبارى فومنى محمد

يكتا جبارى فومنى محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايروانى الهه

ايروانى الهه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبر عدنان

رنجبر عدنان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى فر سيد امير على

موسوى فر سيد امير على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باجى خيريه

باجى خيريه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملا يوسفيان محمداسماعيل

ملا يوسفيان محمداسماعيل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كاوسى ياسمن

كاوسى ياسمن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دارائى حمل آباد احمدرضا

دارائى حمل آباد احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوربخش ريزى ياسمين

نوربخش ريزى ياسمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن زادگان

محسن زادگان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شعبان

شعبان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بيراانوندى

بيراانوندى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ضامن قديرى

ضامن قديرى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اذرى

اذرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابانگر

ابانگر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محبى

محبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على شيرى

على شيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع بناد كوكى

زارع بناد كوكى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شكر ى

شكر ى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خورشيدى عين الدين

خورشيدى عين الدين

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سروش

سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زيارى

زيارى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آئينى

آئينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاخرى

فاخرى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لوايى

لوايى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پوراصغر

پوراصغر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نجفى قبادى

نجفى قبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرجى زاده

گرجى زاده

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدوست

ايزدوست

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خرم

خرم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوهزادى

كوهزادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرج زاده اهرى

فرج زاده اهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يدالهى فارسانى

يدالهى فارسانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جنابى قويم

جنابى قويم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جوادى مقدم

جوادى مقدم

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على هادى

على هادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پارساى

پارساى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى حسينعلى

ابراهيمى حسينعلى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وصالى

وصالى

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كبيرى بالاجاده

كبيرى بالاجاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زحمتكش اكبر اباد

زحمتكش اكبر اباد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شربتدار

شربتدار

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبرپور مقدم

اكبرپور مقدم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خان احمدلو

خان احمدلو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمالخانى

كمالخانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صدرى چكان

صدرى چكان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منفر نى ريزى

منفر نى ريزى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ديانت

ديانت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صمدى پور

صمدى پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتى

همتى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كمالى نسب

كمالى نسب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زندخانه

زندخانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رازقى

رازقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيد حسينى داورانى

سيد حسينى داورانى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزمحمدلو

عزيزمحمدلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رمضانى ينگه

رمضانى ينگه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ك كيا

ك كيا

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شمس ابراهيمى

شمس ابراهيمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليلو

عليلو

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهمانددوست

مهمانددوست

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محدث

محدث

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خانى

خانى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاشى

كاشى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يعقوبى كلورى

يعقوبى كلورى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حقى

حقى

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
توتونچى

توتونچى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلخالى

خلخالى

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كيانپور

كيانپور

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معصوم وند

معصوم وند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابايى شير كوهى

بابايى شير كوهى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاك نژاد

پاك نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شهرستانى

شهرستانى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهراميان

بهراميان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسروى نيا

خسروى نيا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كربلائى بابا

كربلائى بابا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاملى

عاملى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى سابى

ابراهيمى سابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامى ممقانى

اسلامى ممقانى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قوتى

قوتى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جنكوك

جنكوك

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى پور مقدم

كرمى پور مقدم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى پناه

صادقى پناه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جشن نيلوفر

جشن نيلوفر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حقيقت

حقيقت

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مناف زاده

مناف زاده

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چوبكى

چوبكى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتوحى اميدى

فتوحى اميدى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غزل باش

غزل باش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذوالقدر

ذوالقدر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حمزه لو

حمزه لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مازوساز

مازوساز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين بيگى

حسين بيگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يكرنگ صفاكار

يكرنگ صفاكار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بانان خجسته

بانان خجسته

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرجه پيما

سرجه پيما

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فانى

فانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوررضايى

پوررضايى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قامتى فينى

قامتى فينى

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ورپشتى

ورپشتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرى دويچ

شيرى دويچ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاجان

آقاجان

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان مهدى آبادى

محمديان مهدى آبادى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مناقبتى

مناقبتى

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشته گر

كشته گر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صديق پور

صديق پور

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوچكعلى

كوچكعلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خالد آبادى

خالد آبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقارضى

آقارضى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پور دشتبان

پور دشتبان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
بداقى

بداقى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسيان عالم

شمسيان عالم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عالم باقرى

عالم باقرى

اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وكيلى ورزقانى

وكيلى ورزقانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى تالار پشتى

جعفرى تالار پشتى

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فريطوس

فريطوس

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقى لو

تقى لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى مهيارى

مرادى مهيارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرعليزاده

مهرعليزاده

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامعلى

غلامعلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجتهدزاده

مجتهدزاده

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرباسچيان

كرباسچيان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضاسلطانى

رضاسلطانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفاريان

غفاريان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اهدرخش

اهدرخش

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ضرقاميان

ضرقاميان

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيانژاد

كيانژاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شاهسون

شاهسون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفاه

رفاه

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاوسى نصب

كاوسى نصب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باروت كوب زاده

باروت كوب زاده

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكراد

اكراد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالحسينى

عبدالحسينى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريخ زر

مريخ زر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قوشى

قوشى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسف زاده اشكوهى

يوسف زاده اشكوهى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مجنونى

مجنونى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كشاورزيان

كشاورزيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانشاهى

جهانشاهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيرلو

نيرلو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
جعفر آبادى

جعفر آبادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سازوارى

سازوارى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارى نصرآباد

سالارى نصرآباد

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فلاح محبوب پسند

فلاح محبوب پسند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدرى نسب

صدرى نسب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دلير شوكت

دلير شوكت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باروت كوب زاده

باروت كوب زاده

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهباز نژاد

شهباز نژاد

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيجارى

بيجارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غرقابى

غرقابى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بابائى آذر

بابائى آذر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلجلو

خلجلو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى زاده

نصيرى زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دانش فر

دانش فر

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهربخش

مهربخش

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عيوض لو

عيوض لو

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

9سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
ضربى

ضربى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعبانيان

شعبانيان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رنجبران

رنجبران

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جدايى

جدايى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهران زاده

مهران زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كميجانى

كميجانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مطلبى سپهر

مطلبى سپهر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شوهانى

شوهانى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناهيدى

ناهيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهزاد

بهزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيات احمدى

بيات احمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عزيز آبادى فراهانى

عزيز آبادى فراهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفى لو

مصطفى لو

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهشكارى

دهشكارى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بخششى

بخششى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مير نوبهار

مير نوبهار

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسرويانى

خسرويانى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشته صنيعى

فرشته صنيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروآبادى

خسروآبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاتمى نصر

حاتمى نصر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورجم علويجه

پورجم علويجه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاسب نواز سرابى

كاسب نواز سرابى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضيغمى

ضيغمى

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بصائرى

بصائرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى بيرون

عبدالهى بيرون

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسجديان

مسجديان

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى محمدآباد

يوسفى محمدآباد

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادلو

مرادلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معتمد دزفولى

معتمد دزفولى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گليج

گليج

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جابرى

جابرى

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى قمصرى

عباسى قمصرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوازنى

نوازنى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمى شمال

هاشمى شمال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دقيقى ماسوله

دقيقى ماسوله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاديان رسنانى

هاديان رسنانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مكتب خواه

مكتب خواه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى فرد

كمالى فرد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چگينى

چگينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خدمتى زارع

خدمتى زارع

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معظمى آشتيانى

معظمى آشتيانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيات

بيات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ايمانى پور

ايمانى پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اجتهادى

اجتهادى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاسيدميرزابزرگ

آقاسيدميرزابزرگ

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورپاشاديزجى

پورپاشاديزجى

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صابرزاده اردستانى

صابرزاده اردستانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الماسى كلورى

الماسى كلورى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جباريها

جباريها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جابرى

جابرى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معيرى

معيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملكان

ملكان

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كامل شاهى

كامل شاهى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروشاهى حسينى

خسروشاهى حسينى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى مهابادى

غفارى مهابادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمانى بالا وى

سليمانى بالا وى

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوى بارى

جوى بارى

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دليرى

دليرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چاونده

چاونده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل ء

گل ء

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خسروشيرى

خسروشيرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ديانت لاطران

ديانت لاطران

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آريانى

آريانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزالى

غزالى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عرب دوست

عرب دوست

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهربخش

مهربخش

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى دخرابادى

توكلى دخرابادى

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صف شكن

صف شكن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامسرى

بهرامسرى

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باصولى

باصولى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورائى امينى

نورائى امينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جلال زاده

جلال زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قيابگلو

قيابگلو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خاموشى

خاموشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدپور معاف

محمدپور معاف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشار

افشار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وزيرى اردكانى

وزيرى اردكانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مدانلو

مدانلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تاج ور

تاج ور

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدر

حيدر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفدرى

صفدرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مطهرى

مطهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك سرشت

نيك سرشت

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذاكر ثانى

ذاكر ثانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى شهميرزادى

اسدى شهميرزادى

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرنژاد

حيدرنژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

9سال کانونی / 179 آزمون

تجربی
شعاع

شعاع

زيست شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدرالدينى

صدرالدينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجارزاده

نجارزاده

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقاعليخانى

آقاعليخانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
متهورى

متهورى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى نژاد

كشاورزى نژاد

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فراتى

فراتى

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افلاطونيان

افلاطونيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شفقى خالكى

شفقى خالكى

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تابعى

تابعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقى نصب

تقى نصب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامى

نامى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كنعانى جافى

كنعانى جافى

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خدمتى جمال آباد

خدمتى جمال آباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزاحسينى

ميرزاحسينى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختارى آزاد

مختارى آزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جلالى فر

جلالى فر

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختارى ريابى

مختارى ريابى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوترابى فرد

ابوترابى فرد

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بياتانى

بياتانى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناجى خامنه

ناجى خامنه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عابدى روشى

عابدى روشى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نامى

نامى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدپور بجدن

محمدپور بجدن

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هشترودى

هشترودى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سائيلى

سائيلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ترقى

ترقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرزا طبيبى

ميرزا طبيبى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داودى

داودى

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بيان فر

بيان فر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرائى

قرائى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خاندل

خاندل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى رونقى

كريمى رونقى

اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احسنى طهرانى

احسنى طهرانى

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
راهوى

راهوى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آهنگر

آهنگر

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزديان حسين پور

يزديان حسين پور

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خليلى ابهرى

خليلى ابهرى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توفيقيان

توفيقيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيدجعفركاشى

سيدجعفركاشى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
على پور

على پور

روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسافريان

مسافريان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مولائى راد

مولائى راد

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سميعى كندرود

سميعى كندرود

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذوقى

ذوقى

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قادريان

قادريان

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مديرى افكند

مديرى افكند

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شرعى گو

شرعى گو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آقاجعفرى

آقاجعفرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خليقى

خليقى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورى اره جان

نورى اره جان

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سالك شايسته

سالك شايسته

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تشيعى

تشيعى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ديرنده

ديرنده

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شه ستا

شه ستا

زيست شناسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اصغرى قره لر

اصغرى قره لر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

روانشناسي|دانشگاه مراغه / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نفيسى

نفيسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فقان پورگنجى

فقان پورگنجى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئيسى آتنى

رئيسى آتنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درگاهى

درگاهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سال مه

سال مه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاييزى

پاييزى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رهنماى لشكمى

رهنماى لشكمى

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على همتى

على همتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رفيعا

رفيعا

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عينعلى

عينعلى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظاهرى طهرانى

مظاهرى طهرانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بحرى زاده

بحرى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانى پناه

سلطانى پناه

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهماندارحمداباد

مهماندارحمداباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
واشقانى فراهانى

واشقانى فراهانى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى دلجو

محمدى دلجو

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قطبى عليشاه

قطبى عليشاه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على يارى

على يارى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلمانيان نژاد

سلمانيان نژاد

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طهماسبى بروشنا

طهماسبى بروشنا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قانع

قانع

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انصاريخواه

انصاريخواه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نداف

نداف

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غمامى

غمامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبادزاده

عبادزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نافعى

نافعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عربى

عربى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئيس زاده

رئيس زاده

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بافنده ميلانى

بافنده ميلانى

شيمي محض|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حقى

حقى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نراقى پور

نراقى پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطان نباوندى

سلطان نباوندى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-محل تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صمدى پور

صمدى پور

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستم نژاد

رستم نژاد

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينيان سلطانى

حسينيان سلطانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانمحمدى

خانمحمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برزگر بفرونى

برزگر بفرونى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مصلح

مصلح

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكپاش

خاكپاش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى قيدارى

احمدى قيدارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جانى

جانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جوادى لاريجانى

جوادى لاريجانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد

محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پنده

پنده

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق

صادق

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فغانى

فغانى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

حسابداري|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشاش

بشاش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اذرنگ يگانه

اذرنگ يگانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالحسينى

عبدالحسينى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نازقليچى

نازقليچى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهرضايى

شاهرضايى

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفرخانلو

صفرخانلو

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمد زاده

احمد زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امجديان

امجديان

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصغر پور

اصغر پور

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصفيايى

اصفيايى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كمرئى

كمرئى

حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيرزاد

شيرزاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انيسى

انيسى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قلمى

قلمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسرو كوكبى

خسرو كوكبى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسابى

حسابى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين صباغيان

حسين صباغيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيدارمرندى

بيدارمرندى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علاف صالحى

علاف صالحى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حرمتى

حرمتى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى نژاد

محمدى نژاد

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هنرمند باقرى

هنرمند باقرى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسگرى اميرى

عسگرى اميرى

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لونى

لونى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرطاهر

ميرطاهر

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بسحاق

بسحاق

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكوبخش

نيكوبخش

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خسروكوكبى

خسروكوكبى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
متوطن

متوطن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذرنيا

آذرنيا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
راعى

راعى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادى نوده

جوادى نوده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آذر بو

آذر بو

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آدينه وند سياب

آدينه وند سياب

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بياتلو

بياتلو

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيدرضايى

سيدرضايى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكرمى راد

اكرمى راد

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميروكيلى

ميروكيلى

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اسمعيلى مهيارى

اسمعيلى مهيارى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خماهن

خماهن

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى طرقى

عزيزى طرقى

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى نوه

حسينى نوه

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوداغى

بوداغى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فهيمى راد

فهيمى راد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدبزرگ

احمدبزرگ

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى سياهكلرودى

يوسفى سياهكلرودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساعدواقفى

ساعدواقفى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زحمت كشان

زحمت كشان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمد حسينى

محمد حسينى

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاجى على اكبرى

حاجى على اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفى يارى

صفى يارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

8سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عميدى شكوئى

عميدى شكوئى

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهشتى ال اقا

بهشتى ال اقا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مشگرى اقدم

مشگرى اقدم

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حمزه لو بياتانى

حمزه لو بياتانى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادادى كلور

خدادادى كلور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فخرپور

فخرپور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلطانى خراجو

سلطانى خراجو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امدادى

امدادى

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهدانى

بهدانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زند

زند

شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيعى ملكشاه

شفيعى ملكشاه

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمديانى

محمديانى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضوان صارمى

رضوان صارمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقايى جوينى

آقايى جوينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آمره ئى

آمره ئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علا الدينى

علا الدينى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نودوشى

نودوشى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آب روشن

آب روشن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بخشائيان

بخشائيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليانى

سليانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهدشتى

دهدشتى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفرمند

مظفرمند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طالبلو

طالبلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزيزيها

عزيزيها

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بنى جاويد

بنى جاويد

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى قاديكلائى

مرادى قاديكلائى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمعلى

كرمعلى

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پوراحمد

پوراحمد

مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوزادمقدم

نوزادمقدم

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاضوى

قاضوى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرخانلو

صفرخانلو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بحروجى

بحروجى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كيهانى پور

كيهانى پور

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى قاديكلائى

مرادى قاديكلائى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شريفى مقدم

شريفى مقدم

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
باژن

باژن

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كلاهدوززاده مصطفوى

كلاهدوززاده مصطفوى

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توحيد نژاد

توحيد نژاد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
غلامين

غلامين

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستم زاده اصل

رستم زاده اصل

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
استبرقى

استبرقى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى راسته كنارى

كريمى راسته كنارى

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرام پور

بهرام پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قائدامينى هارونى

قائدامينى هارونى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كاكا

كاكا

حسابداري|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعادت اگاه

سعادت اگاه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى دون

عباسى دون

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سالار كيا

سالار كيا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تختمش فر

تختمش فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرى جعفرزاده

شيرى جعفرزاده

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدكيا

اسدكيا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مردوخى زاده

مردوخى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين پور ده شمس

حسين پور ده شمس

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صنيعى

صنيعى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گوذرزى

گوذرزى

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى آقبلاغى

امينى آقبلاغى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانى پور پشتيرى

رمضانى پور پشتيرى

مديريت بيمه|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گل پرور

گل پرور

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرافرازى

سرافرازى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين-بومي شهرستان خمين / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسم پور اردستانى

قاسم پور اردستانى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بسحاق

بسحاق

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمن زاده

رحمن زاده

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى