تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تهران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمديارندى محمد حسن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 30
پاشاپور يگانه اميررضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
نعيمى سعيد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 19
اعرابى سيد سحاب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 38
قيدى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 31
شيدانيان آرانى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 12
آذرمينا آروين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 5
برخورداريون محمدى اميرعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 25
حيدرزاده محمد حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 44
هوشنگ پور بامداد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 56
لك‌ سامان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 18
اكبرى اسبق رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 25
طهماسبى احسان انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 43
سعيد محمدرضا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 59
عبدى حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 67
جهان بخش شروين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 9
قانع خيابانيان رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 67
رفيعى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
تقوى سيدمحمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
حيدرى حسين ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 11
شاهمرادى محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 26
زاهدى پور ارشيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 54
سجادى سيد محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
فرقانى كيميا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
نقوى شعاعى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
مجرد پارسا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
محمدى آيدا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 48
ترابى ياسمن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
پور رحيمى مطهره ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
ملاحسينى پوريا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 18
سندانى كاشى محمدحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 51
رايگان اميرحسين زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
حسينى هليا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 21
حليمى عليرضا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
كاظمى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
صلواتى پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
رضوانى سجاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 17
براتى نيا عطيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
فضل زرندى سجاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
توانايى روزبه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
بيگ وردى مهتاب ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
مرادى مهرداد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
شريفى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
خرسند ديلمى داود ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
خالقى آرمين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
باستانى عليرضا هنر سينما|دانشگاه هنر / نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 20
شريفى زاده اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 11
چاهه اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
نجات حامد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 16
كهن فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
طباطبائى فرد عليرضا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
ابراهيمى شاهين انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
بهرامى ميانرود ابراهيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
نكومنشى نژاد زينب انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
جليلى نسب سيدجواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
احمدى اميرى ندا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 137
مشكين نژاد روزبه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
كريمى امير حسين انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 19
ذبيحى طارى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
ميرى آشتيانى عليرضا انسانی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 10
قربانى فر سوگل انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 84
ابطحى سيداميرحسين انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
ببرى فرد نمين بهاران هنر نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
موسوى سيده صبا هنر سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 22
على نيا فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 49
تكه اكبر آبادى سجاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
شرفى اميد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 15
نقى زاده پريسا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
طارمى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
گودرزى سمانه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
كريمى محمديان زهرا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
طاهرى آنيتا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مسيب زاده صبا انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
نورى محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 20
عبداللهى محمدهادى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
ناطقى مسعود ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 42
ميرزائى مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
محرابيان على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
فرنود خشايار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 60
ميرافضل سيدايمان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 19
شريفى عرفان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
چالاكى بهزاد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
عامرى سفيده على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
گلزاده كيارش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
لك مظاهرى احسان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
شوشترى آرمين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
جمشيدى آلاشتى نسيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
جعفرى مريم ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
حسنعلى زاده ليلا انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
اسدى عليرضا هنر سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 8
كاظمى احسان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
طباطبايى سيداميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 11
متانت سپهر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
سهرابى حسام ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
سليمانى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 6سال کانونی 110
كامرانى عليرضا انسانی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
مومنى اميرعلى انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
محمد نژاد عارفه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
غضنفرى سيدمصطفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
نريمان زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
احمدى ديزگاه مهرزاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
مهرعلى دانيال تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
مجيدى محمد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
عدل پرور كيميا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
فروزان نيا سيدعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
دروى نيلوفر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
اشترى ماهينى سارا هنر نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 9
احمديان على انسانی حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 28
فتحى مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
بيات ستاره ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
عرب محمدابراهيم انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 12
رفيعى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
فرزين اميرعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
خانزادى عليرضا انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
امينى حسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 23
علم بيگى محمدمهدى انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
آغوئى خواه محدثه ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
صادقى محمد انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
احمدى حانيه انسانی حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 23
كريمى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
محمدنژاد رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
والايى مرضيه انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 44
سنگتراش ها پرستو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
آقا عليزاده آيلار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 16
كاظمى پرهام ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
حبيب وند اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
حقگو زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 47
محمدى رفاه محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
صدر زاده سيدامير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 11
انصارى مهدى هنر طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 5
يارى راد آيدا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
فرهادى كوشا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
خواجوى على انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 23
دوستدار رزى مائده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
شاهسون فراز ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
آرامى سيدپارسا هنر طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
رحيمى آيلار انسانی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 29
فرساد مهرتا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 16
حسن پور درگاه آرش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 41
چمنى هومان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
ابراهيميان على انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
اعتمادى نژاد پريسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 7
ايزدى مصطفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
جورمند مهسا انسانی مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
سلطان آرمين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
جعفريان محمدحسين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
قاسمى اميرمحسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 21
رمضانى شبنم انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 42
محمودى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فخيمى محمد جواد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 8
محمودى يامچى فريبا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
عسگرى مندچين ارش ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 7
قنبرى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
قنبرى سپهر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
قلعه برخوردارى سينا انسانی حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 52
نصيرى قره شيران سعيد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
رسالتى رقيه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
آقازاده احسان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
منصورى اميررضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
موسوى سيدمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
اجلى سپيده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 92
رودگر سورنا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
همتى پدرام ریاضی اقتصاد|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
سفارى على ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
صحرابانى محمدجواد انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 7سال کانونی 106
ابراهيمى بيرام شيوا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 27
عربى دنا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
حسينى روح اله زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
يحيى ريحانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
ملكى مهرداد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 40
همت مهسا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 16
شهريارى على هنر طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
عظيمى پور زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 43
اكبرى طنين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 89
اميرى جوكار محمدعلى انسانی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
آيتى سيدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
اسحاق ابيانه مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 11
خليل زاده داريوش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 16
زارع زاده صابر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
ميرزايى على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 16
معينى متين ریاضی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 24
سعيدى مهدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
غلامى فشخامى سينا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
خيرالهى دهخوارقانى فاطمه انسانی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
بيات سروش ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
معصومى سيداميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
حنانى كيميا انسانی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
آقاجانى اميرسالار ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
حسينى يمقانى سيده نرگس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
كرم محمدصالح تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
چاوشى اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
رافعى دهكردى پرديس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
لونى پوريا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 64
حق گو فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 10
صادقى اقبالى عسل ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
عزيزى شادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 12
اميدى عباس ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 18
افضلى ديسفانى مسعود انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
سجادى سيد پويان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
ابوالحسنى طرقى مبين ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
يعقوبى بهزاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
همتى گل اذين زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
راحمى نوش آبادى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
اروجلو عارفه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 7
بخشى گل افزانى عماد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
اصغرى هانيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
سعيدى سپهر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
يوسفى على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
جعفرپور زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 43
زاهدى مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
حسينى صفا معصومه انسانی حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
كهريزى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
زمانيان زينلى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
مورعى نغمه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
كريمى مزرعه شاهى محمدامين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
امينى ثمين انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
عبادى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
جمالى محمد امين انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 20
دهقان مبين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 19
ايتامى شهريار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
ايران زاده درابى سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 10
مومن اميرحسين انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
كرمى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 80
صادق زاده قمصرى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
بهرامى محمدجواد هنر نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
بوغيرى حميد رضا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 15
بهمنى راد محمد حسن انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
فهيم عاطفه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 11
اشرفى مهابادى الهه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 126
نوذرى ارشيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 44
نوربخش سيد عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
ابوجعفرى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
مطلبى محمد ابراهيم انسانی روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 11
صفرى اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
روح افزا رضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 19
طباطبايى محمدى سيد عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
حافظى حديث انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
داود زاده موناسادات تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 17
صادقى فرهود تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 7
پاكروان نوقابى مجتبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 36
جليلى عطااله تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
قره داغى فائزه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
شعاعى مرصاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
اباذرى ريحانه انسانی مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 21
سعيدى ثنا زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
معراجى فر محمدحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
فرقانى محمدحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 20
عسكرى محدثه انسانی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
نورى خشه حيران نسيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 5
خزايى فاطمه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
جعفرى سمانه انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
صادقيان على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
امامى محرمانى عرفان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 65
نكونام مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
حميدى اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
دماوندى محمدحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 10
شيرزاد فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
زكوى مهجبين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
ناصرى شيما سادات ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 15
فيضى پور على هنر کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 15
داريوش همدانى محمد مبين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 19
دولتى پارسا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
قاسمى على محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
باقرزاده على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
اسمعيلى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 26
حيدرى رامشه فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 44
راشدى محيا هنر نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 13
شمس ساحل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 8
خجسته مبينا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 12
شاكرى عطيه انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
مسلمى ارشام تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
ايلخانى پانيذ ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
جنتى رضوانه انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
زين الدين كيميا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 10
ناطقى ياسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 21
كريمى پرهام تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
بابازاده رضوانه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 12
غبارى دلارام ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 56
عابدين زهرا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
ابراهيمى امير حسين انسانی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 17
نيكويى الهام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 17
گنجى عليرضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
بيرامى هما ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 15
خانمحمدى محمدجواد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 19
نجفى عنصرودى مهدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 17
عيسى زاده زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 22
چاوشى حميدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
قاسمى احمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
كريمى ساجد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 25
مهريزى على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
عادلى سيدعلى ریاضی ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 1سال کانونی 10
عبدالغفارى مهدى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
پهلوان زاده فاطمه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 6
عين آبادى نسترن ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
رحمتى سپهر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 18
قدرتى ياسمن ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
هوشمندجنيدآباد مهشيد هنر نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
ذوقى كاميار انسانی مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
رحمتى حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 60
شيرى ورنامخواستى ابوالفضل تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 43
جوانمردى سارا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
ميرزايى مريم انسانی مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 45
كمالى سيد على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال کانونی 5
پورصاحبى ابوالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
ميرزازاده ميلاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
شجاعى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
امينى معين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
عبادى سيد هومان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 15
پستى محدثه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
فرمنى جلال انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
شهريارى نژاد دلارام تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
نظرى لسكوكلايه درسا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 82
نيك صفت محمدامين انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
موحدنيا معين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
افتخار نيايش انسانی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
هرندى رامين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
حكيم زاده حسينى سيدمحسن انسانی فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
هوشمند عليرضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 15
خادمى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
عرب اميرمحمد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
مرادى نجمى مسعود تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
صوفى حنانه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 54
عبدى ميثم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
عباس نژاد سارا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 12
والى نژاد ياسمين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
اسماعيلى محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
حمامى محمدامين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
آدينه وند آرمين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
حاج امينى مهسا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 55
مهدوى زفرقندى نفيسه انسانی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 6
جهانگيرى مليكا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 38
شفيعى سيدمحمد نويد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
راهوريان رامتين ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 17
معراجى درسا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
يوسفى راد عرفان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 44
وفاپور ساحل ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
رى بد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
يارندى سبا سادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 25
احمدى امير محمد ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
سيد حسينى سيدمحمدحسين زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
صادقلو امير على ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
قديم خانى پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 102
پيرزاده مرتضى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
راعى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 5
رزم آور محمدرضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
عبدالهى پريسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
حيدرى زهرا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
نجفى عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
صالحى شايان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 12
مصطفايى منيره تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 6
عاشوريان مقدم مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 19
بهرامى صدرا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 62
هشدار تهرانى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 15
مرادى بهادر كوثر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
معينى محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
جلالى مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
صابر حسين انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
سينائيان كيميا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
قنبرزاده روژينا زبان زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
حسن آبادى محمدامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 44
سپهرى رومينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 19
سبحانى فاطمه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
محمدى كيا فائزه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
بهجت همدان فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
بابائى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
محمدى فرشته انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
جعفرآبادى كيانا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 7
بختيارى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
اميرسيافى زهرا انسانی تاريخ|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
شرفى سپيده انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 13
فرامرزى سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
شكيبا محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 18
احمدى ابوالفضل تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 68
كسائيان پارسا ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
حاتمى پرنيان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
يگانه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 9
يوسفى پويا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
علائى لاهرودى سهيل انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 14
زارعى محبوبه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 22
مختارى مليكا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 6
شيرى اظهر پرى ناز تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
فلاحتى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
آقانصيرى محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
احمدى على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 62
آستركى نفيسه انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 25
كشاورز مژده تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 29
شاهرخى اميرعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
روزخوش على ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
حاصلى آزاده انسانی علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
نيكبخت محمدامين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
اكبرى آرش تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
پاشازاده كوثر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 38
درويش وند محمدسعيد انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
شهيديان سيدفرشيد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
مجيدى ريحانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
سرآبادان مليكا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 8
بنى جمالى سيدكسرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 18
احمدزاده فرد فرزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
بتوئى محمد امين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
حبيب زاده مهدى انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
خوش روان فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 22
معصومى على آبادى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 45
حاتمى زهرا تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
كمالى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
مقدسيان الميرا انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
آقائى مهدى زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 24
همتى كيان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 16
حسين ابادى اميرمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
اميدى كيا محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 16
يارندى يلدا سادات ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
كفيلى محمد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
آئينى زهرا زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
حاجى نژاد محمدجواد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 15
گرجى منوچهر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
نوروزى زواريانى محمد مهدى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 26
حسينى سيده زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ميرزايى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
بنددار رويا زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
رسوليان موزان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 25
رشيدى نژاد محمدسعيد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
زينعلى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
عبدالهى مقدم سيدبهداد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
الهيارى زهرا انسانی حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
دروديان على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 60
سقلى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
قادرى صديق مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
كريمى امير حسين انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 36
هدايتى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 25
ضرابى كيانا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
محمدى رويا انسانی مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
مسجديان مهديه انسانی روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 12
هاتفى محمدحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
عزيزخانى محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
رحيم زاده حميدرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
قريشى الميرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 42
قيطاسى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
بهارى على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
خطيبى احمد رضا انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
قربانى هومن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
اصلانى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 22
شعبانى محمدرضا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
محمدى نصر آبادى زهرا انسانی مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
مصفا محمد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
مينوئيان محمد مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
دانش حديث ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
سروش زاده على ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
ابراهيمى طورى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
ابراهيمى آذر سبحان ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
اسكندرى شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
خدابخش اشكان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
اله قلى لو سبا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
آقازاده سپيده انسانی مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 18
پروهان نگين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
بهرالعلومى على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
صفيعى سياوش تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
حاتم پور گراويانى سپهر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
امجدى نسرين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 7
عباس نژاد كيميا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 10
موسوى حانيه انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 2سال کانونی 28
خادمى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
زيبايى بانى محمد جعفر تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 16
كمان گرى نرگس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 24
خوانسارى محدثه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
صالح آبادى مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
عليزاده رويا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
فراهانى زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
زارعى محمد حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 9
تاجيك مبينا انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 92
قريب نژاد امير سجاد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
قاسم دامغانى حسين ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
خليلى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 9
اسماعيلى سوگل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 23
شهرابى فراهانى حجت ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 9
رحيمى فر اميرمحمد انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 11
قليچ خانى سحر ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
مستغنى كيانا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
عليرضايى الهام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
بهرام بيگى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
عباسى سهند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 8
دوستى اوا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 5
نويدى هلان فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
جديدى سهيلا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 57
صيامى زاده آرمين زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
اصغرى اميرحسين ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
عزيزى نسترن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
نادرى حانيه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 37
حوله كيان اميرمهدى انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 51
مدنى سارا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
زرگر سيد محمد سجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
اسلامى اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
حسين زاده شهرزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 81
طالبى ليلا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
معتمدى رضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
اسمعيلى پور سارا زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
گل محمدى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
علوى سيدپيمان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
فتح آبادى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 18
قاييد رحمتى شكيبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
يزدان پناه كيانا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
فتح على زاده فرزان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
ملاصادقى ركن ابادى مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 43
زمانيان فكورى نيلوفر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 9
مربى پازوكى مهران ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
زنگنه مليكا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 8
پناهى پگاه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
رادكانى پيمان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
على بيگى زينب انسانی علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
ايرانى سارا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
سلمانى آروين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
شيردل على تجربی شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 20
قاسمى پارسا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 19
شاهسوند مانا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
حلاجيان مرضيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
باقرى زاده هستى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
خنجرانى ارشيا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
ترحمى شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
بخشى زهرا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
رضايى نسب رامين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
حبيبيان مهدى انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
منتظرى سيدحميد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
قربانى سهند انسانی حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 8
طهرانى پور پرديس ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 10
مشكوسادات مهرنوش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
بهرنگ نيما ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
همتى سجاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
اخلاقى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
بابايى دانيال تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
حاج نوروزى حسن انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 10
مرادى سعيد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
ولى پور شكوهى ساناز تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
دهقانى محمد آبادى صبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 30
رضايى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 14
كاظمى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 15
ميرمحمدمهدى رها تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 17
صدرى سيد عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 58
پرپينچى فاطمه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 35
گودرزى صبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 26
غياث آبادى فراهانى مهسا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
نبى داريانى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 17
مرادى دانيال ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 17
بابايى ارغوان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
على تبار ملكشاه رضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
ناصرى نيا پوريا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 15
احتشام اميركيارش ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
رضوى محيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
رحيمى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 8
نژادهندى محمدحسين ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
فتحى سيدفاضل ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 7سال کانونی 107
موسوى شهرى سيد امير على ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
اشراقى مهديه انسانی روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 29
چكنى سياوش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
نصيرزاده عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 18
شيخى پردستى محمدامين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
كاظم پور هادى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
باقرزاده امير حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 7سال کانونی 84
عزيزى سارا انسانی مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
مجيديان مهديه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 42
عباسى مهسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 15
وكيلى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 10
كلائى مهدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 41
مصلح گل بردبارى سارا انسانی حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 58
عباسى زاده امير انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
اسماعيل بيگى بهنام ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 16
نعمتى زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
كاشنده سميرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
سهرابى هليا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 9
على ابادى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
نصير زنوزى خشايار انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
عسگرى نژاد محمدعلى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
دولتشاد ياشار تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 22
محمدرضا بيگ اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
خيراللهى محمدرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
استرابى حسام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 17
دوغايى مقدم آرتا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 18
سليمى رومينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 12
فتحى بشارت محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
پايدار مليكا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
منصوريان مهدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
صادقى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
احدى موژان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
بهرامى مويد ارشيا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 10
عبادى امير ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
اسدى حميدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
يوسفى على زبان زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
آزادوار سهند ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
جلاليان گبلو زهرا انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
بهادرى مهسا انسانی مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 12
ميكائيلى فرشته تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 12
شاه بوداقى فاطمه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 50
بدرفر محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
شيخ الاسلام عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
قرين پانيذ تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 6
معماريان پرستو زبان زبان روسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
رضايى سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 45
فاضلى فاطمه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 5
شيرمست اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 15
يوسفى داشلجه عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 15
زرين آبادى محدثه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 51
يزدانى بروجنى اميرارسلان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 41
مصطفوى نرگس تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
عسكرپور على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 20
جلوخانى نياركى سمانه ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
مهدوى سيدعلى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 66
رضائى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 33
رنجبر كرمانى عرفانه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
غراياق زندى محمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 18
محمودى مائده ریاضی امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 47
اميرى مينا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
صفائى پور پرديس تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
حيدرى محمدجواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
فرهمند نيوشا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
عسگرى شقايق ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 108
قاسمى محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
توفيقى محمدى مهسا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
فرزام رامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
فاتحى محمدرضا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
عسگرى محدثه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
اسدى محدثه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 15
كاظمى حسن ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
على عسگريان آيدا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 49
عزتى فراز تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
موسى پور عليرضا انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
صفايى امير مهدى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
اخلاقى بهنام ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
شائقى سحر انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 28
وكيل باشى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 56
فتاحى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
ملكى دستجردى سحر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
حسينى سيدعلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 34
صفرى مهتا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 38
سرلك فاطمه زبان زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
سپهرى مهدى هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
افراسيابى محمد مهدى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
قادرى على ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
فضل الهى محمدى كيميا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
كوثرى صدر على ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 44
هراتى مهلا انسانی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 6سال کانونی 62
سليمانى نگار هنر اهنگسازي|دانشگاه هنر / نوبت دوم دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) 1سال کانونی 17
مرادى على انسانی مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
به آذين نگار ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 16
احسانى پرهان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
فتوحى اردكانى على ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
نصيرى فرناز ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
جعفرى ارمان تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
كاظم لو اميررضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
محمدى فرزاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 60
آتش كاردخت كاشانى على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 11
سفيد چيان محمد حسين انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
سليمانى يسنا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
صابرى ريحانه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
احمديان بهراد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 45
گرامى سپيده ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 47
صلاحى پرهام ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 23
ابراهيمى نيلوفر ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
زيوه امير ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
دراوى عليرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
احسانى امين ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 46
بابالويى ليلا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 29
رجبى مهديه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
شايان منش مريم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 11
پيرستانى نيما تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
رضائى اصل سيدسروش ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
تقوى سيد مجيد ریاضی اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
فطوره چى مريم تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
افشارى اميرمهدى انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 23
خوش قامت ناطق مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
ساجدى سعيده سادات تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
اشرف طبائى سيدعليرضا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 9
هداوند الهه تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 13
بادپر شهپر ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
طالعى فرد ارشيا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 28
ميرزاهدايتى ساجده انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس امير کبير - كرج 1سال کانونی 14
گيوه كى محمد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
تبيانيان معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 16
نصرتى سيد رضا انسانی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
شاه حسينى سهند تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
رهنمايى زهرا زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
نعمتى زارع عليرضا ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
خان بابايى فشندى سپهر انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
شادمانى سارا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 12
بردبار غزاله زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
گلابى اميد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 9
موسوى سيدحسن تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
فيض پور سينا انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
محمدى محمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
حاجى ابادى حديث تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
نقى موسوى مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
صالحى مهدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
معرف انزابى فاطمه زهرا انسانی حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 16
حسينى محدثه السادات ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 21
قاسمى نظام آبادى يگانه سادات ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 5
ابراهيمى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
قدس رومينا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
بهرامى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 79
احرار سورنا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 46
ذوالقدر آيدا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
نيازخانى عليرضا انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 11
خراسانى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
آمره حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 44
عاشرى احسان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
عبدلى يزدى ميلاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 23
شمس شادى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
عاشق حيدرى سپيده انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 6
رضايى كردآبادى ياسين ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
خلجى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 9
شمسيان جزه على ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 9
جعفرى شايسته انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
صالحى عليرضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
شاه بداغ خان نيوشا ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
آقامحمد كلخوران الناز ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 44
حدادى مهدى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 9
شيخى تانيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
على بابايى حميدرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
احسن موژان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
منبتى سيدحسين تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
حبيبى پور سجاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
كشميرى محمد امين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
حسينى سجاد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
رضايى هنجنى اميرعباس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
حاجى نورى هنگامه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
خدابنده لو محمدميلاد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
شير محمدى امير رضا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 14
مظاهرى فرد محمد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 10
وفاا عليرضا انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 21
كبيرى زاده حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
مهجور پرهام تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
ماسترى فراهانى مليكا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 9
سلوكى عليرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
پيرهادى مهديه انسانی تاريخ|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
شادسراوانى فاطمه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
سجاديان سجاد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 9
همتيان غزاله تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
محمودى پويا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
ابراهيمى زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 28
موسوى مينا سادات انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
نيك انديش پوريا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
قينى محيا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 8سال کانونی 107
رضاپور نيرى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 4سال کانونی 62
صالحيان سيداميررضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
آقازاده آنيتا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 24
اسدى پايين لموكى سپهر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
مصطفوى لايق محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 14
رحيم زاده كورايم محمدرضا ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
محمدحسين زاده مليكا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 6
گودرزى پويا انسانی علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
مجتهدى فائزه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
قلى پور زرين آبادى اميرمحمد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 48
حيرانى سيداميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
نظرى پانيذ تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
بيات شهبازى زهرا انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
مقرب رازليقى اشكان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
مصطفايى نيايش ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
رسا ستاره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
پوركاوه محمد جواد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
ميرباقرى رامشه سيدعباس ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 9
احمديان مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
كلانترى بنگر شيرين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 29
علمدار زينب ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 10
نيك جوانبوهى راحله تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
رفيعى خواه حميد هنر نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 15
احمدى مريم ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
مهربان لياولى مريم تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 6
ايرانى آرش ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
لوافيان عطيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
لطفيان اميررضا ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
مقصودپور على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
چمانى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 47
دروديان فاطمه ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 9
كوهدار توحيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
غلامى فاطمه تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
جبلى سيدحافظ انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 22
قلى زاده مجاورى غزل ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
دره امام سيد اميرعلى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 43
آزادى يكتا حامد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
اصفهانى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 17
سالمى سامان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
خوش نژاد مهدى انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
شاگردى فاطمه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
عطار طاهره تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
خداداده آريا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 64
يزدى محسن تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
خزاعى كاميار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 7سال کانونی 112
زمانى امير ذكريا انسيه تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال کانونی 163
مظفرى مريم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / نوبت دوم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 5سال کانونی 93
اصغرزاده لطفى كيانا انسانی حقوق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
موحدى مقدم محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 42
شعبانى مقدم محمد حسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 26
صادقى آهنگر محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
ناصرى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 30
موسوى سيد محمد حسن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
رحيمى حليمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
جلالى نارگل ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
رحمانى حانيه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 16
رضا نيايش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
فرهاديان مهدى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
كروشاوى محمدحسن تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
داورى محمدامين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 56
رمضانى شهاب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
علوى شيدا سادات ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
يوسفى نسترن تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
اورج زاده كندوانى كيانوش زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
دارونى فاطمه انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
پور محسنى محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 11
رستمى نگار هنر طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 16
اميرى هلان نفيسه زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
سعادتى صبا هنر نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 17
همتى شهريار تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
خانعلى زاده سام ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 56
بهادرى عارف ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
حسينى سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 8
مصورى ناز آفرين زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 26
صمدى مارال انسانی مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بيده سحر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 32
ذهابى نيلوفر ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 11
سلطان زاده ندا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
ناصررنجبر شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
فلاح زنجانبر محمدحسين ریاضی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 12
صادقى سيد سينا انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 21
فروردين مهدى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 19
اصلانى پدرام ریاضی مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
وفاجو فرزام ریاضی امار|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 13
قربانى هانيه ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
عرب حلوائى مائده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 10
فرهانى حسين ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
ميرزاده الهام تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال کانونی 8
دانش فرد عطيه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
حسينى ياسمين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
ولى زاده نگار تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 55
خيرالهى سارا ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
ساوجى ابوالقاسم ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 20
سلطان دهقان حامد تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
مقدسى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 14
شيشه بران سروش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 6
جليل پور محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 31
شاه نظرى محمد ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 26
خليفه هادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
شيرزادى آبتين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
بهلولى امير محمد زبان زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
سبحانى فر ايلى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
عليپور دروئى زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 21
مير موسوى سيد محمد انسانی حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 13
مهدوى رضا ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
رضايى چشمه مهدى انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
عظيمى كلخورانى ياسمين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 3سال کانونی 30
شفيعى شكيبا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 7
بنيامين زاده ايمان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 13
پاكزاد رضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 6
عزيزى زيارانى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 55
يكتا جبارى فومنى محمد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
كرامتى پور مهران ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 22
ايروانى الهه تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
امينى فشمى غزل زبان زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
صادقى فاطمه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
كنشلو پوريا انسانی علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
رنجبر عدنان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
حجازيان سيد مرتضى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 90
موسوى فر سيد امير على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 23
كلاهدوزان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 6
نامدار نگار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 8
عندليبى سينا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 32
جوشنى احسان اله انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
باجى خيريه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 26
نيك نژاد شيما هنر نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 12
محمدى خانقاه سجاد انسانی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
ملا يوسفيان محمداسماعيل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
نوروزى نيايش زبان زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
يزدانى فاطمه انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 26
كاوسى ياسمن تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
دارائى حمل آباد احمدرضا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
عبدلى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 6
نوربخش ريزى ياسمين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 1سال کانونی 20
على اكبر اصفهانى زهرا انسانی جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
بقائى بودالالو پيام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 18
تيمورى نيا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
صدر الغروى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 26
اكبرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
محسن زادگان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
ياورى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
شعبان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
امانى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
سليمى تركمانى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
نيازمند ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
ولى نژاد انسانی مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران 2سال کانونی 28
بيرانوند تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
على محمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 10
حاتمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
قنبرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 5
بيراانوندى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
احمدپور تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 34
يوسفى هنر طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 10
انوارى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
ضامن قديرى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 6
رشيديون ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 10
فرخيان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
حسينى مقدم تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 19
مولوى ریاضی مديريت دولتي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 12
عبداله پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 21
زمانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 14
اذرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
اديب زاده انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
جعفرى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 18
نظرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 4سال کانونی 46
عبدى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
ابانگر تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 8
حسن زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 15
شفيعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
هروانى فراهانى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 12
قاسمى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
غلامى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
قياسى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 24
محبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
على شيرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
زارع بناد كوكى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
مزينانى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 11
شكر ى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
خورشيدى عين الدين تجربی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 71
خير خواه انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 18
سروش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 24
حسين پور انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 32
مالمير ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 31
نورى انسانی مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
باقرى انسانی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 22
زيارى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
محمدى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
رحمانى جاويد انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 11
فتحى پير كمان انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
آئينى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
الهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
شادمانى ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
قاسم زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
ميرزائى افسوران ریاضی مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
اسماعيلى ریاضی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
فاخرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
پورفتحى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
عزيززاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 12
افتكارى آغميونى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 24
احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 17
موسوى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
لوايى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
حسين نژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
پوراصغر تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 51
نظرى انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
نجفى قبادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
گرجى زاده تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
ايزدوست تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 5
ميرپنجى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 10
كوهى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
لشنى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
كار انديش انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
فخارى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
نامدار ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
لطفى انسانی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
يوسفى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
مقصودى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
خرم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 19
كوهزادى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
فرج زاده اهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 20
مفيدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
يدالهى فارسانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
محموديان زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي