چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احسانگر فائزه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
يزدانى ولنى على اصغر ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
قاسم نژاد احمدرضا انسانی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
اكرامى هير انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
جور قاسمى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
رضايى جوردهى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 21
عليپور انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 17
قاسمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
زمانى هراتبر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
پورحسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 42
مسلمى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 47
پورحسين دوگلسر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 36
احمدى جيردهى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
شريفى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
حسن زاده لپاسر انسانی جغرافيا / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
قاسمى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
سعيدى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 8
مرادى قاسم آباد تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر 1سال کانونی 21