چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چابكسر

احسانگر فائزه

احسانگر فائزه

روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
يزدانى ولنى على اصغر

يزدانى ولنى على اصغر

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسم نژاد احمدرضا

قاسم نژاد احمدرضا

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اكرامى هير

اكرامى هير

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جور قاسمى

جور قاسمى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضايى جوردهى

رضايى جوردهى

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمانى هراتبر

زمانى هراتبر

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورحسين

پورحسين

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورحسين دوگلسر

پورحسين دوگلسر

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدى جيردهى

احمدى جيردهى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسن زاده لپاسر

حسن زاده لپاسر

جغرافيا / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادى قاسم آباد

مرادى قاسم آباد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی