كلاچاي و رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كلاچاي و رحيم آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرزا آقازاده ياسورى زيبا انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 63
نوروز زاده ملك فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسين زاده روشن آبسرى ميلاد انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
يوسف نژاد نودهى شيما تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
باقر پور ليما محمد رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسين زاده چايجان عليرضا تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
رستمى دانيال تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
شاهنظرى كرباسرائى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
قاسمى واجارگاه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
جامعى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال از سوم دبيرستان 42
رضائى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسماعيل زاده زينب ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
شريفى هادى كياشر امير حسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
آقابرارى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 48
عليزاده كياسج محله ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
مظلوم واجارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
صالحى نژادچايجانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 8سال از پنجم دبستان 138
ربيعى سوخته كش تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسمعيل پور درسنكى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 26
نژاد قاسم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 46
على مرادى اطاقور انسانی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 39
احمدى نوده تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
پاك نژاد انسانی علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربانى واجارگاه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى گزافرودى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكورى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 23
خانعلى زاده انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
اديبيان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال از دوم دبيرستان 54
اكبر نيا خانسرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
شكوهى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسم زاده تواسانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 26
قربانى مومزمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 27
مصطفوى اشكلك ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 23
مهرزاد سلاكجانى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفرى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال از دوم دبيرستان 60
بابائى توسه چالكى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليقى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 22
بابازاده بالنگا تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
قربانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 30
عليزاده دزلى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
مرادى لات ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاظمى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
يوسف زاده چابك تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 25
نصرتى گزافرودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 4سال از اول دبيرستان 59
خانجانى صمد آبادى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
عليزاده تازه آبادى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16