كلاچاي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كلاچاي

ميرزا آقازاده ياسورى زيبا

ميرزا آقازاده ياسورى زيبا

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
نوروز زاده ملك فاطمه

نوروز زاده ملك فاطمه

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين زاده روشن آبسرى ميلاد

حسين زاده روشن آبسرى ميلاد

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يوسف نژاد نودهى شيما

يوسف نژاد نودهى شيما

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقر پور ليما محمد رضا

باقر پور ليما محمد رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسين زاده چايجان عليرضا

حسين زاده چايجان عليرضا

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستمى دانيال

رستمى دانيال

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهنظرى كرباسرائى زهرا

شاهنظرى كرباسرائى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى واجارگاه

قاسمى واجارگاه

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جامعى

جامعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده زينب

اسماعيل زاده زينب

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شريفى هادى كياشر امير حسن

شريفى هادى كياشر امير حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقابرارى على

آقابرارى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عليزاده كياسج محله

عليزاده كياسج محله

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مظلوم واجارى

مظلوم واجارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى نژادچايجانى

صالحى نژادچايجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

8سال کانونی / 138 آزمون

ریاضی
ربيعى سوخته كش

ربيعى سوخته كش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسمعيل پور درسنكى

اسمعيل پور درسنكى

مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نژاد قاسم

نژاد قاسم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على مرادى اطاقور

على مرادى اطاقور

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدى نوده

احمدى نوده

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاك نژاد

پاك نژاد

علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى واجارگاه

قربانى واجارگاه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى گزافرودى

محمدى گزافرودى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانعلى زاده

خانعلى زاده

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اديبيان

اديبيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اكبر نيا خانسرى

اكبر نيا خانسرى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسم زاده تواسانى

قاسم زاده تواسانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرزازاده

ميرزازاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قربانى مومزمى

قربانى مومزمى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مصطفوى اشكلك

مصطفوى اشكلك

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهرزاد سلاكجانى

مهرزاد سلاكجانى

فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليزاده سرده

عليزاده سرده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پرنداخ

پرنداخ

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بابائى توسه چالكى

بابائى توسه چالكى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خليقى

خليقى

علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابازاده بالنگا

بابازاده بالنگا

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليزاده دزلى

عليزاده دزلى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادى لات

مرادى لات

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يوسف زاده چابك

يوسف زاده چابك

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصرتى گزافرودى

نصرتى گزافرودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خانجانى صمد آبادى

خانجانى صمد آبادى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليزاده تازه آبادى

عليزاده تازه آبادى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريف ديماجانى

شريف ديماجانى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابرارى واجارى

ابرارى واجارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفر دوست ليالستانى

جعفر دوست ليالستانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيميان هادى كياشرى

رحيميان هادى كياشرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى دوگلسرا

عباسى دوگلسرا

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى چايجانى

جعفرى چايجانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سبحانى درزى محله

سبحانى درزى محله

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پور فرض الله

پور فرض الله

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى گاوماستى

جعفرى گاوماستى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی