رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رودسر

موسوى سيدجمال

موسوى سيدجمال

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
جاهدآزاد سارا

جاهدآزاد سارا

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عسكرى اسماعيل

عسكرى اسماعيل

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرپلى زاده رودسرى فتانه

سرپلى زاده رودسرى فتانه

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
كاويانى كمنى اميرمحمد

كاويانى كمنى اميرمحمد

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
منافى ابوالفضل

منافى ابوالفضل

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى تكام زينب

حيدرى تكام زينب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورحسين روشن ابوالفضل

پورحسين روشن ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى نژاد معصومه السادات

موسوى نژاد معصومه السادات

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حيدرعلى زاده اميرحسين

حيدرعلى زاده اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دستجردى زينب

دستجردى زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمديان گرمجانى بنيامين

محمديان گرمجانى بنيامين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى صحنه سرائى

عباسى صحنه سرائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بذرى لاكلايه

بذرى لاكلايه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محبى زاده گشتى

محبى زاده گشتى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رنجكش چافجيرى

رنجكش چافجيرى

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آرمان فرد

آرمان فرد

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
ناصحى رودسرى

ناصحى رودسرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زيورى

زيورى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفائى

مصطفائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اختيارى رودسرى

اختيارى رودسرى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هشيوار

هشيوار

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شيخ مولائى

شيخ مولائى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقائى بندبن بالنگا

آقائى بندبن بالنگا

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هادوى

هادوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده تواسانى

محمدزاده تواسانى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خرمى رودسرى

خرمى رودسرى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رستمى ياسورى

رستمى ياسورى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داوطلب

داوطلب

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مشتاق لاكلايه

مشتاق لاكلايه

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ثامنى كيوانى

ثامنى كيوانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوغانچى صالح

نوغانچى صالح

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشت كار طيولا

كشت كار طيولا

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بخشى نژاد

بخشى نژاد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن زاده چنيجانى

حسن زاده چنيجانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى لياسى

عباسى لياسى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنبريان قاسم آباد

قنبريان قاسم آباد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقاجانى نارنج كلا

آقاجانى نارنج كلا

مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على خواه شيرايه

على خواه شيرايه

مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رمضان پور

رمضان پور

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيع آبادى

شفيع آبادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صديقى پورچافجيرى

صديقى پورچافجيرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آروندى

آروندى

علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلام پور

غلام پور

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملاحسنى لشكاجانى

ملاحسنى لشكاجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
الهى قلعه گردنى

الهى قلعه گردنى

علوم قران وحديث / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
يوسفى مريدانى

يوسفى مريدانى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تسليمى

تسليمى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليزاده مقدم

عليزاده مقدم

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
عباسى پزانى

عباسى پزانى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبيبى سالكويه

حبيبى سالكويه

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پروان

پروان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى كسكرى

محمدى كسكرى

مهندسي ايمني / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقاجان پور

آقاجان پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسم پناه

قاسم پناه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خانى

خانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نورى مازودره

نورى مازودره

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابائى سياهكلرودى

بابائى سياهكلرودى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهارمست

بهارمست

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانى كمال الدين پشته

رمضانى كمال الدين پشته

مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گياه تازه

گياه تازه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صمدى فرد

صمدى فرد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورمحمد

پورمحمد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محبى

محبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزاخواه رودسرى

ميرزاخواه رودسرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مختارى گيلاكجانى

مختارى گيلاكجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي رودکي -تنکابن / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزاآقائى ميان پشته

ميرزاآقائى ميان پشته

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی