فومن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فومن

پوراسماعيل جانباز محمدرضا

پوراسماعيل جانباز محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زنجانى فومنى زهرا

زنجانى فومنى زهرا

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين زاده سحر

حسين زاده سحر

حسابداري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على نياى باوفا زهرا

على نياى باوفا زهرا

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حقانى پور هانيه

حقانى پور هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى راضيه

احمدى راضيه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آزاد پشت مخى مجتبى

آزاد پشت مخى مجتبى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حجتى سيد على

حجتى سيد على

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نعمتى سيده حانيه

نعمتى سيده حانيه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وحيدى سيد مصطفى

وحيدى سيد مصطفى

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رجبى على

رجبى على

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قويدل مجتبى

قويدل مجتبى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افتخارى مقدم فاطمه

افتخارى مقدم فاطمه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرامينى فاطمه

فرامينى فاطمه

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جلايى

جلايى

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميثمى فومنى

ميثمى فومنى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افروزه

افروزه

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زادميرآقا چوبرى

زادميرآقا چوبرى

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسين قرارى

حسين قرارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدى ساكت

احمدى ساكت

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غريب گسكرئى

غريب گسكرئى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شكرريز فومنى

شكرريز فومنى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آهوى آتشين

آهوى آتشين

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قنبرپور سالك معلمى

قنبرپور سالك معلمى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صالح زاده

صالح زاده

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آردين

آردين

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قيصر نژاد

قيصر نژاد

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پايدار خشكنودهانى

پايدار خشكنودهانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طريقى

طريقى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاويان پور

كاويان پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كنعانى كاس احمدانى

كنعانى كاس احمدانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بافكر گشتى

بافكر گشتى

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خوش صفت

خوش صفت

مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اقدامى

اقدامى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وصلى

وصلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شفاعتى

شفاعتى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دست افكن

دست افكن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خوشبين راد

خوشبين راد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يار محمدخواه

يار محمدخواه

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرپور

باقرپور

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آزموده مقدم

آزموده مقدم

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی