فومن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فومن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پوراسماعيل جانباز محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 81
زنجانى فومنى زهرا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
حسين زاده سحر انسانی حسابداري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 19
على نياى باوفا زهرا انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
حقانى پور هانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 17
احمدى راضيه انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
آزاد پشت مخى مجتبى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 16
حجتى سيد على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 62
نعمتى سيده حانيه انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
وحيدى سيد مصطفى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 3سال کانونی 49
قويدل مجتبى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
افتخارى مقدم فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
فرامينى فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
اميدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
يوسفى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 31
نجفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 39
جلايى انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 21
ميثمى فومنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
هادى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
افروزه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
زادميرآقا چوبرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 39
نجفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 55
حسين قرارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 2سال کانونی 38
غريب گسكرئى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
احمدى ساكت ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
شكرريز فومنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
آهوى آتشين تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
صالح زاده انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
آردين انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
پايدار خشكنودهانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 41
طريقى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
كاويان پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
عبداللهى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 46
كنعانى كاس احمدانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 66
شهبازى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
هوشمند انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
بافكر گشتى انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
خوش صفت انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
اقدامى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
وصلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
صفرپور انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 10
شفاعتى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
دست افكن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
يار محمدخواه تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
ميرزايى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 17