لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لاهيجان

رمضان پور رضا

رمضان پور رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
اديب عباسى پارميدا

اديب عباسى پارميدا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
روحى پور سيد ايمان

روحى پور سيد ايمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
فروزان فرزين

فروزان فرزين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمى كيسمى حسين

رستمى كيسمى حسين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دمان كش سيدمحمدحسين

دمان كش سيدمحمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
سليم آبادى فائزه

سليم آبادى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفرى نيكا

صفرى نيكا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
بافكار اشكان

بافكار اشكان

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دمان كش سيداميرحسين

دمان كش سيداميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
پورمهر اميرحسين

پورمهر اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كوه نورد ماهر وحيد

كوه نورد ماهر وحيد

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرادى رودپشتى فاطمه

مرادى رودپشتى فاطمه

مديريت صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اميرپور فائزه

اميرپور فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انصارى داريان آيسان

انصارى داريان آيسان

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نيك پور اميرمحمد

نيك پور اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسن نژاد تارا

حسن نژاد تارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
موسى زاده على

موسى زاده على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
طالبى كجيدى محمد

طالبى كجيدى محمد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سيرتى سهيل

سيرتى سهيل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
ايزدى محمدرضا

ايزدى محمدرضا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
علوى سيده مينو

علوى سيده مينو

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
رحيمى نژاد كيسمى على

رحيمى نژاد كيسمى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دانش ميركهن سيدحسام الدين

دانش ميركهن سيدحسام الدين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بذرى شرفشاده فاطمه

بذرى شرفشاده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دوستدار صنايع نگين

دوستدار صنايع نگين

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
گلچين پور ليلى مجتبى

گلچين پور ليلى مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقواى معصومى جواد

تقواى معصومى جواد

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمددوست زارع سيدحامد

محمددوست زارع سيدحامد

حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جعفرپور سوكند

جعفرپور سوكند

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورصفر ششكلى حسين

پورصفر ششكلى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
متقيان مطهره

متقيان مطهره

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضوى طوسى سيده ريحانه

رضوى طوسى سيده ريحانه

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
پرهيزكار آستانه ماه ديس

پرهيزكار آستانه ماه ديس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ابراهيمى خوش كار ماهان

ابراهيمى خوش كار ماهان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
مظلوم بالنگاه مهدى

مظلوم بالنگاه مهدى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليدوست يوسفده محمدرضا

عليدوست يوسفده محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اصغرنژاد دهكاء اميرحسين

اصغرنژاد دهكاء اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضادوست مهشيد

رضادوست مهشيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صنايع عباسى على

صنايع عباسى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
يوسف نژاد فائزه

يوسف نژاد فائزه

مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هادى پور لاكمه سرى فاطمه

هادى پور لاكمه سرى فاطمه

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قاسمى تجن گوكه عليرضا

قاسمى تجن گوكه عليرضا

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بزرگى كوشالشاهى اميد

بزرگى كوشالشاهى اميد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ابراهيمى دهشالى مهيار

ابراهيمى دهشالى مهيار

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رضا پور اميرحسين

رضا پور اميرحسين

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

انسانی
رجب خواه مهدى

رجب خواه مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
نخستين عيسى

نخستين عيسى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فلاح دلاور

فلاح دلاور

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ذاكر نقيبى سيده هيوا

ذاكر نقيبى سيده هيوا

باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
محمدى مهسا

محمدى مهسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
يوسف امندانى شكيبا

يوسف امندانى شكيبا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قوامى لاهيج عليرضا

قوامى لاهيج عليرضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
عموئى بيجاربنه مريم

عموئى بيجاربنه مريم

علوم ارتباطات اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شريفى فرد محمدمهدى

شريفى فرد محمدمهدى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خيرى گرگرودى سارا

خيرى گرگرودى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفرى شيخعلى كلايه

صفرى شيخعلى كلايه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رفيعى كوره كابيجارى

رفيعى كوره كابيجارى

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رضائى درياكنارى

رضائى درياكنارى

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على پور نوشر

على پور نوشر

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گلچين پور ليلى

گلچين پور ليلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يكتامرد

يكتامرد

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسپور نادرى

عباسپور نادرى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نيك مرادى

نيك مرادى

تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پژمان سرشكه

پژمان سرشكه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فخريان نژاد

فخريان نژاد

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اپرويز

اپرويز

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
درويشى سياهگلده

درويشى سياهگلده

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دانش زاد

دانش زاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رمضانپور

رمضانپور

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهمند

فرهمند

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اله اشترى

اله اشترى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبيدى

عبيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موسى نژاد

موسى نژاد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ابراهيم پور ليالستانى

ابراهيم پور ليالستانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيك نژاد ديوشلى

نيك نژاد ديوشلى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
به آفرين

به آفرين

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ريوندى

ريوندى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دلخوش نخجيرى

دلخوش نخجيرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ستوده جليسه

ستوده جليسه

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شفقت رودسرى

شفقت رودسرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آيينه افروز

آيينه افروز

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آهى

آهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
گلشاهى

گلشاهى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فتحى پور يوسفده

فتحى پور يوسفده

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
حسنى فشتالى

حسنى فشتالى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رستم زاده

رستم زاده

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
فلاح شمسى ليالستانى

فلاح شمسى ليالستانى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
رضاخانى

رضاخانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرواحدى

ميرواحدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حجام پور نوبيجارى

حجام پور نوبيجارى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
غمگسار دهكائى

غمگسار دهكائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ياورزاده

ياورزاده

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قربان دوست گلرودبارى

قربان دوست گلرودبارى

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرنورى درگاهى

ميرنورى درگاهى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پورهروى

پورهروى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دانش زاد

دانش زاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لوعاليان تميجانى

لوعاليان تميجانى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هاشمى نيا

هاشمى نيا

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خداجو ششكلى

خداجو ششكلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آقابيگى

آقابيگى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رعناى اخوان

رعناى اخوان

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمى لنگرودى

فاطمى لنگرودى

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
كسرائى

كسرائى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كاويانى ليما

كاويانى ليما

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غنوى

غنوى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بحركاظمى

بحركاظمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پورجلاليان كهن

پورجلاليان كهن

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طاهرنژاد

طاهرنژاد

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شريف زاد رعيت محله

شريف زاد رعيت محله

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قانع ششتارستانى

قانع ششتارستانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
كاظم پور يوسفده

كاظم پور يوسفده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسنى پور كهنه رودپشت

حسنى پور كهنه رودپشت

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيروى چشناسر

پيروى چشناسر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفادوست

صفادوست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
داداشى شاده سرى

داداشى شاده سرى

مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كوكب سيار

كوكب سيار

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كوه پيما گالشكلامى

كوه پيما گالشكلامى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زعيمى

زعيمى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بخشى پور گورندانى

بخشى پور گورندانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوشحال دهكاء

خوشحال دهكاء

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نظرنژاد

نظرنژاد

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باقرى نژاد رودبنه

باقرى نژاد رودبنه

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
لطفى گملى

لطفى گملى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروى اسب راهانى

خسروى اسب راهانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فريد

فريد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نباتى مالفجانى

نباتى مالفجانى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فكرى

فكرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سعيدى عمويى

سعيدى عمويى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عابدپور

عابدپور

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روشن گولك

روشن گولك

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ملك زاده پيشكلجانى

ملك زاده پيشكلجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اديب عباسى

اديب عباسى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قربان پور شيخانى

قربان پور شيخانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نصيرى دهسرى

نصيرى دهسرى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
تقواى معصومى

تقواى معصومى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صفائى چائى كار

صفائى چائى كار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ريحانى صحن سرائى

ريحانى صحن سرائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
كشاورز گل بر

كشاورز گل بر

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آقاجان خواه

آقاجان خواه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مشكورى

مشكورى

مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شكوهى ثابت جلالى

شكوهى ثابت جلالى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قبادپور

قبادپور

اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه-

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
امين كوشالى

امين كوشالى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مومنى بيدرونى

مومنى بيدرونى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليپور كنفى

عليپور كنفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صمدبيگى نمين

صمدبيگى نمين

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقرى تاجانى

باقرى تاجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوررستمى نياول

پوررستمى نياول

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غلامعلى زاده ناصرى

غلامعلى زاده ناصرى

مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
واعظى

واعظى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صدرممتاز

صدرممتاز

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راه

راه

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلام مراد

غلام مراد

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اكبرى كيارودى

اكبرى كيارودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مشكين قلم

مشكين قلم

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نصرتى دموچالى

نصرتى دموچالى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
پرويزى كنفگورابى

پرويزى كنفگورابى

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على نياى ارباستان

على نياى ارباستان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خوشحال نخجيرى

خوشحال نخجيرى

تاريخ / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اصغرى تجن گوكه

اصغرى تجن گوكه

مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح دوست كچلامى

فلاح دوست كچلامى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى كهنه رودپشت

غلامى كهنه رودپشت

مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سليمانى زميدانى

سليمانى زميدانى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلام دوست شادهسر

غلام دوست شادهسر

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
راستين فرد

راستين فرد

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حجت انصارى

حجت انصارى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فلاح عليدوست زارع

فلاح عليدوست زارع

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدحسين پور پهمدانى

محمدحسين پور پهمدانى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زنگانه رنجبر

زنگانه رنجبر

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

5سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خوشحال

خوشحال

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
تقوى فلاح پور

تقوى فلاح پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى انارستانى

رمضانى انارستانى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مهدى دوست رودبنه

مهدى دوست رودبنه

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على جانى

على جانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فلاح راسخ

فلاح راسخ

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلشاد سرچشمه

دلشاد سرچشمه

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
منصورى رودبنه

منصورى رودبنه

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

7سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
شمس لطيفى

شمس لطيفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
شعبان زاده

شعبان زاده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فيضى درگاه

فيضى درگاه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورمحمدى سياهكلى

پورمحمدى سياهكلى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محجوبى اصيل

محجوبى اصيل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
صنايع جعفرى

صنايع جعفرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاجى احمدى فومنى

حاجى احمدى فومنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بخشى پور

بخشى پور

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفى ده بنه

شريفى ده بنه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كاظمى پورنياول

كاظمى پورنياول

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوان هادى لاهيجى

نوان هادى لاهيجى

زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حبيبى كجيدى

حبيبى كجيدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حميدى مقدم

حميدى مقدم

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوانمرد گلرودبارى

جوانمرد گلرودبارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
عليرضانژادگوهردانى

عليرضانژادگوهردانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح رنجبر

فلاح رنجبر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك سرشت انارستانى

نيك سرشت انارستانى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى زاده چورى

حاجى زاده چورى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی