لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لاهيجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رمضان پور رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 95
اديب عباسى پارميدا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 75
روحى پور سيد ايمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 139
فروزان فرزين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
رستمى كيسمى حسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
دمان كش سيدمحمدحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 124
سليم آبادى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 23
صفرى نيكا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 95
بافكار اشكان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
دمان كش سيداميرحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7سال کانونی 124
پورمهر اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 61
كوه نورد ماهر وحيد انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
مرادى رودپشتى فاطمه انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
اميرپور فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 37
انصارى داريان آيسان انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 48
نيك پور اميرمحمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 80
حسن نژاد تارا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 76
موسى زاده على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 78
طالبى كجيدى محمد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
سيرتى سهيل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 133
ايزدى محمدرضا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 64
علوى سيده مينو ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 7سال کانونی 106
رحيمى نژاد كيسمى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 79
دانش ميركهن سيدحسام الدين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 53
بذرى شرفشاده فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 81
دوستدار صنايع نگين ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 64
گلچين پور ليلى مجتبى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
تقواى معصومى جواد انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
محمددوست زارع سيدحامد انسانی حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 63
جعفرپور سوكند تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 35
پورصفر ششكلى حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 104
متقيان مطهره ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 23
رضوى طوسى سيده ريحانه انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 63
پرهيزكار آستانه ماه ديس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 76
ابراهيمى خوش كار ماهان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 73
مظلوم بالنگاه مهدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
عليدوست يوسفده محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 47
اصغرنژاد دهكاء اميرحسين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
رضادوست مهشيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 66
يوسف نژاد فائزه ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 24
صنايع عباسى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 10سال کانونی 151
هادى پور لاكمه سرى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 39
قاسمى تجن گوكه عليرضا انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
بزرگى كوشالشاهى اميد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 117
ابراهيمى دهشالى مهيار ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
رضا پور اميرحسين انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 8سال کانونی 128
رجب خواه مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 8سال کانونی 131
نخستين عيسى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 74
فلاح دلاور انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
ذاكر نقيبى سيده هيوا انسانی باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 64
محمدى مهسا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 9سال کانونی 156
يوسف امندانى شكيبا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 36
قوامى لاهيج عليرضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 133
عموئى بيجاربنه مريم انسانی علوم ارتباطات اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
شريفى فرد محمدمهدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 38
خيرى گرگرودى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 52
صفرى شيخعلى كلايه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 84
رفيعى كوره كابيجارى انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 63
رضائى درياكنارى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
على پور نوشر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
گلچين پور ليلى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
يكتامرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
عباسپور نادرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 60
نيك مرادى انسانی تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
پژمان سرشكه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 46
فخريان نژاد انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
اپرويز انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
درويشى سياهگلده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
دانش زاد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 53
عاشورى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 60
رسولى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 60
رمضانپور انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
نورى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
فرهمند انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
اله اشترى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
عبيدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
موسى نژاد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال کانونی 96
ابراهيم پور ليالستانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
جمالى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 43
نيك نژاد ديوشلى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
به آفرين ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 33
ريوندى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 43
دلخوش نخجيرى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 50
ستوده جليسه انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
شفقت رودسرى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 26
آيينه افروز ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 53
آهى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 102
گلشاهى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 83
فتحى پور يوسفده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 7سال کانونی 106
حسنى فشتالى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 26
رستم زاده زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
فلاح شمسى ليالستانى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 116
رضاخانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال کانونی 11
ميرواحدى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
حيدرى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 55
حجام پور نوبيجارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
غمگسار دهكائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 38
ياورزاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
قربان دوست گلرودبارى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 34
ميرنورى درگاهى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 6سال کانونی 94
پورهروى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 43
دانش زاد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال کانونی 19
لوعاليان تميجانى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
هاشمى نيا تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 83
خداجو ششكلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال کانونی 86
نصيرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
آقابيگى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 39
رعناى اخوان انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
فتحى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
فاطمى لنگرودى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 5سال کانونی 90
كسرائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
كاويانى ليما ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
غنوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 45
بحركاظمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 44
پورجلاليان كهن تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال کانونی 55
طاهرنژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 38
شريف زاد رعيت محله ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
قانع ششتارستانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال کانونی 94
كاظم پور يوسفده انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
حسنى پور كهنه رودپشت انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 76
صالحى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 18
پيروى چشناسر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 28
صفادوست تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 82
داداشى شاده سرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 34
كوكب سيار انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
جعفرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 5سال کانونی 50
صديقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 39
زعيمى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 52
بخشى پور گورندانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
خوشحال دهكاء تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 39
نظرنژاد انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
باقرى نژاد رودبنه تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 84
لطفى گملى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 44
خسروى اسب راهانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
فريد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 79
نباتى مالفجانى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
فكرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال کانونی 82
سعيدى عمويى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
عابدپور ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
روشن گولك تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال کانونی 71
ملك زاده پيشكلجانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
اديب عباسى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال کانونی 66
قربان پور شيخانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
نصيرى دهسرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
تقى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 59
قاسم نژاد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 70
تقواى معصومى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 48
صفائى چائى كار تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 6سال کانونی 100
ابراهيم پور ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 3سال کانونی 51
ريحانى صحن سرائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال کانونی 91
كشاورز گل بر تجربی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 80
آقاجان خواه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 36
مشكورى ریاضی مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
شكوهى ثابت جلالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
قبادپور تجربی اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه- موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 5سال کانونی 96
امين كوشالى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
محمدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 36
عليپور كنفى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال کانونی 51
صمدبيگى نمين انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 58
صادقى تجربی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
باقرى تاجانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 29
پوررستمى نياول تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 65
غلامعلى زاده ناصرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 34
عليزاده ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 50
واعظى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
صدرممتاز تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 35
راه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 44
مهدى زاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 46
غلام مراد تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 49
اكبرى كيارودى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
مشكين قلم ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
محمدپور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 67
نصرتى دموچالى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 40
سليمانى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 3سال کانونی 51
پرويزى كنفگورابى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
على نياى ارباستان انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 11
خوشحال نخجيرى انسانی تاريخ / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 21
اصغرى تجن گوكه ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 23
غلامى كهنه رودپشت ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 17
مهدى پور ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 46
سليمانى زميدانى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
غلام دوست شادهسر ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 34
نصرتى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
راستين فرد تجربی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
حجت انصارى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 39
فلاح عليدوست زارع تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 30
محمدحسين پور پهمدانى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
زنگانه رنجبر تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال کانونی 40
خورسندى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 42
خوشحال ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
رضازاده ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 4سال کانونی 63
تقوى فلاح پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
رمضانى انارستانى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 50
مهدى دوست رودبنه ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
على جانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 59
فلاح راسخ تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
دلشاد سرچشمه تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 16
وكيلى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 67
شمس لطيفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 5سال کانونی 107
شعبان زاده تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
پورمحمدى سياهكلى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
محجوبى اصيل تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7سال کانونی 115
صنايع جعفرى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 60
بخشى پور تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 20
شريفى ده بنه تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 47
كاظمى پورنياول تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 34
نوان هادى لاهيجى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 94
نيك سرشت انارستانى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 15
حاجى زاده چورى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 4سال کانونی 71