مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهربان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عطائى نسب محمد ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
صدرى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 21
زارعى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 14
حبيبى انسانی حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
لشكرى بخشايش ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
فيضى آذرشربيانى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
مجردى كلوانق تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 17
قنبرى مهربانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 31
محامى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 13
احمدى آذر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
عزيزان تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 27
اسماعيل زاده تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25