اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اسكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
نداف اسكوئى مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 67
خوش اندام على ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 52
جنابى عذرا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
قليزاده حانيه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 23
رسولى اسكوىى مهدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
عيوضى اربط مهديه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
امانى اسكويى مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
حسىنى اصل اسكوىى سىد مهدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
كروبى حامد تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
منىعى كجاهى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 47
فتح پور فسقنديس ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
مسكين خراجو ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
نبى زاده اسفنجانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
باستانى اسكوىى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
عسگرى فسقنديس ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
كرباسى كلجاهى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
رفيع زاده ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
جعفرزاده بيرامى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
راستگو ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
رادمهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 21
پوررضا تجربی زمين شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
حشمتى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38