اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اسكو

ابراهيمى على

ابراهيمى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نداف اسكوئى مجتبى

نداف اسكوئى مجتبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خوش اندام على

خوش اندام على

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جنابى عذرا

جنابى عذرا

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قليزاده حانيه

قليزاده حانيه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رسولى اسكوىى مهدى

رسولى اسكوىى مهدى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صمدزاده كلجاهى فاطمه

صمدزاده كلجاهى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عيوضى اربط مهديه

عيوضى اربط مهديه

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امانى اسكويى مريم

امانى اسكويى مريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسىنى اصل اسكوىى سىد مهدى

حسىنى اصل اسكوىى سىد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
طالعى باوىل رضا

طالعى باوىل رضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كروبى حامد

كروبى حامد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منىعى كجاهى

منىعى كجاهى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فتح پور فسقنديس

فتح پور فسقنديس

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسكين خراجو

مسكين خراجو

فيزيک مهندسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نبى زاده اسفنجانى

نبى زاده اسفنجانى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
باستانى اسكوىى

باستانى اسكوىى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عسگرى فسقنديس

عسگرى فسقنديس

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرباسى كلجاهى

كرباسى كلجاهى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رفيع زاده

رفيع زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرزاده بيرامى

جعفرزاده بيرامى

مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راستگو

راستگو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پوررضا

پوررضا

زمين شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی