هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرجى خورجستان محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 85
تورى حميدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
عيسى وظيفه خورانى رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 92
رنجبر وظيفه خوران رضا ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 26
اكبرى عارفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 54
اخلاقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 111
تقى زاده دامنابى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
ميرزائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
خانى سراسكانرود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 7سال کانونی 70
آزادى پاشابيگ تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
نورپور انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 15
عباسى اصل تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 6
هاشم زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
برزگرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
هاشمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
رحيمى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
محمدى مسعود آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 53
تقى زاده دامنابى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 75
جعفرزاده ریاضی مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 40
جوانمرد انسانی تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
شفيقى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 47
موسوى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 66
ساعدى ينگجه تجربی زمين شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29