هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر هشترود

فرجى خورجستان محمد

فرجى خورجستان محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
تورى حميدرضا

تورى حميدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيسى وظيفه خورانى رضا

عيسى وظيفه خورانى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رنجبر وظيفه خوران رضا

رنجبر وظيفه خوران رضا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبرى عارفه

اكبرى عارفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
تقى زاده دامنابى

تقى زاده دامنابى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانى سراسكانرود

خانى سراسكانرود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آزادى پاشابيگ

آزادى پاشابيگ

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورپور

نورپور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباسى اصل

عباسى اصل

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برزگرى

برزگرى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى مسعود آباد

محمدى مسعود آباد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
تقى زاده دامنابى

تقى زاده دامنابى

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / شبانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جوانمرد

جوانمرد

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شفيقى

شفيقى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ساعدى ينگجه

ساعدى ينگجه

زمين شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قوانین نیوتن از فیزیک 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی