آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آذرشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كاردان حلوائى مهسا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 85
حيدرى حلوايى ميثم ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 10سال کانونی 162
دژبان نويد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
حسين زاده شيرامين رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال کانونی 62
ملك پور فاطمه ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
عابدى سعيد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
كرم زاده ممقانى مينا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 122
حسن زاده رضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
صادقى پير چوپان على اصغر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 38
آقاجان زاده هرگلان سجاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 61
خياطى هادى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
ميرزامحمدى مجارشين فهيمه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 39
نصرالله پور گاوگانى ميلاد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 30
طلوعى دهخوارقانى انسانی روانشناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
محمدحسنى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
احمدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
فرجى كوچه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
كنتراتچى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 26
دلريش تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 97
فرجزاده تيمورلوئى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
ترابى ممقانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 75
جعفرى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
سبزچى اصل ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
بشيرزاده پراپرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 149
بابارحيمى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 46
خليلى قاضى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 43
آذرپور تبريزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
توتونچيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
مكفلى انسانی روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
رستم زاده كوچه ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 12
فقيهى ریاضی روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 7سال کانونی 143
مير غفارى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 75
مقنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
پيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
فلاحى انگرابى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
حمداللهى انسانی علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
ايمانى قاضى جهانى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 29
على وند تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 108
لطيفى ممقانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 10
جعفرزاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
دهقانى كابدول تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 56
دولتى اميرديزج ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 6سال کانونی 99
مهدى پورقاضى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 70
عيوضى جراغل ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
رسولى اخى جهانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 30
جامبر دهخوارقانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
لايقى گنبرى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 26
نيكبخت انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
حسين زاده انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
آذرى قرمز گلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 47
حاجى احمدى تيمورلوئى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 30
اسدى تيمورلوئى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 94
حبيب زاده تيمورلوئى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
بلالى نيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 25
حبيب زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 39
ملامجيدى هرگلان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
رنجبرپور گاوگانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 4سال کانونی 61
حسين پور انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
عبدالهى شيرامين ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
ميرزاخانى سيلاب ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
آقاجانى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 31
مقصودى فر ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
مظفر بگى تجربی زمين شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 69
حسن زاده انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
قرجه داغى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال کانونی 96
انتصارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
پورحسين تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
قوامى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
ملكى اميرديزج تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
رحيمى حسنلويى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
سليمان زاده تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
جعفرى غله زارى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
برادران دهخوارقانى تجربی زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 8سال کانونی 138
حبيب زاده حلوائى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 60